Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza finansowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7200-EKFRA-LSP-0516 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza finansowa
Jednostka: Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska
Strona przedmiotu: https://www.pw.plock.pl/Studenci/Katalog-ECTS
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Semestr:

5

Skrócony opis:

Cel przedmiotu:

Cel główny: zapoznanie z teoretycznymi i praktycznymi aspektami analizy finansowej. Celem nauczania przedmiotu jest przygotowanie studenta do samodzielnej oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej podmiotów gospodarczych, organizacji, sekcji / działów gospodarki, w tym w szczególności: analizy sprawozdań finansowych i wskaźników finansowych, dekompozycji wskaźników finansowych, oceny ryzyka zagrożenia upadłością i wykorzystania systemów wczesnego ostrzegania.

Pełny opis:

REGULAMIN PRZEDMIOTU

1. ANALIZA FINANSOWA, studia I stopnia, semestr V

2. Rodzaj zajęć:

studia stacjonarne: wykład- 15 godz., ćwiczenia – 15 godz.

studia niestacjonarne: wykład - 8 godz., ćwiczenia -16 godz.

3. Kierownik przedmiotu: dr Magdalena Grabowska

4. Obecność studentów na wykładach nie jest obowiązkowa, chociaż jest zalecana. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest w ciągu semestru nieobecności na dwóch zajęciach z dowolnych przyczyn, także usprawiedliwionych. Jeśli student opuści większą ilość zajęć niż wskazano powyżej zostaje skreślony z listy uczestniczących w zajęciach. Przysługuje mu prawo odwołania w terminie 7 dni do Dyrektora Kolegium.

5. Zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu przez słuchaczy w trakcie zajęć.

6. Celem weryfikacji efektów uczenia się przeprowadzone będą:

• kolokwium (termin podany będzie z dwutygodniowym wyprzedzeniem)

• egzamin (w czasie sesji egzaminacyjnej, zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej).

7. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń oraz zdanie egzaminu. Na ocenę końcową składać się będzie w 50% ocena z ćwiczeń oraz w 50% ocena z testu egzaminacyjnego, pod warunkiem, że obie oceny są pozytywne. Egzamin będzie w formie pisemnej.

Weryfikacja osiąganych efektów uczenia w ramach ćwiczeń odbywa się poprzez ocenę ciągłą aktywności i pracy samodzielnej oraz ocenę kolokwium pisemnego sprawdzające umiejętności praktycznego zastosowania omawianych na wykładzie zagadnień. Zaliczenie ćwiczeń jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Dopuszcza się możliwość zdalnego zaliczania ćwiczeń i egzaminu za pośrednictwem platformy edukacyjnej PW Filii w Płocku - Portaliusz.

8. Student, który nie uzyskał oceny pozytywnej z kolokwium może przystąpić do kolokwium poprawkowego.

9. Egzamin odbywa się zgodnie z harmonogramem sesji. Do egzaminu przystąpić mogą studenci, którzy uzyskali pozytywną ocenę z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń.

10. Zasady powtarzania z powodu niezadowalających wyników w nauce poszczególnych typów zajęć realizowanych w ramach przedmiotu:

a) Jeśli student nie uzyska pozytywnej oceny z weryfikacji efektów uczenia się z ćwiczeń powoduje to konieczność ich powtórzenia w kolejnym etapie studiów. Następnie po uzyskaniu oceny pozytywnej student przystępuje do egzaminu.

b) Negatywna ocena z egzaminu ( przy pozytywnej ocenie z ćwiczeń) powoduje konieczność ponownego przystąpienia do egzaminu w kolejnym etapie studiów. Dopuszcza się możliwość zastosowania pkt.4 §8 Regulaminu studiów.

Literatura:

1. Beata Kotowska, Aldona Uziębło, Olga Wyszkowska-Kniewska, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2018 2. Gołębiowski G., Grycuk A., Tłaczała A., Wiśniewski P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2014 3. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, WN PWN, Warszawa 2005 Uzupełniająca 1.M. Grabowska, Zarządzanie płynnością finansową przedsiębiorstw, CeDeWu, Warszawa 2017 2. E. Śnieżek, M. Wiatr, Interpretacja i analiza przepływów pieniężnych, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011

Uwagi:

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 70 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Magdalena Kludacz-Alessandri
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Grabowska
Prowadzący grup: Magdalena Grabowska, Magdalena Kludacz-Alessandri
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Burżacka
Prowadzący grup: Monika Burżacka, Magdalena Kludacz-Alessandri
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Burżacka
Prowadzący grup: Monika Burżacka, Elżbieta Gąsiorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Osiecka
Prowadzący grup: Katarzyna Osiecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.