Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teoria architektury 3

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AC000-I0P-0405
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria architektury 3
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Wzbogacenie wiedzy i umiejętności teoretycznych związanych z twórczością architektoniczną w kontekście relacji człowiek – budynek. Tematem przewodnim dla przedstawienia koncepcji teoretycznych i metodycznych jest proces zamieszkiwania.

Ogólny opis przedmiotu:

Przedmiot składa się z cyklu wykładów zintegrowanych z seminariami. Wykłady dotyczą problemów teoretycznych i koncepcji formalnych wspierających proces kształtowania domu mieszkalnego. Seminaria pozwalają sprawdzić skuteczność metod teoretycznych dla realizacji prostych zadań o charakterze studialnym.

Treści kształcenia

1. Psychologiczne i socjologiczne podstawy interpretacji procesu zamieszkiwania

2. „Dom jako ikona architektury” /”miejsce zamieszkania”wg. Junga i Wittgensteina, historia architektury domu, dom współczesny, typologia domu, idee i praktyka, zmienność i tożsamość, dom polski/

3. „Standardy i normy domu jednorodzinnego” /zapisy normatywne prawne, struktura, elementy funkcji, wiedza o integracji elementów, socjologia rodziny, dom jako miejsce pracy/

4. „Forma domu” /forma a funkcja, „dom bezpieczny” i „otwarty”, relacje wewnątrz-zewnątrz w kontekście działki i sąsiedztwa, forma a znaczenie, nowe geometrie domu w epoce „płynności”/

5. „Technika budowania”/historia budowania domu, współczesne technologie i materiały, forma a materiał, trwałość czy zmienność, tradycja tworzywa jako tożsamość/

6. „Infrastruktura domu” /systemy instalacyjne, problemy energooszczędności, dom pasywny i aktywny, nowe techniki w infrastrukturze domu, integracja, „dom inteligentny”/

7. „Wyposażenie” /czułe miejsca w strukturze domu: higiena, żywienie, sen, ergonomia wyposażenia, jak korzystać ze współczesnego wzornictwa, wygoda a minimum, elastyczność wyposażenia/

8. „Nowe nurty architektury domu” /najnowsze tendencje, ikony domu XXI wieku, nowość wobec tradycji, rola wzorców i mody, polski klient domu, „dom globalny”, dom przyszłości/

Test sprawdzający, zaliczeniowy.

Metody nauczania, formy prowadzenia zajęć:

Wykłady są interaktywnym, ilustrowanym licznymi analizami przykładów, przekazem wiedzy. Prowadzone są przez kilku autorów, zależnie od wielodyscyplinarnej tematyki /teoretyk, architekt, historyk architektury/, również przez autorów wzorcowych realizacji.

Ćwiczenia seminaryjne prowadzone są w trybie klauzurowym. Uczestnicy w trakcie dwugodzinnych spotkań z prowadzącymi realizują zadania studialne oparte na założeniach formalnych zakorzenionych w teorii.

Metody sprawdzenia efektów kształcenia

Literatura:

Literatura

Literatura podstawowa:

M.Heidegger Budować, mieszkać, myśleć Warszawa 1977

W.Rybczyński Najpiękniejszy dom na świecie Kraków 2003

W.Rybczyński Dom. Krótka historia idei Gdańsk-Warszawa 1996

P.Zumthor Myślenie architekturą Kraków 2010

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane /wraz z późniejszymi zmianami/

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sparwie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /wraz z późniejszymi zmianami/.

Literatura uzupełniająca:

J.Bell 21st Century House London 2006

A. de Botton Architektura szczęścia Warszawa 2010

S.Doubilet/D.Boles European House Now London 1999

J.Krauel Experimental Architecture Houses N.Y. 2004

J.A. Włodarczyk Żyć znaczy mieszkać Tychy 2004

B.Ward Dom człowieka Warszawa 1983

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

numer efektu / obszar opis efektu odniesienie do efektów kształcenia w obszarze

Wiedza

1PA2

W_01 Ma podstawową wiedzę związaną z miejscem tematyki domu jednorodzinnego na tle całości tematyki architektury i urbanistyki T1A_W04++

1PA2

W_03 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań wartości domu. T1A_W02

Umiejętności

1PA2

U_01 Potrafi korzystać z wszelkich źródeł informacji związanych z tematyką domu jednorodzinnego, w języku polskim i obcych T1A_U01

1PA2

U_02 Potrafi zaprezentować ustnie i graficznie zasadniczą ideę domu, poszczególne zagadnienia projektowania domu, fazy opracowania i efekt końcowy T1A_U04

kompetencje społeczne

1PA2

KS_02 Mając świadomość społecznej roli architekta, rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu istotnej wiedzy nt. jakości współczesnego domu. T1A_K07

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Czarnecki
Prowadzący grup: Maciej Czarnecki, Małgorzata Małczyńska, Krzysztof Mycielski, Grzegorz Rytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Czarnecki
Prowadzący grup: Maciej Czarnecki, Małgorzata Małczyńska, Krzysztof Mycielski, Grzegorz Rytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Czarnecki
Prowadzący grup: Maciej Czarnecki, Małgorzata Małczyńska, Krzysztof Mycielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Czarnecki
Prowadzący grup: Maciej Czarnecki, Małgorzata Małczyńska, Krzysztof Mycielski, Grzegorz Rytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Czarnecki
Prowadzący grup: Maciej Czarnecki, Małgorzata Małczyńska, Grzegorz Rytel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)