Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kształtowanie detalu budowlanego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AC000-I0P-0430
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kształtowanie detalu budowlanego
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Przekazanie potrzebnej wiedzy i wyćwiczenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych w ramach projektu architektoniczno-budowlanego oraz umiejętności wykonania dokumentacji architektoniczno – budowlanej.

Ogólny opis przedmiotu:

Cel przedmiotu realizowany jest poprzez wykłady(15godz.) i wykonanie zadań projektowych w ramach ćwiczeń (2 godz. tygodniowo).

Wykłady są ilustrowane rysunkami, fotografiami i filmami z użyciem do prezentacji techniki komputerowej.

Zadanie ćwiczeniowe w sem. IV jest podsumowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych w poprzednich semestrach. Polega ono na wykonaniu dokumentacji technicznej projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie własnego projektu koncepcyjnego obiektu kubaturowego (domek jednorodzinny lub obiekt małej użyteczności publicznej) wykonywanego na sem.III i IV w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne.

Po IV semestrze przewidziany jest egzamin z przedmiotu Budownictwo i Materiałoznawstwo. Egzamin podsumowuje wiedzę i umiejętności zdobyte podczas czterosemestralnego cyklu.

Tematyka zajęć

Zadania w sem. IV są podsumowaniem wiedzy i umiejętności zdobytych w poprzednich semestrach i polegają na praktycznym ich zastosowaniu przy rozwiązywaniu problemów techniczno-budowlanych w projektach kursowych wykonywanych przez studentów.

Zadania obejmują wykonanie fragmentów dokumentacji technicznej zawierających rozwiązania wybranych elementów własnych (wykonywanych przez studenta) projektów koncepcyjnych:

1. obiektu kubaturowego (mała użyteczność) wykonywanego na sem. III w ramach Projektowania

Architektonicznego.

2. domu jednorodzinnego wykonywanego na sem.IV w ramach Projektowania Architektonicznego.

Zakres poszczególnych zadań określa indywidualnie dla każdego studenta prowadzący ćwiczenia.

Każde z zadań ma być wykonane w formie zgodnej z wymaganiami stawianymi dokumentacji technicznej

(wg DZ.U nr 120/2003 poz.1133 - Rozporządzenie Min. Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego)

Po wstępnych obowiązkowych zajęciach seminaryjnych praca opierać się ma głównie na samodzielnym wykonywaniu dokumentacji i konsultacjach na korektach.

(Oznaczenia graficzne, wymiarowanie, opisywanie wg odpowiednich norm - m.in. - PN-B-01025:2004, PN-B-01030:2000, PN-B-01029:2000)

MINIMALNY ZAKRES OPRACOWANIA:

Zadania 2. i 3. Muszą odpowiadać poniższym warunkom:

• Zawierać stronę tytułową wraz ze spisem zawartości

• rysunki odbite na papierze kserograficznie lub wydruki komputerowe - złożone prawidłowo do formatu A4

• całość spięta (ewentualnie w teczce).

ZADANIE 1 – koordynacja wymiarowa (powtórzenie) – zakres zgodnie z wymaganiami prowadzącego ćwiczenia

ZADANIE 2 - (minimum 2 korekty indywidualne)

• strona tytułowa wraz ze spisem zawartości

• opis techniczny wg podanego wzoru

• rzuty: parteru, piwnic (jeżeli występują), piętra, dachu (uproszczone) 1:100

• 2 przekroje – miejsca przekrojów uzgodnione z prowadzącym (-cą) 1:100, 1:50

• 3 detale architektoniczno-budowlane – wskazane przez prowadzącego (- cą) 1:5

ZADANIE 3 - (minimum 2 korekty indywidualne)

• strona tytułowa wraz ze spisem zawartości

• rzut parteru (uproszczony) 1:100

• 1 przekrój - miejsce przekroju uzgodnione z prowadzącym (-cą) 1:50

• 2/3 detale architektoniczno-budowlane – wskazane przez prowadzącego (- cą) 1:5

Egzamin

Po IV semestrze przewidziany jest egzamin z przedmiotu Budownictwo i Materiałoznawstwo, do którego mogą przystąpić studenci, którzy zaliczyli ćwiczenia na czterech semestrach.

Egzamin ma formę rysunkową i ma na celu sprawdzenie praktycznej umiejętności rozwiązywania problemów technicznych w projekcie architektoniczno-budowlanym. Na podstawie danego schematu budynku jednorodzinnego wykonywane są przekroje i detale z opisami materiałów, warstw, elementów. Podstawą do oceny jest wykonana praca rysunkowa. W przypadkach wątpliwych przewidziana jest obrona ustna.

Metody nauczania, formy prowadzenia zajęć:

Wykłady są ilustrowane rysunkami, fotografiami i filmami z użyciem do prezentacji techniki komputerowej. Podkreślona jest interrelacja między rozwiązaniami technologicznymi i efektami architektonicznymi oraz metody wykonywania dokumentacji architektoniczno-budowlanej.

Na ćwiczeniach praca studentów polega na wykonaniu dokumentacji technicznej projektu architektoniczno-budowlanego na podstawie własnego projektu koncepcyjnego obiektu kubaturowego (domek jednorodzinny lub obiekt małej użyteczności publicznej) wykonywanego na sem.III i IV w ramach przedmiotu Projektowanie Architektoniczne.

Na ćwiczeniach typu seminaryjnego jest omówienie ogólne zadań, następnie ze względu na to, że projekty studentów są różne, prowadzący omawiają szczegóły indywidualnie z każdym studentem. Zadania są wykonywane przez studentów samodzielnie w domu a następnie korygowane są na korektach indywidualnych.

Zadanie 3. jest próbą zintegrowania projektowania architektonicznego z decyzjami konstrukcyjno materiałowymi podejmowanymi równolegle, co jest charakterystyczne dla realnej pracy zawodowej w biurach projektów.

Ocena semestralna (łączna) jest uwarunkowana zaliczeniem wszystkich zadań rysunkowych i zdaniem egzaminu.

Literatura:

Literatura

Literatura podstawowa:

• Budownictwo Ogólne – praca zbiorowa,

Tom 1. Materiały i wyroby budowlane, Arkady 2005

Tom 2. Fizyka Budowli

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

numer efektu / obszar opis efektu odniesienie do efektów kształcenia w obszarze

wiedza Architektura

1B4

W_01 Ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów – dotyczącą rozwiązań technologiczno-materiałowych elementów budynku w nawiązaniu do koncepcyjnych założeń projektu architektonicznego . T1A_W04+++

1B4

W_02 Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów

- dotyczące detalicznych rozwiązań ustrojów i elementów budynku i metod ich odpowiedniej prezentacji. InżA_W05+++

umiejętności

1B4

U_01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

- samodzielne przygotowywanie się do merytorycznego wykonania zadań ćwiczeniowych na bazie podstawowych informacji z wykładów i ćwiczeń. T1A_U01++

1B4

U_02 Potrafi – przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich – dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne

- efekty architektoniczne i funkcjonalne rozwiązań technologiczno – materiałowych poszczególnych elementów budynku. T1A_U02

1B4

U_03 Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów

- umiejętność merytorycznego rozwiązywania pod względem technologicznym i materiałowym poszczególnych ustrojów i elementów budynku w nawiązaniu do koncepcyjnego projektu architektonicznego. T1A_U14++

1B4

U_04 Potrafi – zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować prosty obiekt, system lub proces , typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi. - umiejętność wykonywania dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej ustrojów i elementów budynku w odpowiednich skalach, umiejętność wymiarowania, opisywania, rozwiązywania detali itp. w nawiązaniu do koncepcyjnego projektu architektonicznego. T1A_U16+++

kompetencje społeczne

1B4

KS_01 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób T1A_K01+

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Kołłątaj
Prowadzący grup: Ewelina Gawell, Jerzy Górski, Marek Kołłątaj, Elżbieta Krupińska-Skoczek, Anna Nowak, Piotr Pachowski, Anna Tofiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Górski
Prowadzący grup: Jerzy Górski, Marek Kołłątaj, Elżbieta Krupińska-Skoczek, Hubert Markowski, Anna Nowak, Piotr Pachowski, Anna Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Górski
Prowadzący grup: Jerzy Górski, Marek Kołłątaj, Elżbieta Krupińska-Skoczek, Hubert Markowski, Anna Nowak, Piotr Pachowski, Joanna Pietrzak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Górski
Prowadzący grup: Ewelina Gawell, Jerzy Górski, Marek Kołłątaj, Elżbieta Krupińska-Skoczek, Andrzej Malesa, Hubert Markowski, Anna Nowak, Piotr Pachowski, Joanna Pietrzak, Anna Stefańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jerzy Górski
Prowadzący grup: Michał Gołębiewski, Jerzy Górski, Maciej Janowicz, Hanna Karpińska, Marek Kołłątaj, Elżbieta Krupińska-Skoczek, Andrzej Malesa, Hubert Markowski, Anna Nowak, Piotr Pachowski, Joanna Pietrzak, Wiesław Rokicki, Anna Tofiluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)