Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt architektoniczny 3 (zabudowa wielorodzinna)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AU000-I0P-0505 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt architektoniczny 3 (zabudowa wielorodzinna)
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: przedmioty obowiązkowe studiów I stopnia na kierunku Architektury i Urbanistyki
Przedmioty z sem. 5, studia inż., Wydział Architektury
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studentów z problemami występującymi w procesie projektowania budynków mieszkaniowych wielorodzinnych w środowisku miejskim. Kształcenie umiejętności projektowania niewielkiego zespołu budynków mieszkalnych, przeznaczonego dla kilkudziesięciu rodzin, w nawiązaniu do charakteru miejsca: kulturowego, społecznego, przyrodniczego, powiązań funkcjonalnych i pejzażu. Opanowanie umiejętności kształtowania przestrzeni mieszkalnej z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb wielkościowych i jakościowych (w tym także mieszkań dla osób niepełnosprawnych), oraz zmieniających się w czasie potrzeb rodziny. Integrowanie rozwiązań funkcjonalno przestrzennych ze współczesnymi standardami technicznymi i ekonomicznymi.

Ogólny opis przedmiotu:

Wykłady stanowią cykl wiedzy uzupełniającej niezbędnej do prawidłowego wykonania przez studenta samodzielnych opracowań projektowych. Podczas wykładów przekazywany jest następujący zakres wiedzy:

 podstawowe informacje z zakresu wymagań przepisów prawa budowlanego dotyczących projektowania miejskiej, wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,

 podstawowe informacje w zakresie specyfiki projektowania konstrukcji wielorodzinnych budynków mieszkalnych,

 podstawowe informacje w zakresie specyfiki projektowania instalacji sanitarnych w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych,

 przegląd współczesnych tendencji w kształtowaniu funkcjonalno-przestrzennym miejskiej wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej,

 projektowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych

Projekt – Podstawową formą nauczania są zajęcia projektowe w czasie których należy w określonym kontekście zaproponować koncepcję ukształtowania:

 małego zespołu budynków, wraz z wnętrzami urbanistycznymi przez nie tworzonymi /1:500/,

 całości wybranego budynku /1:100/,

 wybranego pod kątem dydaktycznym zestawu mieszkań różnej wielkości, a także co najmniej jednego mieszkania specjalnego /1:50/.

Przykłady tematów: zespół zabudowy w sąsiedztwie istniejących osiedli warszawskich - Sady Żoliborskie, Sadyba, Konstancin, Piaseczno, Saska Kępa, .

Literatura:

Podstawowa:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (wraz z późn. zmianami)

2. Dziennik Ustaw Nr 228 pozycja 1514 z 24 grudnia 2008 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późn. Zmianami)

3. TWAROWSKI M. 1996, Słońce w architekturze, Arkady Warszawa

Uzupełniająca:

1. Dziennik Ustaw Nr 80 pozycja 717 z 10 maja 2003 USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Efekty uczenia się:

wiedza

1PA3

W_01 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, historycznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym

1PA3

W_02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą architektury i urbanistyki przydatną do projektowania prostych obiektów architektonicznych i zespołów urbanistycznych

umiejętności

1PA3

U01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł, integrować uzyskane informacje oraz wyciągać wnioski

1PA3

U02 Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych metody analityczne

1PA3

U03 Potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących uwarunkowań, waloryzacji stanu zagospodarowania terenu oraz zabudowy, formułować wnioski do projektowania

1PA3

U04 Posiada umiejętność prezentacji graficznej, pisemnej i ustnej własnych koncepcji projektowych w zakresie architektury i urbanistyki

kompetencje społeczne

1PA3

K01 Jest zdolna do efektywnego wykorzystania wyobraźni, umiejętnego twórczego i elastycznego myślenia oraz twórczej pracy w trakcie rozwiązywania problemów, jak również sprostania warunkom związanym z publicznymi wystąpieniami czy prezentacjami

Projektowanie architektoniczne3

K02 Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania, formy prowadzenia zajęć:

Zajęcia projektowe prowadzone są w formie korekt indywidualnych i zbiorowych, omówień, klauzur i przeglądów stanu zaawansowania projektów. Oprócz zajęć projektowych konieczne jest:

zapoznanie się ze współczesnym stanem wiedzy i praktyki, czemu służą wykłady i własne studia studentów,

szczegółowe rozpoznanie w naturze terenu opracowania i wszelkich uwarunkowań projektowania na danym terenie (wizja lokalna).

Autorski projekt wykonywany przez studenta eksponowany jest na ogólnodostępnej wystawie gdzie zostaje ostatecznie oceniony przez zespół prowadzących .

Metody sprawdzenia efektów kształcenia

wiedza

Zaliczenie eksponowanego na wystawie projektu architektonicznego

umiejętności

Zaliczenie eksponowanego na wystawie projektu architektonicznego

kompetencje społeczne

Zaliczenie eksponowanego na wystawie projektu architektonicznego

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 84 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Andrzej Gawlikowski, Andrzej Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 84 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Magdalena Bieńkuńska, Ireneusz Cała, Magdalena Grochulska-Salak, Jerzy Grochulski, Piotr Hardecki, Mateusz Herbst, Krystyna Ilmurzyńska, Anna Jóźwik, Ireneusz Kopczyński, Katarzyna Kościńska-Grabowska, Sławomir Kowal, Andrzej Malesa, Hubert Markowski, Hanna Michalak, Małgorzata Nowak-Janicka, Łukasz Piątek, Paweł Przybysz, Elżbieta Ryńska, Grzegorz Rytel, Grzegorz Stiasny, Marek Świerczyński, Karolina Tulkowska-Słyk, Jakub Wacławek, Jacek Wciślak, Ewa Widera, Mariusz Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 84 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Andrzej Gawlikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 84 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Magdalena Bieńkuńska, Michał Brutkowski, Marek Budzyński, Magdalena Grochulska-Salak, Jerzy Grochulski, Sławomir Gzell, Piotr Hardecki, Mateusz Herbst, Stanisław Karłowski, Joanna Klimowicz, Sławomir Kowal, Małgorzata Nowak-Janicka, Łukasz Piątek, Grzegorz Rytel, Grzegorz Stiasny, Marek Świerczyński, Karolina Tulkowska-Słyk, Jakub Wacławek, Jacek Wciślak, Ewa Widera, Stefan Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 84 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Andrzej Gawlikowski, Joanna Giecewicz, Elżbieta Ryńska, Marek Świerczyński, Stefan Westrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 84 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Magdalena Bieńkuńska, Marek Budzyński, Ireneusz Cała, Andrzej Gawlikowski, Joanna Giecewicz, Magdalena Grochulska-Salak, Jerzy Grochulski, Piotr Hardecki, Mateusz Herbst, Stanisław Karłowski, Sławomir Kowal, Małgorzata Nowak-Janicka, Jacek Parczewski, Łukasz Piątek, Elżbieta Ryńska, Grzegorz Rytel, Grzegorz Stiasny, Marek Świerczyński, Karolina Tulkowska-Słyk, Jakub Wacławek, Jacek Wciślak, Ewa Widera
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 84 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Budzyński, Andrzej Gawlikowski, Jerzy Grochulski, Sławomir Gzell, Marek Świerczyński, Jakub Wacławek, Stefan Westrych, Stefan Wrona
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.