Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt architektoniczny 5 (duża użyteczność)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AU000-I0P-0705 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt architektoniczny 5 (duża użyteczność)
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: przedmioty obowiązkowe studiów I stopnia na kierunku Architektury i Urbanistyki
Przedmioty z sem. 7, studia inż., Wydział Architektury
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 10.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Poznanie procesu projektowania budynku użyteczności publicznej w środowisku miejskim. Zdobycie umiejętności projektowania budynku o złożonej funkcji, przeznaczonego dla dużych grup ludzi.

Ogólny opis przedmiotu:

Przedmiot prowadzony jest w formie ćwiczeń, którym towarzyszy cykl wykładów uzupełniających wiedzę z zakresu problematyki projektowania architektonicznego obiektów użyteczności publicznej.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury „Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” – Dziennik Ustaw z 2002 r. nr 75 poz. 690 wraz z późniejszymi zmianami – z dnia 12.03.2009 r.

2. Ustawa Prawo Budowalne z dnia 7 lipca 1997 r., tekst ujednolicony z dnia 01.01.2012 r.

3. Ernst Neufert – „Podręcznik projektowania architektoniczno – budowlanego”.

Literatura uzupełniająca

4. Wiodące książki i czasopisma architektoniczne – współczesne realizacje budynków użyteczności publicznej.

Efekty uczenia się:

wiedza

1PA5

W 01 Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, historycznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w projektowaniu architektonicznym i urbanistycznym.

1PA5

W 02 Ma podstawową wiedzę dotyczącą architektury przydatną do projektowania prostych obiektów architektonicznych.

1PA5

W 03 Ma podstawową wiedzę w dziedzinach powiązanych z projektowaniem architektonicznym, takich jak: konstrukcje i materiałoznawstwo, infrastruktura techniczna, komunikacja, środowisko przyrodnicze i kulturowe, uwarunkowania prawne i społeczne

1PA5

W 04 Dysponuje wiedzą na temat kontekstu historycznego i kulturowego w projektowaniu architektury i jej związków z dziedzinami sztuk plastycznych i różnymi dziedzinami współczesnego życia, zna publikacje związane z tym zagadnieniem

umiejętności

1PA5

U 01 Potrafi, zgodnie z zadanym programem , uwzględniającym aspekty pozatechniczne zaprojektować prosty obiekt architektoniczny kreując i przekształcając przestrzeń wybranego obszaru miasta, nadając mu nowe wartości.

1PA5

U 03 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł, integrować uzyskane informacje oraz wyciągać wnioski.

1PA5

U 04 Posiada umiejętność prezentacji graficznej, pisemnej i ustnej własnych koncepcji projektowych w zakresie architektury.

kompetencje społeczne

1PA5

KS 01 Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza aspektów działalności inżynierskiej architekta.

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania, formy prowadzenia zajęć:

Ćwiczenia – student wybiera do opracowania projektowego jeden temat budynku użyteczności publicznej z kilku zaproponowanych przez prowadzących – np. teatr, sala sportowo – widowiskowa, wielofunkcyjny budynek o funkcji społeczno – kulturalnej i inne. Student otrzymuje szczegółowy program użytkowy oraz podkład geodezyjny lokalizacji budynku wraz z najbliższym otoczeniem. Studentom przedstawiony jest harmonogram zajęć w ciągu semestru, wykaz literatury oraz kryteria oceny końcowej ćwiczeń.

3 fazy przebiegu zajęć w semestrze: Faza 1 – analiza programu użytkowego, wizytacja lokalizacji, analiza uwarunkowań wynikających z kontekstu miejsca i sformułowanie wniosków do założeń funkcjonalno- przestrzennych projektu, rysunkowy szkic koncepcji oraz w makiecie roboczej. Faza 2 – szczegółowe dopracowanie koncepcji, konsultacje branżowe. Faza 3 – detal architektoniczny, opracowanie graficzne. Każda faza kończy się przeglądem, referatem autorskim i dyskusją.

Zakres opracowania projektu; trzy plansze o wymiarach 100/70 cm + makieta robocza. Część rysunkowa powinna zawierać: sytuację budynku w skali 1:500 na podkładzie geodezyjnym (budynek, dojścia, podjazdy, zieleń, zagospodarowanie terenu, kontekst miejsca), rzuty, przekroje i elewacje w skali 1:100 w ilości wyjaśniającej koncepcję, detal autorski charakteryzujący przyjętą estetykę budynku w skali 1:50 – 1:10, wizualizacje ilustrujące kontekst miejsca i istotnych wnętrz budynku, zwięzły opis techniczny.

Wykłady stanowią cykl wiedzy uzupełniającej niezbędnej do prawidłowego wykonania przez studenta samodzielnego opracowania projektowego wykonywanego w czasie ćwiczeń. Wykłady dotyczą problematyki projektowej architektury użyteczności publicznej przekazując wiedzę z zakresu: uwarunkowań urbanistycznych i architektonicznych (m. innymi – sytuowanie budynku na działce, program parkingowy, głębokie fundamentowanie budynku, cechy części wejściowej do budynku użyteczności publicznej, przestrzeń ogólna budynku użyteczności publicznej, komunikacja w budynku użyteczności publicznej), uwarunkowań prawnych (m. innymi - klasyfikacja budynków użyteczności publicznej, bezpieczeństwo pożarowe). Przekazywana jest również wiedza z zakresu projektowania widowni i sal widowiskowych (człowiek i jego proporcje, wykres widoczności, akustyka sali widowiskowej, ochrona sali przed zakłóceniami zewnętrznymi, napełnianie i ewakuacja sali widowiskowej, systematyka układów przestrzennych sal widowiskowych, przestrzeń recepcyjna obiektów widowiskowych). Wykłady są bogato ilustrowane uznanymi przykładami współczesnych realizacji.

Metody sprawdzenia efektów kształcenia

wiedza

W 01 Przegląd prac podsumowujący każdą fazę ćwiczeń,

autorska dyskusja,

ocena danego etapu.

W 02 Przegląd prac podsumowujący każdą fazę ćwiczeń,

autorska dyskusja,

ocena danego etapu.

W 03 Przegląd prac podsumowujący każdą fazę ćwiczeń,

autorska dyskusja,

ocena danego etapu.

W 04 Przegląd prac podsumowujący każdą fazę ćwiczeń,

autorska dyskusja,

ocena danego etapu.

umiejętności

U 01 Przegląd prac podsumowujący każdą fazę ćwiczeń,

autorska dyskusja,

ocena danego etapu.

U 02 Przegląd prac podsumowujący każdą fazę ćwiczeń,

autorska dyskusja,

ocena danego etapu.

U 03 Przegląd prac podsumowujący każdą fazę ćwiczeń,

autorska dyskusja,

ocena danego etapu.

U 04 Przegląd prac podsumowujący każdą fazę ćwiczeń,

autorska dyskusja,

ocena danego etapu.

kompetencje społeczne

KS 01 Przegląd prac podsumowujący każdą fazę ćwiczeń,

autorska dyskusja,

ocena danego etapu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 96 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grodzicki
Prowadzący grup: Magdalena Bieńkuńska, Michał Brutkowski, Ireneusz Cała, Anna Dybczyńska-Bułyszko, Marcin Goncikowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Paweł Grodzicki, Stanisław Karłowski, Piotr Kozłowski, Konrad Kucza-Kuczyński, Hubert Markowski, Hanna Michalak, Andrzej Nasfeter, Małgorzata Nowak-Janicka, Tomasz Olszewski, Janusz Pachowski, Paweł Przybysz, Wiesław Rokicki, Wiesław Słowik, Piotr Trębacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 96 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Michał Brutkowski, Stanisław Karłowski, Jacek Wciślak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 96 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Grodzicki
Prowadzący grup: Magdalena Bieńkuńska, Michał Brutkowski, Ireneusz Cała, Michał Gołębiewski, Marcin Goncikowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Paweł Grodzicki, Zygmunt Hofman, Anna Jóźwik, Stanisław Karłowski, Janusz Kotwica, Konrad Kucza-Kuczyński, Hanna Michalak, Andrzej Nasfeter, Małgorzata Nowak-Janicka, Tomasz Olszewski, Janusz Pachowski, Piotr Pachowski, Łukasz Piątek, Wiesław Rokicki, Wiesław Słowik, Piotr Trębacz, Katarzyna Zielonko-Jung
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 96 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dyga
Prowadzący grup: Joanna Giecewicz, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Marek Świerczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 96 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dyga
Prowadzący grup: Magdalena Bieńkuńska, Michał Brutkowski, Ireneusz Cała, Anna Dybczyńska-Bułyszko, Krzysztof Dyga, Joanna Giecewicz, Marcin Goncikowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Zygmunt Hofman, Stanisław Karłowski, Janusz Kotwica, Konrad Kucza-Kuczyński, Andrzej Nasfeter, Małgorzata Nowak-Janicka, Tomasz Olszewski, Janusz Pachowski, Piotr Pachowski, Wiesław Rokicki, Wiesław Słowik, Marta Tobolczyk, Piotr Trębacz, Mariusz Wrona, Katarzyna Zielonko-Jung, Kinga Zinowiec-Cieplik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 96 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dyga
Prowadzący grup: Piotr Grodecki, Zygmunt Hofman, Stefan Westrych
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 96 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Dyga
Prowadzący grup: Magdalena Bieńkuńska, Michał Brutkowski, Ireneusz Cała, Krzysztof Dyga, Marcin Goncikowski, Jerzy Grochulski, Piotr Grodecki, Paweł Grodzicki, Zygmunt Hofman, Anna Jóźwik, Stanisław Karłowski, Katarzyna Kościńska-Grabowska, Janusz Kotwica, Konrad Kucza-Kuczyński, Andrzej Nasfeter, Małgorzata Nowak-Janicka, Tomasz Olszewski, Janusz Pachowski, Paweł Przybysz, Wiesław Rokicki, Wiesław Słowik, Marta Tobolczyk, Piotr Trębacz, Stefan Westrych, Katarzyna Zielonko-Jung, Kinga Zinowiec-Cieplik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.