Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt urbanistyczny 2 (plan miejscowy)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AU000-I0P-0710 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt urbanistyczny 2 (plan miejscowy)
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy: przedmioty obowiązkowe studiów I stopnia na kierunku Architektury i Urbanistyki
Przedmioty z sem. 7, studia inż., Wydział Architektury
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 9.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Zapoznanie studenta z wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi z zakresu urbanistyki dotyczącymi wykonywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze szczególnym uwzględnieniem procesu analizy istniejących uwarunkowań oraz wariantowości rozwiązań projektowych.

Ogólny opis przedmiotu:

Przedmiot składa się z serii ćwiczeń projektowych, w wyniku których zostaje wykonana koncepcja projektowa miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranego obszaru miejskiego .

Literatura:

Literatura

Należy podać wykaz literatury z podziałem na podstawową i uzupełniającą.

Literatura podstawowa

• Chmielewski J.M., Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2004.

• Czarnecki Wł., Planowanie miast i osiedli, PWN, Warszawa-Poznań 1960.

• Gehl J., Życie miedzy budynkami, użytkowanie przestrzeni publicznych, Wydawnictwo RAM, Kraków 2009.

• Krier L., Architektura, Wybór czy Przeznaczenie, Arkady, Warszawa 2001.

• Lynch K., The image of the city, The MIT Press, Cambrige 1990.

• Nowa Karta Ateńska 2003, Wizja miast XXI wieku, Europejska Rada Urbanistów, Lizbona 2003.

• Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dziennik Ustaw Nr 80 z 10 maja 2003 r., poz.717.

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane (wraz z późn. zmianami)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wraz z późn. zmianami), Dziennik Ustaw Nr 228 pozycja 1514 z 24 grudnia 2008

• Wejchert K., Miasteczko polskie jako zagadnienie urbanistyczne, Wydawnictwo Ministerstwa Odbudowy, Warszawa 1947.

• Wejchert K., Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, Warszawa 1984.

Literatura uzupełniająca

• Aleksander Ch., Ishikawa S., Silverstein M., A Pattern Language, Towns Buildings Construction, Oxford University Press, New York 1977.

• Atlas Historyczny Warszawy, t.II pod redakcją Jana Macieja Chmielewskiego, Warszawa 2004.

• Bielecki Cz., Gra w miasto, Fundacja Dom Dostępny, Warszawa 1996.

• Calthorpe P., The Next American Metropolis, Ecology, Community and the American Dream, Princeton Architectural Press, New York 1993.

• Chmielewski J., Syrkus S., Warszawa funkcjonalna, TUP, Warszawa 1934.

• Gawlikowski A., Ulica w strukturze miasta, Wydawnictwo Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1992.

• Gzell S., Fenomen małomiasteczkowości, Akapit-DTP, Warszawa 1996.

• Jędraszko A., Planowanie środowiska i krajobrazu w Niemczech na przykładzie Stuttgartu, Unia Metropolii Polskich, Warszawa 1998.

• Korzeniewski Wł., Budownictwo mieszkaniowe, poradnik projektanta, Arkady, Warszawa1989.

• Łyp B., Problematyka wodna w planowaniu przestrzennym miast, poradnik dla urbanistów, COIB, Warszawa 2005.

• Malisz B., Zarys teorii kształtowania układów osadniczych, Arkady, Warszawa 1966.

• Neufert P., Podręcznik projektowania architektoniczno-budowlanego, Arkady 1995.

• Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast, Ludzie i środowisko, Oficyna Wydawnicza politechniki warszawskiej, Warszawa 2001.

• Pęski W., Zarządzanie zrównoważonym rozwojem miasta, Arkady, Warszawa 1999.

• Plany urbanistyczne Warszawy, praca zbiorowa pod redakcją Juliusza Wilskiego, TUP, Warszawa 1990.

• Szwankowski E., Warszawa, rozwój urbanistyczny i architektoniczny, Warszawa 1951.

• Twarowski M., Słońce w architekturze, Arkady 1996.

• Warszawa rozwój przestrzenny, praca zbiorowa pod redakcja Juliusza Wilskiego, Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

wiedza

1PU2

1. Ma szczegółową wiedzę w zakresie powiązania formy i funkcji zagospodarowania z wymaganymi wielkościami przestrzennymi.

1PU2

2. Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekologicznych, prawnych i innych poza technicznych uwarunkowań związanych z wykonywaniem planów miejscowych .

1PU2

3. Ma podstawową wiedze z zakresu infrastruktury komunikacyjnej i inżynieryjnej potrzebnej do obsługi planowanego zagospodarowania przestrzennego.

1PU2

4. Ma szczegółową wiedzę dotyczącą sporządzania projektu planu miejscowego.

umiejętności

1PU2

1. Potrafi sformułować wytyczne przestrzenne na podstawie analizy uwarunkowań stanu istniejącego

1PU2

2. Potrafi poprzez operowanie formą i funkcją zagospodarowania uzyskać efekt przestrzenny zgodny z przyjętymi wytycznymi

1PU2

3. Potrafi zapisać w języku graficznym planu zagospodarowania przestrzennego zaprojektowaną dyspozycję przestrzenną i funkcjonalną.

kompetencje społeczne

1PU2

1. Ma świadomość ważności oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności planistycznej, w tym jej wpływu na stosunki społeczne oraz środowisko przyrodnicze i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania, formy prowadzenia zajęć:

Zajęcia projektowe odbywają się w formie indywidualnych rozmów pomiędzy studentem i prowadzącym w wyniku których następuje krytyczne omówienie materiałów przygotowanych przez studenta w oparciu o wytyczne prowadzącego. Każdą z trzech faz projektowania poprzedza szczegółowe omówienie celu, wymogów i sposobów jej wykonania, a kończy wspólny dla wszystkich studentów przegląd całości materiałów przez nich przygotowanych. Ćwiczenia projektowe kończy wystawa prac wszystkich studentów z całego roku.

Metody sprawdzenia efektów kształcenia

wiedza

W_01

W_02

W_03

W_04

W_05 Analiza i ocena przez zespół prowadzący trafności przyjętych rozwiązań projektowych w oparciu o przyjętą argumentację ich astosowania

umiejętności

U_01

U_02

U_03 Analiza i ocena przez zespół prowadzący trafności przyjętych rozwiązań projektowych w oparciu o przyjętą argumentację ich zastosowania

kompetencje społeczne

KS_01 Analiza i ocena przez zespół prowadzący trafności przyjętych rozwiązań projektowych w oparciu o przyjętą argumentację ich zastosowania

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Domaradzki
Prowadzący grup: Grzegorz Buczek, Anna Cudny, Krzysztof Domaradzki, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Krystyna Ilmurzyńska, Maciej Lasocki, Małgorzata Mirecka, Ewa Pachowska, Magdalena Staniszkis, Paweł Trębacz, Judyta Wesołowska, Roman Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Judyta Wesołowska, Roman Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Domaradzki
Prowadzący grup: Grzegorz Buczek, Anna Cudny, Krzysztof Domaradzki, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Krystyna Ilmurzyńska, Maciej Lasocki, Małgorzata Mirecka, Ewa Pachowska, Magdalena Staniszkis, Paweł Trębacz, Judyta Wesołowska, Roman Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Domaradzki
Prowadzący grup: Anna Cudny, Małgorzata Mirecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Domaradzki
Prowadzący grup: Grzegorz Buczek, Marek Budzyński, Aleksander Chylak, Anna Cudny, Krzysztof Domaradzki, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Sławomir Gzell, Krystyna Ilmurzyńska, Maciej Lasocki, Małgorzata Mirecka, Ewa Pachowska, Magdalena Staniszkis, Paweł Trębacz, Judyta Wesołowska, Roman Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Domaradzki
Prowadzący grup: Krzysztof Domaradzki, Maciej Lasocki, Ewa Pachowska, Judyta Wesołowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 72 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Domaradzki
Prowadzący grup: Grzegorz Buczek, Aleksander Chylak, Krzysztof Domaradzki, Artur Filip, Andrzej Gawlikowski, Krystyna Guranowska-Gruszecka, Krystyna Ilmurzyńska, Maciej Lasocki, Małgorzata Mirecka, Ewa Pachowska, Magdalena Staniszkis, Paweł Trębacz, Judyta Wesołowska, Roman Wrzosek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.