Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projekt dyplomowy magisterski

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1010-AU000-M0P-0405 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt dyplomowy magisterski
Jednostka: Wydział Architektury
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem pracy dyplomowej jest wykazanie umiejętności formułowania i rozwiązywania problemów architektonicznych lub urbanistycznych oraz wszechstronnej analizy i syntezy uwarunkowań pracy twórczej architekta.

Ogólny opis przedmiotu:

Przedmiotem pracy jest koncepcja projektowa architektoniczna lub urbanistyczna poprzedzona pisemnym uzasadnieniem założeń.

Zakres pracy obejmuje projekt architektoniczny lub urbanistyczny o złożonej problematyce opracowany w zakresie projektu koncepcyjnego.

Literatura:

Literaturę określa promotor w porozumieniu z dyplomantem w odniesieniu do tematu i zakresu pracy.

Efekty uczenia się:

Efekty kształcenia

numer efektu / obszar opis efektu odniesienie do efektów kształcenia w obszarze odniesienie do efektów ksztalcenia w programie

wiedza

2PD

W_01 Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą architektury i urbanistyki przydatną do projektowania skomplikowanych obiektów architektonicznych i złożonych zespołów urbanistycznych T2A_W01 2K_W01

2PD

W_02 Ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, historycznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w projektowaniu architektonicznym, urbanistycznym i planistycznym T2A_W02

2K_W02

umiejętności

2PD

U_01 Potrafi pozyskiwać informacje z literatury oraz innych właściwie dobranych źródeł, integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji a także wyciągać wnioski. T2A_U01 2K_U01

2PD

U_02 Potrafi dokonać krytycznej analizy istniejących uwarunkowań, waloryzacji stanu zagospodarowania terenu oraz zabudowy, formułować wnioski do projektowania, prognozując procesy przekształceń struktury miasta oraz przewidując skutki społeczne tych przekształceń T2A_U13 2K_U11

2PD

U_03 Potrafi, zgodnie z zadanym programem , uwzględniającym aspekty pozatechniczne zaprojektować złożony obiekt architektoniczny i zespół urbanistyczny kreując i przekształcając przestrzeń wybranych obszarów miasta, nadając jej nowe wartości T2A_U19 2K_U16

2PD

U_04 Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań projektowych metody analityczne T2A_U07

T2A_U08

T2A_U09 2K_U06

2PD

U_05 Posiada umiejętność publicznej prezentacji koncepcji projektowych w zakresie architektury i urbanistyki, krytycznej oceny, dyskusji i logicznej argumentacji oraz prowadzenia negocjacji. T2A_U03

T2A_U04

2K_U04

kompetencje społeczne

2PD

KS_01 Ma świadomość ważności i zrozumienia pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowiska i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje techniczne T2A_K05

R2A_K05 2K_K02

2K_K09

Metody i kryteria oceniania:

Metody nauczania, formy prowadzenia zajęć:

Zasady pracy nad dyplomem określa promotor w porozumieniu z dyplomantem.

W trakcie pracy nad projektem dyplomowym wymagane są konsultacje z co najmniej trzema specjalistami z dziedzin najbardziej istotnych dla wybranego tematu pracy. Wybór konsultantów ustalany jest z promotorem pracy i wymaga jego akceptacji.

Na zakończenie pracy nad projektem wymagane jest przygotowanie się do publicznej obrony obejmującej: omówienie autorskie założeń teoretycznych, recenzję pracy, ew. pytania członków komisji dotyczące pracy dyplomowej, ustosunkowanie się dyplomanta do pytań komisji i recenzji, dyskusję.

Metody sprawdzenia efektów kształcenia

numer efektu metoda sprawdzenia

wiedza

W_01 korekty dyplomowe, projekt dyplomowy, obrona, egzamin

W_02 korekty dyplomowe, projekt dyplomowy, obrona, egzamin

umiejętności

U_01 korekty dyplomowe, projekt dyplomowy, obrona, egzamin

U_02 korekty dyplomowe, projekt dyplomowy, obrona, egzamin

U_03 korekty dyplomowe, projekt dyplomowy, obrona, egzamin

U_04 korekty dyplomowe, projekt dyplomowy, obrona, egzamin

U_05 korekty dyplomowe, projekt dyplomowy, obrona, egzamin

kompetencje społeczne

KS_01 korekty dyplomowe, projekt dyplomowy, obrona, egzamin

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.