Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy automatyki DCS i SCADA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ARxxx-ISP-DCS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy automatyki DCS i SCADA
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy automatyki i robotyki )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

DCS

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych ze współczesnymi rozproszonymi systemami sterowania (ang. Distributed Control Systems, DCS) z oraz współpracującymi z nimi systemami sterowania nadrzędnego i archiwizacji danych (ang. Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA). Wykład podzielony jest na dwie części. Część pierwsza, wprowadzająco-praktyczna, ma na celu przygotowanie studentów do zajęć laboratoryjnych. Przedstawiane są funkcje systemów DCS i SCADA, ich architektura oraz rola i miejsce w przedsiębiorstwie. Omówione są języki programowania oraz zasady budowy struktur regulacji. Studenci są zapoznawani z narzędziami oraz metodami projektowania aplikacji przemysłowych oraz dostępnymi bibliotekami algorytmów. W trakcie drugiej części wykładu przedstawiany jest sprzęt oraz standardy komunikacyjne, a także aspekty bezpieczeństwa oraz przykłady zastosowań systemów DCS i SCADA w dużych obiektach przemysłowych.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie zagadnień związanych ze współczesnymi rozproszonymi systemami sterowania (ang. Distributed Control Systems, DCS) z oraz współpracującymi z nimi systemami sterowania nadrzędnego i archiwizacji danych (ang. Supervisory Control And Data Acquisition, SCADA). Wykład podzielony jest na dwie części. Część pierwsza, wprowadzająco-praktyczna, ma na celu przygotowanie studentów do zajęć laboratoryjnych. Przedstawiane są funkcje systemów DCS i SCADA, ich architektura oraz rola i miejsce w przedsiębiorstwie. Omówione są języki programowania oraz zasady budowy struktur regulacji. Studenci są zapoznawani z narzędziami oraz metodami projektowania aplikacji przemysłowych oraz dostępnymi bibliotekami algorytmów. W trakcie drugiej części wykładu przedstawiany jest sprzęt oraz standardy komunikacyjne, a także aspekty bezpieczeństwa oraz przykłady zastosowań systemów DCS i SCADA w dużych obiektach przemysłowych.

Treść wykładu

 • Wstęp - przegląd dziedziny (2h). Rola i miejsce systemów
  sterowania w informatycznej strukturze przedsiębiorstwa. Funkcje
  systemów, relacje i powiązania.

 • Klasyczny system sterowania a system rozproszony (2h).
  Zadania systemu rozproszonego. Elementy systemu DCS i SCADA.
  Przykładowe systemy DCS i SCADA oraz ich cechy. Analiza podobieństw
  i różnic pomiędzy systemami DCS i SCADA.

 • Języki programowania, budowa struktur regulacji (2h). Omówienie
  standardowych języków programowania sterowników i kontrolerów
  przemysłowych.

 • Projektowanie aplikacji w systemach DCS i SCADA, narzędzia (4h).
  Omówienie sposobów budowania aplikacji w systemach DCS i SCADA,
  powiązania oprogramowania z warstwą sprzętową i elektryczną obiektu.
  Realizacja pętli regulacyjnych.

 • Algorytmika (4h). Omówienie algorytmów regulacji i diagnostyki w
  systemach DCS i SCADA. Struktury regulacji, sterowanie w pętli
  otwartej, sterowanie w pętli zamkniętej. Modelowanie i rola modelu w
  strukturze regulacji.

 • Kolokwium 1 (1h).

 • Sprzęt: komputery przemysłowe, sterowniki programowalne PLC,
  moduły I/O (3h).Warstwa realizacji sterowania, architektura
  sprzętowa. Budowa kontrolera oraz architektura oprogramowania. Systemy
  operacyjne.

 • Sieć komputerowa a sieć przemysłowa (2h). Sieciowe standardy
  komunikacyjne sieci przemysłowych: Modbus, CAN, MPI, Fieldbus
  Foundation, Profibus, Industrial Ethernet, Profinet, HART, ASi. Sprzęt
  sieciowy.

 • Zastosowania przemysłowe (2h). Przykładowe zastosowanie systemów
  DCS i SCADA w dużych i rozległych obiektach przemysłowych.

 • Bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo w systemach przemysłowych
  (4h). Metody, narzędzia, standardy.

 • Przegląd systemów DCS i SCADA (1h). Porównanie najważniejszych
  systemów DCS i SCADA.

 • Kierunki rozwoju systemów DCS i SCADA (1h).

 • Kolokwium 2 (1h).

 • Kolokwia poprawkowe (1h).


Zakres laboratorium
10 zajęć laboratoryjnych (każde zajęcia trwają 3h), które składają się
z 4 ćwiczeń punktowanych w skali 0-5 pkt. oraz dwóch zadań projektowych
punktowanych w skali 0-15 pkt. Ćwiczenia odbywają się w ramach
pierwszych 4 zajęć i mają na celu zapoznanie studentów z podstawowymi
zasadami programowania aplikacji w systemach DCS i SCADA. Dwa zadania
projektowe są realizowane w trakcie kolejnych 6 zajęć. W trakcie pracy
wykorzystywany jest pakiet MATLAB oraz systemy DCS i SCADA, a także
obiekty laboratoryjne automatyki.

Wykaz ćwiczeń:

 1. Sterowanie binarne w systemie SCADA.

 2. Sterowanie binarne w systemie DCS.

 3. Sterowanie ciągłe w systemie SCADA i wizualizacja.

 4. Sterowanie ciągłe w systemie DCS i wizualizacja.

 5. Projekt 1: Aplikacja sterująca obiektem laboratoryjnym w systemie
  SCADA (zajęcia 5, 6, 7).

 6. Projekt 2: Aplikacja sterująca obiektem laboratoryjnym w systemie
  DCS (zajęcia 8, 9, 10).

Literatura:

  Podstawowa:

  1. Instrukcje użytkownika systemu DCS OVATION firmy Emerson.

  2. Instrukcje użytkownika systemu SCADA MAPS firmy Mitsubishi

  3. Roman Kwiecień, "Komputerowe systemy automatyki przemysłowej",
   Wydawnictwo Helion, Gliwice 2013.

  Uzupełniająca:

  1. P. Tatjewski: Sterowanie zaawansowane obiektów przemysłowych,
   struktury i algorytmy. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa
   2016.

Metody i kryteria oceniania:

W trakcie semestru będą przeprowadzone dwa kolokwia punktowane w skali 0-25 pkt., 50 pkt. można zdobyć z zajęć laboratoryjnych. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie w sumie co najmniej 50 pkt. na 100 możliwych, a także zaliczenie wszystkich ćwiczeń i projektów laboratoryjnych (uzyskanie z każdego z nich co najmniej 50% możliwych punktów).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Sebastian Plamowski, Andrzej Wojtulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Sebastian Plamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Sebastian Plamowski, Andrzej Wojtulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Sebastian Plamowski, Andrzej Wojtulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Sebastian Plamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Sebastian Plamowski, Andrzej Wojtulewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Sebastian Plamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Sebastian Plamowski
Prowadzący grup: Sebastian Plamowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)