Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Transmisja sygnałów i media transmisyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CBxxx-ISP-SYMET
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transmisja sygnałów i media transmisyjne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy elektroniki i telekomunikacji )-Cyberbezpieczeństwo-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

SYMET

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów (studentek) z podstawami transmisji sygnałów w mediach transmisyjnych oraz z podstawami współczesnej telekomunikacji cyfrowej. Student(ka) po ukończeniu kursu będzie posiadać wiedzę niezbędną do rozumienia zagadnień związanych z podstawami transmisji cyfrowej: informacją, kodowaniem informacji, modulacjami cyfrowymi, ograniczeniami transmisji w kanale transmisyjnym, wykrywaniem i korekcją błędnie odebranych bitów. Istotnym komponentem przedmiotu jest zaznajomienie studentów (studentek) z podstawowymi własnościami wykorzystywanych w transmisji mediów transmisyjnych, tj. transmisją radiową, światłowodową, oraz transmisją w mediach kablowych miedzianych. Studenci zostaną również zaznajomieni z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji na poziomie warstwy fizycznej.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów (studentek) z podstawami transmisji sygnałów w mediach transmisyjnych oraz z podstawami współczesnej telekomunikacji cyfrowej. Student(ka) po ukończeniu kursu będzie posiadać wiedzę niezbędną do rozumienia zagadnień związanych z podstawami transmisji cyfrowej: informacją, kodowaniem informacji, modulacjami cyfrowymi, ograniczeniami transmisji w kanale transmisyjnym, wykrywaniem i korekcją błędnie odebranych bitów. Istotnym komponentem przedmiotu jest zaznajomienie studentów (studentek) z podstawowymi własnościami wykorzystywanych w transmisji mediów transmisyjnych, tj. transmisją radiową, światłowodową, oraz transmisją w mediach kablowych miedzianych. Studenci zostaną również zaznajomieni z zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem informacji na poziomie warstwy fizycznej.Treść wykładu

 1. Kodowanie źródłowe. Pojęcia entropii, informacji i kanału transmisyjnego. Kanał bez pamięci. Informacja wzajemna. Twierdzenie Shannona. (2 godz.)
 2. Sygnał jako nośnik informacji w postaci cyfrowej. Modulacje cyfrowe w paśmie podstawowym (kody transmisyjne) oraz poza pasmem podstawowym. Kluczowanie amplitudy, fazy i częstotliwości. Kwadraturowa modulacja amplitudy. Ortogonalne zwielokrotnienie wielu podnośnych. Twierdzenie Nyquista o transmisji bez interferencji międzysymbolowej. (2 godz.)
 3. Odbiór optymalny, odbiornik korelacyjny, pojęcie SNR i bitowej stopy błędu, oraz wzajemna zależność pomiędzy nimi. (2 godz.)
 4. Kodowanie korekcyjne. Kody blokowe, cykliczne, splotowe, BCH, Reeda-Solomona. Zysk kodowania. Modulacja Kodowana kratowo. Dekoder Vitterbiego. Przeplot. (2 godz)
 5. Transmisja w kanale radiowym. Pojęcia zysku i apertury anteny. Równanie transmisyjne Friisa. Szum w torze radiowym. Bilans mocy. Odbiornik superheterodynowy. (2 godz.)
 6. Rodzaje kanałów radiowych. Kanał w wolnej przestrzeni, strefy Fresnela, kanał wielodrogowy, efekt Dopplera. Rozmycie sygnału w czasie i w częstotliwości. Zaniki wolne i szybkie oraz płaskie i selektywne. (2 godz.)
 7. Rodzaje anten i ich własności. Anteny dipolowe, aperturowe oraz szyki antenowe. (2 godz.)
 8. Transmisja sygnału w linii długiej. Równania telegrafistów. Stała propagacji linii i impedancja charakterystyczna. Odbicie sygnału w linii. (2 godz.)
 9. Rodzaje mediów miedzianych i ich charakterystyka. Optymalne wykorzystanie pasma dostępnego w kanale na przykładzie systemów xDSL. Korekcja cyfrowa sygnału. (2 godz.)
 10. Prowadzenie światła w falowodzie optycznym. Podejście optyki geometrycznej. Mody światłowodu. (2 godz.)
 11. Tłumienie sygnału w światłowodzie. Dyspersja w światłowodach i rodzaje dyspersji. (2 godz.)
 12. Źródła światła z modulacją bezpośrednią i zewnętrzną. Laser oraz dioda półprzewodnikowa. Wzmacniacz optyczny światłowodowy oraz półprzewodnikowy. (2 godz.)
 13. Odbiorniki: fotodioda p-i-n oraz lawinowa. Szum w odbiorniku światłowodowym. (2 godz.)
 14. Światłowodowe systemy transmisyjne. (2 godz.)
 15. Bezpieczeństwo w mediach transmisyjnych. (2 godz.)Zakres laboratorium

Zajęcia laboratoryjne będą stanowiły praktyczną ilustrację do zagadnień poruszanych na wykładzie. W zależności od ćwiczenia, będą się one odbywały z wykorzystaniem:

 • oprogramowania napisanego przez prowadzących w języku Matlab,
 • oprogramowania PHOTOSS do symulacji światłowodowych systemów transmisyjnych,
 • kabli koncentrycznych, elementów RLC oraz generatorów sygnałowych i oscyloskopu,
 • nadajników i odbiorników radiowych z wykorzystaniem modułów radia programowalnego,
 • układów do transmisji w światłowodzie.


Laboratorium podzielono na 6 ćwiczeń:

 1. Badanie własności miedzianych mediów transmisyjnych. Zjawiska zachodzące w czasie transmisji sygnałów impulsowych w linii długiej, przy różnych warunkach dopasowania/niedopasowania na obu końcach badanej linii. Badane są przebiegi przy dwóch rodzajach pobudzania linii: krótkim impulsem prądu i skokiem prądu dla fali prostokątnej. Medium badanym są: linia współosiowa 50 i 75 ohm.
 2. Badanie sprawności kodów korekcyjnych FEC (forward error correction). Zysk kodowania kodów splotowych, cyklicznych oraz Reeda-Solomona w zależności od sprawności.
 3. Badanie kodowania źródłowego. Kodowanie bezstratne obrazów. Rodzaje redundancji. Kodowanie różnicowe, entropia. Kwantyzacja obrazów. Zasada działania Kodowania transformacyjnego obrazów. Transformacja DCT. Obserwacja upakowania energii. Alokacja bitów do kwantyzerów w koderze transformacyjnym.
 4. Badanie modulacji cyfrowych w kanale radiowym. Na laboratorium studencie badają widmo i obwiednię modulacji cyfrowych: PSK, QAM, OQPSK, OFDM i przeprowadzają eksperyment transmisyjny.
 5. Badanie światłowodowego systemu transmisyjnego z kluczowaniem on/off. Pomiar tłumienia, dyspersji, SNR, diagramu oka, bitowej stopy błędu.
 6. Badanie transmisji w światłowodzie wielomodowym. Pomiar dyspersji modowej. Charakteryzacja źródeł światła oraz fotodiody.
Literatura:

 1. A. Dąbrowski, P. Dymarski (red.), "Podstawy transmisji cyfrowej", Oficyna Wydawnicza PW, 2014.
 2. S.Haykin, "Systemy telekomunikacyjne", WKiŁ, 1998.
 3. J.G. Proakis, M. Salehi, "Digital communications", McGraw-Hill, 2008.
 4. B. Sklar, "Digital communications fundamentals and applications", Prentice Hall, 2001.
 5. J. Siuzdak, "Wstęp do współczesnej telekomunikacji światłowodowej", WKiŁ, 1997.
 6. K. Wesołowski, "Systemy radiokomunikacji ruchomej", WKiŁ, Wydanie 3, 2006.
 7. K. Wesołowski, "Podstawy cyfrowych systemów telekomunikacyjnych ", WKiŁ, 2006.
 8. Materiały do wykładu udostępnione przez prowadzących.
Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • ocenę wiedzy i umiejętności związanych ze zrozumieniem wykładu przez rozwiązanie zadań na dwóch kolokwiach w trakcie semestru,
 • weryfikację wiedzy teoretycznej na praktycznych zajęciach laboratoryjnych: sprawdzenie czy student(ka) wyciąga prawidłowe wnioski z obserwowanych eksperymentów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 56 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Chorchos, Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Łukasz Chorchos, Grzegorz Stępniak, Jarosław Turkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Grzegorz Stępniak, Jarosław Turkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Stępniak
Prowadzący grup: Grzegorz Stępniak, Jarosław Turkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103600 - Instytut Telekomunikacji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)