Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Archiwa cyfrowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-CBxxx-MSP-ARCY
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Archiwa cyfrowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty obieralne )-Cyberbezpieczeństwo-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ARCY

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje z ważnym, a wciąż mało znanym i docenianym zagadnieniem bezpiecznej archiwizacji zasobów cyfrowych, ze szczególnym uwzględnieniem archiwizacji długoterminowej. W dobie powszechnej cyfryzacji coraz więcej zasobów, w tym ważnych dóbr kultury, powstaje wyłącznie w formie cyfrowej (“born digital”). Tymczasem zasady bezpiecznego długoterminowego przechowywania zasobów cyfrowych są mało znane, a profesjonalne usługi archiwizacji – niemal niedostępne. Słuchacze tego przedmiotu zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne by tworzyć bezpieczne i spełniające wymagania uznanych standardów archiwa cyfrowe.

Pełny opis:

WYKŁAD

 • Organizacja zajęć i regulamin przedmiotu.
 • Wprowadzenie do archiwów cyfrowych: pojęcie archiwum, rodzaje archiwów cyfrowych, podstawowe zasady archiwizacji.
 • Wymagania dla archiwów cyfrowych: standaryzacja, replikacja, dyslokacja, dywersyfikacja itp.
 • Standard OAIS – omówienie i wnioski. Inne standardy dotyczące archiwów cyfrowych.
 • Budowa archiwum cyfrowego: formaty zasobów, zespoły archiwalne, pakiety archiwalne, procesy ingest i outgest, procesy konserwacji archiwum. Procedury organizacyjne w archiwum cyfrowym.
 • Metadane w archiwach cyfrowych: podstawy, rodzaje metadanych, metadane zagłębione – rodzaje i sposoby pozyskiwania.
 • Wprowadzenie do technologii XML.
 • Standardy metadanych dla archiwów cyfrowych.

PROJEKT

 • Projekt prowadzony będzie w zespołach 4-6 osobowych, z wyznaczonymi rolami poszczególnych uczestników (w tym kierownika zespołu).
 • Każdy zespół zaproponuje zadanie archiwizacji, wg precyzyjnie określonych wytycznych.
 • Następnie dla tego zadania opracuje strukturę archiwum, wraz z projektem pakietów archiwalnych, dopuszczonych formatów archiwizowanych zasobów, ze szczegółowymi scenariuszami procesów ingest, outgest i procesów konserwacji archiwum oraz ze szczegółowym projektem metadanych w formatach zgodnych z uznanymi standardami.
 • W ramach projektu opracowywane też będą zasady organizacyjne działania archiwum.
 • Opcjonalnie wykonywane będzie częściowe oprogramowanie wspierające działanie archiwum, np. zarządzające wybranymi rodzajami metadanych.
Literatura:

 1. Pałka P., Śliwiński T., Traczyk T.: Problemy długoterminowej archiwizacji zasobów cyfrowych na przykładzie projektu CREDO, Pomiary Automatyka Robotyka, R. 24, Nr 4/2020.
 2. Płoszajski G. (ed.): Standardy techniczne obiektów cyfrowych przy digitalizacji dziedzictwa kulturowego. BG PW, 2008.
 3. Consultative Committee for Space Data Systems. Reference model for an open archival information system (OAIS). Recommended practice. https://public.ccsds.org/pubs/650x0m2.pdf, 2012.
 4. Giaretta D.: Advanced Digital Preservation. Springer, 2011.
 5. Materiały do zajęć (slajdy i szczegółowa instrukcja do projektu) dostępne on-line.
Efekty uczenia się:

Wiedza

 • zna i rozumie rosnące znaczenie zasobów cyfrowych dla kultury i gospodarki
 • zna i rozumie procesy związane z długoterminowym bezpiecznym przechowywaniem danych cyfrowych
 • w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty i metody, stanowiące wiedzę z zakresu analizy systemów, w kontekście jej zastosowań w rozwiązywaniu problemów dotyczących bezpieczeństwa zasobów cyfrowych
 • w pogłębionym stopniu zna i rozumie wybrane fakty i metody z zakresu bezpieczeństwa przechowywania zasobów cyfrowych, w tym: bezpieczeństwa rozwiązań sprzętowych, bezpiecznego długoterminowego składowania danych cyfrowych, dostępności informacji cyfrowej na długim horyzoncie, rozwiązań organizacyjnych sprzyjających bezpieczeństwu przechowywania zasobów cyfrowych
 • zna i rozumie procesy zachodzące w cyklu życia archiwów cyfrowych, zwłaszcza związane z zapewnieniem bezpieczeństwa tych systemów
 • rozumie dylematy współczesnej cywilizacji, związane z upowszechnieniem i rozwojem cyfrowej reprezentacji informacji.
 • ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych (prawnych, ekonomicznych, etycznych i innych) uwarunkowań archiwizacji zasobów cyfrowy
 • ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej w zakresie związanym z przechowywaniem zasobów cyfrowych

Umiejętności

 • potrafi przeprowadzić krytyczną analizę sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych z zakresu przechowywania zasobów cyfrowych i oceniać te rozwiązania
 • potrafi wykorzystać narzędzia informatyczne służące do badań i implementacji rozwiązań związanych z archiwizacją zasobów cyfrowych.
 • potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań dotyczących bezpieczeństwa zasobów cyfrowych, a w szczególności: analizy systemów w kontekście problemów związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa zasobów cyfrowych, zapewniania bezpieczeństwa przechowywania oraz długoterminowej dostępności zasobów cyfrowych
 • potrafi zaprojektować – używając właściwie dobranych metod i narzędzi – rozwiązania związane z długoterminowym przechowywaniem zasobów cyfrowych, a także zweryfikować ich poprawność
 • potrafi przy identyfikacji, formułowaniu specyfikacji i rozwiązywaniu zadań dotyczących archiwizacji zasobów cyfrowych: dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne, w tym aspekty społeczne, prawne i etyczne, oceniać aspekty ekonomiczne proponowanych rozwiązań i podejmowanych działań. Potrafi wnieść wkład w opracowanie strategii zarządzania długoterminowym przechowywaniem zasobów cyfrowych na poziomie instytucjonalnym
 • potrafi przy rozwiązywaniu zadań dotyczących przechowywania zasobów cyfrowych: dokonać wyboru oraz zastosować właściwe metody, techniki i narzędzia, w tym zaawansowane rozwiązania techniczno-organizacyjne. Przystosować i wykorzystać istniejące lub opracować nowe metody i narzędzia.
 • potrafi przygotować opracowanie i przedstawić prezentację ustną, dotyczącą zagadnień z zakresu archiwizacji cyfrowej.
 • potrafi współdziałać z innymi osobami w ramach prac zespołowych; potrafi kierować pracą zespołu

Kompetencje społeczne

 • jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści oraz do uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.
 • jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy, przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Traczyk
Prowadzący grup: Tomasz Traczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-11)