Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zespołowy projekt badawczy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELSZE-MSP-ZPB Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zespołowy projekt badawczy
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Przedmioty zaawansowane obowiązkowe )-Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ZPB

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Student po realizacji przedmiotu będzie:

  • potrafił przeszukiwać różnego typu źródła wiedzy i wybierać istotne informacje do realizacji powierzonych problemów do rozwiązania;
  • potrafił pracować w grupie, przyporządkowywać poszczególnym członkom zespołu rolę oraz zakres obowiązków w trakcie rozwiązywania problemów, zabierać krytyczny głos w dyskusji, przedstawiać na forum uzyskaną wiedzę oraz oceniać efekty pracy innych studentów;
  • potrafił wykorzystać zdobytą wiedzę do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów inżynierskich i badawczych.
Pełny opis:

Informacje ogólne:

„Houston, we’ve had a problem…!” – pamiętne słowa Jima Lovella w trakcie dramatycznej misji „Apollo 13” w 1970 roku stanowiły precedens w ówczesnej astronautyce. Po raz pierwszy doszło do sytuacji, w której zespoły na ziemi oraz trzech astronautów znajdujących się w przestrzeni kosmicznej w module załogowym „Odyssey”, musiały połączyć wysiłki, aby misja nie zakończyła się tragicznie. Astronauci po wybuchu zbiornika tlenu dynamicznie reagowali na sytuację i wciąż pojawiąjące się w trakcie misji problemy. Wykorzystali lądownik „Aquarius” jako szalupę ratunkową po tym, jak zasilanie modułu załogowego przestało działać. Musieli również zbudować swojego rodzaju ‘przejściówkę’, aby można było połączyć ze sobą zupełnie różne kształty filtrów dwutlenku węgla z kapsuły „Apollo” do tych dostępnych w lądowniku. Przejściówka ta stanowiła zbiór połączonych ze sobą we właściwy sposób elementów, które akurat były dostępne w kapsule/lądowniku, więc był to naprędce zrealizowany projekt. Te i inne działania doprowadziły do bezpiecznego powrotu astronautów do domu.


Problemy do rozwiązania w ramach tego przedmiotu nie będą tak dramatyczne (sic!), jak w przypadku pamiętnej misji, jednak będą wymagały stworzenia zespołu osób, których kompetencje pozwolą rozwiązać postawiony przed nimi problem. Wybór metodyki rozwiązania, sposób realizacji, a na koniec forma prezentacji wyniku realizacji zadania, będzie zależała od członków zespołu. Studenci będą musieli połączyć swoje zainteresowania i umiejętności, podzielić się zadaniami i rolami, aby w twórczy i samodzielny sposób zrealizować cele zadania projektowego. Połączenie wiedzy, która została już zdobyta przez studentów do tego etapu studiów oraz nowo zdobyte informacje w trakcie pracy indywidualnej z różnego typu obszarów, pozwolą na skuteczne ugruntowanie wiedzy.


Przedmiot będzie prowadzony w formie „nauczania problemowego” („Project Based Learning” – PBL), w którym prowadzący będzie pełnił rolę mentora (tutora), mającego za zadanie zachęcać do współpracy zarówno w czasie trwania pracy nad problemem w ramach zajęć warsztatowych, jak również w trakcie samodzielnej pracy studentów oraz konsultacji. Szczególny nacisk w trakcie realizacji zadań będzie położony na liczne dyskusje i prace w grupach oraz samodzielne zdobywanie wiedzy przez studentów oraz wzajemną ocenę własnej pracy („peer assesment”).


Opis wykładu:

Zajęcia prowadzone w ramach tego przedmiotu mają charakter wykładów w formie warsztatów, pracy indywidualnej oraz konsultacji. Na warsztatach prowadzący będzie przedstawiać studentom zagadnienia przydatne do realizacji i rozwiązania problemów. Treść tych zajęć będzie dotyczyła zagadnieniom pracy w zespole, organizacji pracy, budowy oraz analizy źródeł niezbędnych do realizacji zadań projektowych. Na zajęciach przedstawione zostaną również elementy przygotowania różnych form prezentacji. Zajęcia warsztatowe przyczynią się do zdobycia nowych i ugruntowania już posiadanych umiejętności oraz kompetencji nie tylko technicznych, ale i społecznych. Konsultacje będą poświęcone dyskusji wszelkich aspektów związanych ze sposobem, metodyką oraz charakterystyką postawionych zadań badawczych.


Projekt:

Postawiony problem do rozwiązania przed każdym zespołem będzie ustalany na zajęciach wprowadzających. Charakter tego projektu będzie uzależniony od liczby studentów, ich zainteresowań badawczych lub tematyki realizowanych prac dyplomowych. W pierwszym etapie grupa studencka zostanie podzielona na grupy; każda grupa ma za zadanie przedstawić oryginalne rozwiązanie postawionego problemu. Następnie zostanie dokonany przegląd literatury, dyskusja w ramach grup pod opieką tutora oraz burza mózgów w celu wyboru rozwiązania postawionego problemu. Następnie poszczególne grupy, biorąc pod uwagę specyfikę rozwiązania, możliwości finansowe i techniczne oraz zakładane funkcjonalności, przystępują do realizacji projektu. Kolejny etap prac będzie związany z walidacją zrealizowanej wstępnej wersji projektu oraz jego ew. optymalizacją. W ostaniem etapie studenci na forum grupy prezentują rozwiązanie postawionego problemu oraz następuje dyskusja i ocena efektów realizacji. W ciągu całego procesu realizacji zadań projektowych będą prowadzone wszechstronne konsultacje z tutorem. Charakter problemów do rozwiązania oraz typ projektów może być różny. Może to być budowa złożonych elementów elektroniki i fotoniki oraz ich testowanie w warunkach laboratoryjnych, symulacja i eksperymentalna weryfikacja prostych przyrządów testowych, budowa modeli funkcjonalnych pewnych systemów zintegrowanych lub napisanie „abtsractu” na międzynarodową konferencję naukową. Wybór i możliwości realizacji problemów jest bardzo duży i uzależniony od aktualnych potrzeb studentów związanych np. z realizacją ich prac dyplomowych.

Literatura:

Powszechnie dostępne źródła literaturowe oraz elektroniczne, w zależności od typu i charakteru problemu do rozwiązania. Spis literatury będzie przekazywany studentom na początku semestru oraz na bieżąco i będzie dostosowany do wybranej tematyki projektowej oraz aktualnego stanu wiedzy.


Dostępne w Instytucie licencje na oprogramowanie lub oprogramowanie dostępne w zasobach elektronicznych, które może okazać się niezbędne do realizacji projektu (w zależności od postawionych i wybranych typów zadań projektowych).

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu będzie przeprowadzone na podstawie oceny jakości realizacji postawionego przed zespołem problemu do rozwiązania. Ocena realizacji będzie podzielona między prowadzącego zajęcia, który będzie miał do dyspozycji 51 pkt. oraz do studentów, którzy będą mogli przyznać kolegom 49 pkt. Projekt będzie prezentowany w wybranej formie na zajęciach końcowych na forum grupy studenckiej. Do pozytywnego rozliczenia projektu wymagane jest uzyskanie co najmniej 51 punktów. Realizacja przedmiotu będzie przygotowana w taki sposób, aby proces przyswajania wiedzy oraz realizacji projektów był możliwy w całości w formie zdalnej (w uzasadnionych przypadkach).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Mroczyński
Prowadzący grup: Robert Mroczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.