Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka półprzewodników w elektronice i fotonice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-ISP-FPEF
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka półprzewodników w elektronice i fotonice
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fizyka )-Elektronika-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

FPEF

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zjawiskami fizycznymi występującymi w ciałach stałych (ze szczególnym uwzględnieniem półprzewodników), z własnościami elektrycznymi i optycznymi tych materiałów oraz z podstawami działania przyrządów półprzewodnikowych w systemach mikro- i nanoelektroniki.

Pełny opis:


Treść wykładu

 1. Wprowadzenie do elektroniki ciała stałego. Wymagania stawiane współczesnym materiałom i przyrządom mikroelektronicznym i optoelektronicznym (rozmiary, napięcie zasilania, częstotliwość pracy, długość fali elektromagnetycznej). Ograniczenia fizyczne i techniczne. Nanoelektronika i fotonika jako dziedziny elektroniki najbliższej przyszłości. (2 godz.)
 2. Postulaty mechaniki kwantowej. Dualizm falowo-korpuskularny, fale de Broglie'a, funkcja falowa. Zasada nieoznaczoności Heisenberga. Przykłady rozwiązań równania Schrödingera. Model atomu w ujęciu półklasycznym i mechaniczno-kwantowym. Liczby kwantowe i ich interpretacja. Zakaz Pauliego. Atom wodoropodobny. (4 godz.)
 3. Atomy wieloelektronowe (przykłady konfiguracji elektronowych). Wiązania, kryształy, defekty. Rozczepienie poziomów energetycznych na przykładzie atomów sodu (Na) i krzemu (Si). Tworzenie się pasm energetycznych. Zależność E = f(k) dla półprzewodników. Pasmo energii zabronionych. Metale, półprzewodniki, dielektryki – właściwości elektrofizyczne i pasmowe modele energetyczne (przykładowe wartości EG w T=300K). (4 godz.)
 4. Przyrządy z efektami kwantowymi: nanorurki, kropki kwantowe, bramki kwantowe, struktury z grafenem, idea komputera kwantowego. (1 godz.)
 5. Pasmowy model energetyczny jako narzędzie charakteryzacji ciała stałego. Pojęcie i właściwości dziury. Statystyka nośników ładunku elektrycznego w stanie równowagi termodynamicznej. Półprzewodniki domieszkowane. Wpływ temperatury na koncentracje nośników. (2 godz.)
 6. Koncentracje nierównowagowe w półprzewodniku. Rodzaje i mechanizmy generacji i rekombinacji nośników ładunku. Transport nośników w ciele stałym: prąd unoszenia, prąd dyfuzyjny. Równania transportu: prądu, Poissona, ciągłości. Czas życia nośników nadmiarowych, średnia droga dyfuzji, czas relaksacji dielektrycznej. (3 godz.)
 7. Złącze p-n. Wstrzykiwanie i ekskluzja nośników, mechanizmy przepływu nośników. Rozkłady ładunku, natężenia pola i potencjału, model pasmowy. Warstwa zaporowa i jej pojemność. Charakterystyka prądowo-napięciowa i wpływ temperatury na nią. Mechanizmy przebicia. Styk metal-półprzewodnik (kontakt omowy, dioda Schottky'ego). Przykładowe zastosowania: diody prostownicze, stabilizacyjne, impulsowe. Zjawiska fotoelektryczne w półprzewodnikach i ich wykorzystanie (fotorezystor, fotodioda, LED). (8 godz.)
 8. Kondensator MOS. Struktura idealna, zmiana stanu przypowierzchniowego obszaru półprzewodnika, modele pasmowe. Charakterystyki pojemnościowo-napięciowe LF i HF, ekstrakcja parametrów struktury. Matryce CCD. (3 godz.)
 9. Kolokwia. (3 godz.)


Przedmiot będzie częściowo prowadzony z wykorzystaniem innowacyjnych form kształcenia, w tym metodyki PBL (Project Based Learning).

Literatura:

 1. R.P. Feynman, „Feynmana wykłady z fizyki Tom 3 Mechanika kwantowa”, PWN, Warszawa, 2019.
 2. Ch. Kittel, „Wstęp do fizyki ciała stałego”, PWN, Warszawa, 2011.
 3. S.M. Sze, K. Ng, “Physics of semiconductor devices”, John Wiley & Sons Inc. Hobo-ken, New Jersey, 2007.
 4. Chenming Calvin Hu, “Modern Semiconductor Devices for Integrated Circuits”, 2010. (https://people.eecs.berkeley.edu/~hu/Book-Chapters-and-Lecture-Slides-download.html)
 5. J. Hennel, „Podstawy elektroniki półprzewodnikowej”, WNT, Warszawa, 2003.
Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • ocenę wiedzy i umiejętności w trakcie pisemnych kolokwiów wykładowych (pytania o charakterze teoretycznym i problemy rachunkowe, w niektórych przy-padkach student może korzystać z dozwolonych materiałów pomocniczych, np. kart wzorów);
 • formatywną ocenę związaną z rozwiązaniem problemów podanych przez prowadzącego, a także z interaktywną formą prowadzenia wykładów;
 • ocenę ewentualnego sprawdzianu ustnego w przypadku wątpliwości co do oceny.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Firek, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Piotr Firek, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Piotr Firek, Jan Szmidt, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)