Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cyfrowe przetwarzanie obrazów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ELxxx-MSP-CPOO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Cyfrowe przetwarzanie obrazów
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fotowoltaika i technologie obrazu )-Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane )-Inżynieria systemów informatycznych-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Elektronika i informatyka w medycynie-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Inżynieria biomedyczna-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

CPOO

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie z możliwie jednorodnym aparatem matematycznym oraz algorytmami cyfrowego przetwarzania obrazów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki filtracji 2D, restauracji i kompresji obrazów. Studenci dokonują implementacji poznanych technik przetwarzania w ramach zadań projektowych poprzez aplikacje głównie w języku C++/Java.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie z możliwie jednorodnym aparatem matematycznym oraz algorytmami cyfrowego przetwarzania obrazów, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki filtracji 2D, restauracji i kompresji obrazów. Studenci dokonują implementacji poznanych technik przetwarzania w ramach zadań projektowych poprzez aplikacje głównie w języku C++/Java.

Treść wykładu

 • Matematyczny opis systemów 2D; optyczne metody i systemy
  przetwarzania obrazu; rejestracja obrazów (PSF); rejestracja obrazów
  barwnych; próbkowanie i kwantyzacja, optymalna kwantyzacja Maxa i
  Lloyda; kwantyzacja wektorowa (5h).

 • Dwuwymiarowa filtracja cyfrowa; odpowiedź impulsowa, funkcja
  przenoszenia, funkcje własne; filtry wygładzające SOI, NOI; filtry
  pasmowe (DoG, LoG); filtry nieliniowe; projektowanie filtrów (2h).

 • Dwuwymiarowe przekształcenia ortogonalne; (Fouriera, DCT,
  Wavelet) (3h).

 • Metody polepszania jakości obrazów; wyrównywanie histogramów, filtracja odwrotna, filtracja wienerowska, filtracja medianowa, interpolacja; korekcja zniekształceń (4h).

 • Wykrywanie krawędzi i segmentacja obrazów; metoda operatorów
  lokalnych (Sobela, Prewitta, Robertsa), metoda Laplasjanu, metoda
  Marr39a; segmentacja progowa, operatory morfologii matematycznej,
  analiza tekstur (4h).

 • Metody opisu kształtu obiektów 2D; deskryptory geometryczne,
  deskryptory Fouriera, kody łańcuchowe; momenty; analiza morfologiczna;
  algorytmy klasyfikacji obiektów (4h).

 • Metody analizy ruchu; metody różnicowe, estymacja ruchu, przepływ optyczny, metody dopasowania wzorców, śledzenie ruchu, analiza modeli ruchu (4h)

 • Metody tworzenia i przetwarzania obrazów 3D; podstawy
  stereoskopi, układy stereowizyjne, metody ToF i światła strukturalnego,
  metody (4h)


 • Zakres laboratorium
  W ramach laboratorium studenci zapoznają się z aparaturą oraz systemami
  oprogramowania na współczesnych platformach. Zakłada się prace w
  środowisku otwartym, w którym studenci będą mogli rozwiązywać sami
  konkretne zadania:

  1. Zapoznanie się z możliwościami i wykorzystaniem pakietów i
   bibliotek do przetwarzania obrazów - OpenCV, ImageJ.

  2. Kompresja obrazów według standardów JPEG i MPEG.

  3. Estymacja parametrów statycznych i dynamicznych procesów na
   podstawie sekwencji obrazów.

  4. Zastosowanie przetwarzania obrazów w pomiarach optycznych  Zakres projektu
  Przykładowe zadania projektowe:

  • adaptacyjnej i nieliniowej filtracja obrazów;

  • porównanie metod wykrywania krawędzi i segmentacji obrazów,
   segmentacja tekstur;

  • korekcja zniekształceń obrazów;

  • algorytmy detekcji i analizy ruchu;

  • metody wyznaczania głębi w układach stereowizyjnych, konwersja 2D
   do 3D.

Literatura:

  1. W. Skarbek, Metody reprezentacji obrazów cyfrowych, Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa 1993.
  2. R. C. Gonzales, R. E. Woods, Image Processing, Addison-Wesley, 1992.
  3. W. K. Pratt, Digital Image Processing, John Wiley and Sons, 1991.
  4. C. Watkins, A. Sadun, S. Marenka, Nowoczesne metody przetwarzania obrazu, WNT, Warszawa 1995.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest odbycie wszyskich zająć laboratoryjnych oraz uzyskanie z nich conajmniej oceny dostatecznej. Drugim warunkiem koniecznym jest oddanie i obronienie projektu. Ocena końcowa jest oceną ważoną z egzaminu i projektu 70/30.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Garbat
Prowadzący grup: Piotr Garbat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Garbat
Prowadzący grup: Piotr Garbat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Garbat
Prowadzący grup: Piotr Garbat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)