Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka ogólna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ETRTM-IWP-FOM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka ogólna
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fizyka )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

FOM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawami fizyki ogólnej w zakresie: mechaniki klasycznej uzupełnionej o elementy ogólnej teorii względności, akustyki, optyki, termodynamiki oraz podstaw procesów związanych z reakcjami jądrowymi. Przedmiot ma formę wykładu powiązanego z prezentacjami praktycznych zastosowań przedstawianych teorii do zastosowań pomiarowych, obliczeniowych i projektowych.

Pełny opis:

Przedmiot służy zapoznaniu studentów z podstawami fizyki ogólnej w zakresie: mechaniki klasycznej uzupełnionej o elementy ogólnej teorii względności, akustyki, optyki, termodynamiki oraz podstaw procesów związanych z reakcjami jądrowymi.
Przedmiot ma formę wykładu powiązanego z prezentacjami praktycznych zastosowań przedstawianych teorii do zastosowań pomiarowych, obliczeniowych i projektowych.


Treść wykładu
Mechanika: Zasady dynamiki Newtona. Rodzaje sił. Równania ruchu. Energia kinetyczna. Ruch bryły sztywnej: zasady zachowania pędu i momentu pędu. Siły zachowawcze. Moment bezwładności. Zasada zachowania energii. Zderzenia ciał. Grawitacja i elementy szczególnej teorii względności.
Ruch drgający i falowy: Fale w ośrodku materialnym. Parametry falowe ośrodka. Impedancja falowa. Fale akustyczne i równania akustyki.
Optyka: Zarys teorii promieniowania świetlnego. Źródła promieniowania Granice ośrodków optycznych. Zasady optyki geometrycznej, układy optyczne w technice. Optyczne zjawiska falowe, dyfrakcja, interferencja, polaryzacja. Ograniczenia odwzorowań optycznych z charakterystyką promieniowania. Zarys holografii. Dualizm falowo-korpuskularny promieniowania. Pojęcie kwantu energii.
Termodynamika: Ciepło, praca, energia wewnętrzna. Kinetyczna teoria gazów. Procesy odwracalne i nieodwracalne, przejścia fazowe. Entropia.
Fizyka jądrowa: Budowa atomu, cząstki elementarne. Siły jądrowe i geneza promieniotwórczości. Reakcje jądrowe, akceleratory. Klasyfikacja ośrodków materialnych.

Literatura:

  1. I. W. Bogusz, J. Garbarczyk, F. Krok, Podstawy Fizyki, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1997.

  2. I.W. Sawieliew, Wykłady z fizyki, t.1 Mechanika i fizyka cząsteczkowa; t.2

  3. Elektryczność i magnetyzm, fale, optyka. Wyd. Naukowe PWN Warszawa 1997

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mikołaj Baszun
Prowadzący grup: Mikołaj Baszun
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103400 - Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)