Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Multimedialne systemy komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-ETRTM-IWP-MSKM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Multimedialne systemy komputerowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Techniki i aplikacje multimedialne )-Radiokomunikacja i techniki multimedialne-inż. wi.-EITI
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

MSKM

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

 • Omówione zostaną standardowe magistrale we-wy wykorzystywane do dołączania sprzętu audiowizualnego (PCI, IEEE 1394, USB). Przedstawione zostaną zasady nawiązywania łączności pomiędzy dwoma węzłami i przepływ informacji przez łącze a także mechanizmy kontroli błędów podczas transmisji danych.
 • W drugiej części wykładu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące realizacyjnych protokołów H.323 i SIP oraz funkcji pomocniczych, a także współpracy instalacji VoIP z klasycznymi systemami publicznymi. Uwzględniona będzie problematyka konwergencji warstwy sterującej sieci internetowych oraz klasycznych systemów stacjonarnych i sieci mobilnych.
 • Pełny opis:

 • Omówione zostaną standardowe magistrale we-wy wykorzystywane do dołączania sprzętu audiowizualnego (PCI, IEEE 1394, USB).
  Przedstawione zostaną zasady nawiązywania łączności pomiędzy dwoma węzłami i przepływ informacji przez łącze a także mechanizmy kontroli błędów podczas transmisji danych.

 • W drugiej części wykładu przedstawione zostaną zagadnienia dotyczące realizacyjnych protokołów H.323 i SIP oraz funkcji pomocniczych, a także współpracy instalacji VoIP z klasycznymi systemami publicznymi. Uwzględniona będzie problematyka konwergencji warstwy sterującej sieci internetowych oraz klasycznych systemów stacjonarnych i sieci mobilnych. • Treść wykładu
  1. Architektura sprzętowo-programowa systemów multimedialnych. [1h]

  2. Magistrale we-wy: SCSI-3 (1394b), USB (USB-2). Omówione zostaną: wymagania sprzętowe - sposób przyłączenia do medium transmisji danych, kodowanie danych, parametry elektryczne sygnałów, transmisji strumienia bitów za pośrednictwem magistrali, zasady nawiązywania łączności pomiędzy urządzeniami i przepływ informacji przez łącze, mechanizmy kontroli błędów w przesyłanych ramkach lub pakietach. [14h]

  3. Transmisja danych w sieciach komputerowych - wymagania stawiane protokołom warstwy sterowania VoIP [1h]

  4. Charakterystyka zestawu H.323: standaryzacja, mechanizmy operacyjne, współpraca z otoczeniem, podstawowe funkcje sterujące. Połączenia w systemie H.323: zestaw specyficznych protokołów, reguły routingu, adresowanie i zarządzanie stacjami klientów. Współpraca z telefonią publiczną: modyfikacje dostosowawcze, tryby wymiany informacji, zaawansowane funkcje H.323, usługi multimedialne. [7h]

  5. Architektura protokołu SIP: składniki zestawu, usytuowanie w otoczeniu sieciowym, adresowanie i lokalizacja jednostek systemowych, operacje i rozszerzenia protokołu. Funkcje operacyjne SIP: niezawodność, usługi - programowanie i właściwości, zdolność gwarantowania QoS, atrybuty (w tym mobilność w kontekście wdrażania UMTS). [5h]

  6. Porównanie możliwości funkcjonalnych systemów H.323 i SIP w perspektywie integracji usługowej sieci internetowych i cyfrowych systemów publicznych. [2h]

  Literatura:

   Literatura podstawowa:
  • M.Bromirski, Telefonia VoIP - multimedialne sieci IP, Wydawnictwo
   BTC, Warszawa 2006.

  • W. Hołubowicz, P. Płóciennik, Cyfrowe systemy telefonii
   komórkowej, Poznań 1998.

  • A. Jajszczyk, Wstęp do telekomutacji, Wydawnictwa
   Naukowo-Techniczne, Warszawa 1998.

  • T. Jamrógiewicz Materiały do wykładu opublikowane w Internecie.

  • K. Nowicki, J. Woźniak, Sieci LAN, MAN i WAN - protokoły
   komunikacyjne, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1998.  • Literatura uzupełniająca:
  • K. Brzeziński, Sieci lokalne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa
   1995.

  • T. Jamrógiewicz Komentarze normalizacyjne SEP (SCSI, PCI, USB,
   IEEE-1394).

  • M. Moris Mano, Architektura komputerów, Wydawnictwa
   Naukowo-Techniczne,Warszawa 1988.

  • A. Pach, Nowoczesne sieci miejskie, Wyd. Fundacji Postępu
   Telekomunikacji, Kraków 1994.

  • Z. Papir, Sieci z komutacją pakietów od X.25 do Frame Relay i
   ATM, Wyd. Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków 1996.

  • W. Stallings, Organizacja i Architektura Systemu Komputerowego,
   Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2003.

  • K. Wesołowski, Systemy radiokomunikacji ruchomej, Wydawnictwa
   Komunikacji i Łączności, Warszawa 1999.

  Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
  Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
  Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
  pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)