Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt zespołowy 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-INxxx-ISP-PZSP2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt zespołowy 2
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody wytwarzania oprogramowania )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PZSP2

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu: przeprowadzenie studentów przez proces zaawansowanego, rzeczywistego projektu informatycznego. Studenci przechodzą przez proces: analizy uwarunkowań, sformułowania problemu, rozwiązania problemu i utworzenia funkcjonalnego prototypu dotyczącego problemu. Zakłada się, że projekt będzie zawierał m.in. elementy: projekt i realizacja bazy danych, utworzenie aplikacji, testowanie wdrożenie (z uwzględnieniem testów przedprodukcyjnych u “klienta”). Implementacja powinna być poprzedzone analizą wymagań, zaprojektowaniem jej w odpowiednim narzędziu. Efektem jest w pełni funkcjonalny prototyp aplikacji. Opcjonalnie, w wybranych projektach może wystąpić model biznesowy towarzyszący rozwiązaniu. Podczas realizacji projektu studenci będą wykorzystywali wiedzę techniczną i nietechniczną zdobytą w ramach poprzednio zaliczonych przedmiotów. Opcjonalnie mogą się pojawiać elementy wirtualizacji/kontenerów, w niektórych projektach można wymagać zastosowania technologii dockera.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu: przeprowadzenie studentów przez proces zaawansowanego, rzeczywistego projektu informatycznego. Studenci przechodzą przez proces: analizy uwarunkowań, sformułowania problemu, rozwiązania problemu i utworzenia funkcjonalnego prototypu dotyczącego problemu. Zakłada się, że projekt będzie zawierał m.in. elementy: projekt i realizacja bazy danych, utworzenie aplikacji, testowanie wdrożenie (z uwzględnieniem testów przedprodukcyjnych u “klienta”). Implementacja powinna być poprzedzone analizą wymagań, zaprojektowaniem jej w odpowiednim narzędziu. Efektem jest w pełni funkcjonalny prototyp aplikacji. Opcjonalnie, w wybranych projektach może wystąpić model biznesowy towarzyszący rozwiązaniu. Podczas realizacji projektu studenci będą wykorzystywali wiedzę techniczną i nietechniczną zdobytą w ramach poprzednio zaliczonych przedmiotów oraz wiedzę nabytą w trakcie wykładów wspomagających dotyczących m.in. zarządzania projektem i inżynierii wymagań. Opcjonalnie mogą się pojawiać elementy wirtualizacji/kontenerów, w niektórych projektach można wymagać zastosowania technologii dockera. Przedmiot kładzie duży nacisk na wymaganie pracy w zespole, komunikację ze zleceniodawcą projektu, komunikację wyników projektu na zewnątrz.Treść wykładu

 1. Wprowadzenie i informacje niezbędne do zarządzania projektem, zarządzania czasem, przegląd i podstawowe informacje popularnych metodach: m.in. agile/SCRUM, model kaskadowy, PRINCE2, role w grupie, leadership, podstawy harmonogramowania i raportowania, uzupełnienie wiedzy o diagramach UML niezbędnych do raportowania. (12 godz.)
 2. Formułowanie wymagań: metody identyfikacji wymagań, opis wymagań (atrybuty, prorytety), analiza biznesowa, raportowanie/rozliczanie, miary złożoności zadań, modelowanie, wymagania niefunkcjonalne, dostępność/availibility, lean startup, role w grupie projektowej, planning poker itp. techniki, model kaskadowy, punkty funkcyjne. (12 godz.)Treść ćwiczeń

 1. Spotkanie wstępne/organizacyjne – omówienie zasad przedmiotu, rozdanie tematów projektu.
 2. Spotkanie dotyczące zarządzania zespołem, organizacja pracy zespołu (alokacja zadań, role w zespole, cechy pracy w zespole, zagrożenia pracy w zespole, dynamika pracy, rozwiązywanie konfliktów).
 3. Warsztaty dotyczące identyfikacji problemu, m.in. burza mózgów, coffee table, speed dating.
 4. Warsztay dotyczące UX: empatia, persona, mapa podróży użytkownika przez usługę.
 5. Warsztaty dotyczące tworzenia prototypów: cel, szybkie tworzenie prototypów, rodzaje prototypów.
 6. Warsztaty dotyczące testowania prototypów na użytkowniku: przygotowanie do testów, przeprowadzenie testów, zadawanie pytań, synteza wyników.
 7. Prezentacje publiczne przed grupą ćwiczeniową, dyskusja na temat prezentacji (x2).Zakres projektu

Zakłada się, że projekt będzie zawierał m.in. elementy: projekt i realizacja bazy danych, utworzenie aplikacji, testowanie wdrożenie (z uwzględnieniem testów przedprodukcyjnych u “klienta”). Implementacja powinna być poprzedzone analizą wymagań, zaprojektowaniem jej w odpowiednim narzędziu. Efektem jest w pełni funkcjonalny prototyp aplikacji. Opcjonalnie, w wybranych projektach może wystąpić model biznesowy towarzyszący rozwiązaniu. Podczas realizacji projektu studenci będą wykorzystywali wiedzę techniczną i nietechniczną zdobytą w ramach poprzednio zaliczonych przedmiotów oraz wiedzę nabytą w trakcie wykładów wspomagających dotyczących m.in. zarządzania projektem i inżynierii wymagań. Opcjonalnie mogą się pojawiać elementy wirtualizacji/kontenerów, w niektórych projektach można wymagać zastosowania technologii dockera.


Konsultacje z ekspertami:

Do wykonania złożonego projektu będzie wymagana znajomość różnych aspektów systemu informacyjnego, dlatego też zakłada się, że będzie potrzeba aby studenci mieli możliwość konsultacji z osobami, które specjalizują się w danej dziedzinie wiedzy.

Literatura:

 • Krzysztof Sacha, Inżynieria oprogramowania, PWN 2010
 • Meyer, B.: Agile! The Good, the Hype and the Ugly. Springer (2014)
Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzanie założonych efektów kształcenia realizowane jest przez:

 • egzamin ustny (dla każdego zespołu, 2 godz. na zespół) – zamknięta prezentacja przed 2 osobową komisją (opiekun + inny nauczyciel), następnie rozmowa z grupą, indywidualne pytania problemowe dotyczące wykonania projektu, pracy grupowej, wkładu każdej osoby;
 • ocena wiedzy i umiejętności z wykonania projektu – na podstawie raportu końcowego i rozmowy z każdym członkiem zespołu: ocena rozwiązania i wkładu pracy każdej osoby;
 • ocena wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na podstawie prezentacji pośredniej i końcowej.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Projekt, 60 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Nowak, Izabela Żółtowska
Prowadzący grup: Robert Nowak, Marcin Szlenk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Projekt, 60 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Nowak, Izabela Żółtowska
Prowadzący grup: Klara Borowa, Krzysztof Cabaj, Jerzy Chrząszcz, Jarosław Chudziak, Wojciech Mazurczyk, Robert Nowak, Piotr Pałka, Krystian Radlak, Piotr Salata, Marcin Szlenk, Andrzej Zalewski, Izabela Żółtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Projekt, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Nowak, Izabela Żółtowska
Prowadzący grup: Ewelina Bartuzi-Trokielewicz, Klara Borowa, Krzysztof Cabaj, Jerzy Chrząszcz, Jarosław Chudziak, Tomasz Gambin, Wojciech Mazurczyk, Robert Nowak, Piotr Pałka, Krystian Radlak, Andrzej Ratkowski, Piotr Salata, Marcin Szlenk, Jacek Wytrębowicz, Andrzej Zalewski, Izabela Żółtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Projekt, 60 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 72 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Nowak, Izabela Żółtowska
Prowadzący grup: Krzysztof Cabaj, Jerzy Chrząszcz, Jarosław Chudziak, Piotr Gawrysiak, Wojciech Mazurczyk, Robert Nowak, Krystian Radlak, Piotr Salata, Marcin Szlenk, Andrzej Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Projekt, 60 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Izabela Żółtowska
Prowadzący grup: Klara Borowa, Krzysztof Cabaj, Jerzy Chrząszcz, Jarosław Chudziak, Robert Nowak, Piotr Salata, Marcin Szlenk, Andrzej Zalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 32 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Projekt, 60 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 24 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Nowak, Izabela Żółtowska
Prowadzący grup: Klara Borowa, Krzysztof Cabaj, Jerzy Chrząszcz, Jarosław Chudziak, Piotr Gawrysiak, Wojciech Mazurczyk, Robert Nowak, Krystian Radlak, Piotr Salata, Marcin Szlenk, Andrzej Zalewski, Izabela Żółtowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)