Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Algebra

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103A-TLxxx-ISP-ALGT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Algebra
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Matematyka )-Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ALGT

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami algebry liczb zespolonych oraz działań na macierzach jako narzędzi przydatnych w pracy inżyniera. Przedstawione zostaną zagadnienia algebry liniowej w stopniu wystarczającym do rozwiązywania prostych równań i układów równań zarówno w zakresie liczb rzeczywistych, jak i zespolonych. Omówione będzie ogólne pojęcie liniowości i jego wykorzystanie do badania własności takich liniowych obiektów, jak przestrzenie i ich przekształcenia. Ponadto przedstawione będą podstawowe zagadnienia liniowej geometrii analitycznej w przestrzeni R3. Istotna uwaga będzie zwrócona na logiczną poprawność rozumowania oraz prawidłowe używanie podstawowych pojęć z zakresu teorii mnogości i ogólnych własności funkcji.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawami algebry liczb zespolonych oraz działań na macierzach jako narzędzi przydatnych w pracy inżyniera. Przedstawione zostaną zagadnienia algebry liniowej w stopniu wystarczającym do rozwiązywania prostych równań i układów równań zarówno w zakresie liczb rzeczywistych, jak i zespolonych. Omówione będzie ogólne pojęcie liniowości i jego wykorzystanie do badania własności takich liniowych obiektów, jak przestrzenie i ich przekształcenia. Ponadto przedstawione będą podstawowe zagadnienia liniowej geometrii analitycznej w przestrzeni R3. Istotna uwaga będzie zwrócona na logiczną poprawność rozumowania oraz prawidłowe używanie podstawowych pojęć z zakresu teorii mnogości i ogólnych własności funkcji.Treść wykładu

 1. Liczby zespolone – definicja i podstawowe działania arytmetyczne. Postać algebraiczna, trygonometryczna i wykładnicza liczb zespolonych. Wzory de Moivre’a i Eulera. Potęgowanie i pierwiastkowanie liczb zespolonych. (4 godz.)
 2. Własności wielomianów o współczynnikach zespolonych. Zasadnicze twierdzenie algebry w wersji zespolonej i rzeczywistej. Funkcje wymierne. Pojęcie rzeczywistego i zespolonego ułamka prostego. Rozkład funkcji wymiernej na rzeczywiste i zespolone ułamki proste. (2 godz.)
 3. Logika – rachunek zdań i kwantyfikatorów, podstawowe tautologie, reguły dowodzenia. (2 godz.)
 4. Rachunek zbiorów – podstawowe operacje teoriomnogościowe i ich własności, iloczyn kartezjański, zbiór potęgowy, pojęcie rodziny zbiorów. Pojęcie relacji, podstawowe własności relacji binarnych. Funkcje jako relacje, pojęcie iniekcji, surjekcji oraz bijekcji, obrazy i przeciwobrazy zbiorów. (4 godz.)
 5. Przestrzenie liniowe – definicja, pojęcie podprzestrzeni, układy wektorów, liniowa niezależność, baza i wymiar przestrzeni. (2 godz.)
 6. Macierze i operacje elementarne na macierzach. Własności dodawania i mnożenia macierzy. Pojęcie macierzy jednostkowej i macierzy odwrotnej. Metody obliczania macierzy odwrotnej. Określenie i podstawowe własności wyznacznika. Rozwinięcie Laplace’a. Rząd macierzy. (4 godz.)
 7. Układy równań liniowych i metody ich rozwiązywania. Wzory Cramera, metoda macierzowa, metoda eliminacji Gaussa. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. (2 godz.)
 8. Geometria analityczna w przestrzeni R3 – rachunek wektorowy, reprezentacja prostej i płaszczyzny, odległość między płaszczyznami i prostymi. Ortogonalność wektorów, rzutu prostokątny wektora na podprzestrzeń. (4 godz.)
 9. Przekształcenia liniowe i ich macierze. Jądro i obraz oraz rząd przekształcenia liniowego. Izomorfizm przestrzeni liniowych. (2 godz.)
 10. Wartości i wektory własne macierzy. Diagonalizacja macierzy. Wartości i wektory własne przekształceń liniowych. (4 godz.)Treść ćwiczeń

Podczas ćwiczeń audytoryjnych omawiane będą kolejno zadania i problemy związane z wszystkimi wymienionymi wyżej zagadnieniami.

 1. Działania elementarne na liczbach zespolonych, postać kanoniczna, trygonometryczna i wykładnicza.
 2. Potęgowanie i wyznaczanie pierwiastków dowolnego stopnia. Rozwiązywanie prostych równań w dziedzinie liczb zespolonych.
 3. Znajdowanie pierwiastków wielomianów i rozkład funkcji wymiernych na sumę ułamków prostych (rzeczywistych oraz zespolonych).
 4. Rachunek zdań i kwantyfikatorów – dowodzenie tautologii, badanie prawdziwości zdań złożonych oraz zdań z kwantyfikatorami.
 5. Rachunek zbiorów – podstawowe operacje na zbiorach, iloczyn kartezjański, zbiór potęgowy, badanie własności relacji binarnych.
 6. Funkcje – badanie ich własności, w tym różnowartościowości, wyznaczanie funkcji odwrotnej, obrazów i przeciwobrazów zbiorów.
 7. Przestrzenie liniowe – badanie liniowej niezależności układów wektorów, opis podprzestrzeni oraz wyznaczanie jej wymiaru i bazy.
 8. Macierze – elementarne działania, obliczanie wyznacznika i rzędu, wyznaczanie odwrotności macierzy.
 9. Rozwiązywanie układów równań liniowych – wzory Cramera, metoda macierzowa, metoda eliminacji Gaussa, wykorzystanie twierdzenia Kroneckera-Capellego.
 10. Geometria analityczna w przestrzeni R3 – reprezentacja prostej i płaszczyzny, obliczanie iloczynu skalarnego, wektorowego i mieszanego, odległości między płaszczyznami i prostymi. Badanie ortogonalności wektorów, wyznaczanie rzutu prostokątnego wektora na podprzestrzeń.
 11. Przekształcenia liniowe – posługiwanie się macierzami przekształceń w zadanych bazach, wyznaczanie jądra i obrazu przekształcenia liniowego, znajdowanie reprezentacji macierzowej dla przekształceń geometrycznych płaszczyzny i przestrzeni R3.
 12. Wyznaczanie wektorów i wartości własnych macierzy. Diagonalizacja macierzy.
 13. Wyznaczanie wektorów i wartości własnych przekształceń liniowych, zapis macierzy przekształcenia liniowego w bazach składających się z wektorów własnych.Zakres laboratorium

Przedstawiony będzie system MATLAB, jako obliczeniowe narzędzie wspomagające pracę inżyniera. Student pozna funkcje tego programu, które ułatwią rozwiązywanie problemów algebry liniowej: działania na macierzach, obliczanie wyznacznika i rzędu macierzy, rozwiązywanie układów równań liniowych, wyznaczanie wektorów i wartości własnych macierzy. System użyty będzie również do generowania i wykonywania obliczeń na danych znacznych rozmiarów.

Literatura:

 1. J. Klukowski, I. Nabiałek, Algebra dla studentów, PWN, Warszawa 2016.
 2. I. Nabiałek, Zadania z algebry liniowej, WNT, Warszawa 2006.
 3. J. Kraszewski, Wstęp do matematyki, PWN, Warszawa 2017.
 4. T. Jurlewicz, Z. Skoczylas, Algebra liniowa 1 i 2, Algebra i geometria analityczna, GiS, Wrocław 2016.
 5. Pakiet MATLAB (www.mathworks.com, licencja TAH)
Metody i kryteria oceniania:

Ocena wystawiana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych na ćwiczeniach, zajęciach laboratoryjnych i na egzaminie. Ćwiczenia z laboratoriami oceniane są w skali 0-50 punktów. W czasie semestru odbywają się 3 kolokwia, za które można uzyskać łącznie do 40 punktów.

Dwa kolokwia będą przeprowadzone na ćwiczeniach audytoryjnych, a jedno na laboratorium z możliwością wykorzystania pakietu MATLAB. Na kolokwiach studenci rozwiązują zadania podobne do przerabianych na ćwiczeniach i laboratorium.


Na ocenę z przedmiotu oprócz kolokwiów wpływ mają też punkty za aktywność. Za aktywność student może zdobyć łącznie 10 punktów na ćwiczeniach i na laboratorium.


Do egzaminu, ocenianego w skali 0-50 punktów, może przystąpić każdy niezależnie od liczby punktów za kolokwia i aktywność. Warunkiem koniecznym uzyskania pozytywnej oceny jest zdobycie powyżej 25 punktów za egzamin oraz powyżej 50 punktów łącznie (kolokwia, aktywność, egzamin).


Ocena jest wyznaczana na podstawie uzyskanej sumy punktów i zwiększa się o pół stopnia co 10 punktów. Przykładowo ocena 3 przysługuje, gdy suma punktów będzie w przedziale wartości (50, 60), a ocena 5 w przypadku sumy z przedziału (90, 100).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 16 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Trębska
Prowadzący grup: Grzegorz Bajor, Anna Cichocka, Karolina Pawlak, Żaneta Trębska, Anna Zalewska, Anna Zapart
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 16 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Trębska
Prowadzący grup: Anna Cichocka, Paweł Matraś, Magdalena Samordak, Żaneta Trębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 16 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Trębska
Prowadzący grup: Grzegorz Bajor, Anna Cichocka, Paweł Józiak, Paweł Matraś, Magdalena Samordak, Żaneta Trębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 16 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Trębska
Prowadzący grup: Łukasz Rożej, Żaneta Trębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 16 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Trębska
Prowadzący grup: Anna Cichocka, Ewa Frankiewicz, Paweł Józiak, Paweł Matraś, Gabriel Pietrzkowski, Magdalena Samordak, Dariusz Socha, Żaneta Trębska, Katarzyna Tuszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 16 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Trębska
Prowadzący grup: Anna Junosza-Szaniawska, Tomasz Penza, Gabriel Pietrzkowski, Żaneta Trębska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 16 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Żaneta Trębska
Prowadzący grup: Ewa Frankiewicz, Renata Gruszka, Paweł Józiak, Paweł Matraś, Gabriel Pietrzkowski, Marcin Świeca, Żaneta Trębska, Mariusz Zając, Anna Zamojska-Dzienio
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

112000 - Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)