Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane optoelektroniczne układy logiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-ELxxx-MSP-ZOUL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane optoelektroniczne układy logiczne
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Fotonika i nanoelektronika )-Mikroelektronika, fotonika i nanotechnologie-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty zaawansowane obieralne )-Systemy zintegrowanej elektroniki i fotoniki-mgr.-EITI
( Przedmioty zaawansowane techniczne )--mgr.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ZOUL

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi układami optyki zintegrowanej i ich wykorzystaniem w procesie przetwarzania informacji. Przewaga systemów fotonicznych nad elektronicznymi wynika z wyższej częstotliwości promieniowania optycznego, możliwości równoległego przetwarzania sygnału oraz wykorzystania kwantowej natury fotonów. Efekty kształcenia obejmują znajomość podstaw fizycznych oraz sposobów realizacji optycznych elementów logicznych i pamięciowych w postaci objętościowej i planarnej. Ponadto znajomość takich zagadnień jak: przełączanie i modulacja z wykorzystaniem optycznych efektów nieliniowych, mikro-rezonatory optyczne, bistabilność optyczna oraz połączenia optyczne. Wynikiem zaliczenia przedmioty będzie też opanowanie tematyki analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnału optycznego i znajomość architektury procesora optycznego.

Pełny opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z zaawansowanymi układami optyki zintegrowanej i ich wykorzystaniem w procesie przetwarzania informacji. Przewaga systemów fotonicznych nad elektronicznymi wynika z wyższej częstotliwości promieniowania optycznego, możliwości równoległego przetwarzania sygnału oraz wykorzystania kwantowej natury fotonów.
Efekty kształcenia obejmują znajomość podstaw fizycznych oraz sposobów realizacji optycznych elementów logicznych i pamięciowych w postaci objętościowej i planarnej. Ponadto znajomość takich zagadnień jak: przełączanie i modulacja z wykorzystaniem optycznych efektów nieliniowych, mikro-rezonatory optyczne, bistabilność optyczna oraz połączenia optyczne. Wynikiem zaliczenia przedmioty będzie też opanowanie tematyki analogowego i cyfrowego przetwarzania sygnału optycznego i znajomość architektury procesora optycznego.


Treść wykładu

 1. Wstęp, foton i elektron jako nośniki informacji, fala świetlna,
  komunikacja światłowodowa, optyczne przetwarzanie informacji. Teoria
  falowa propagacji promieniowania w planarnych i paskowych falowodach
  dielektrycznych i półprzewodnikowych. Równanie charakterystyczne
  światłowodu planarnego. Klasyfikacja modów światłowodu planarnego. (4h)

 2. Fale niejednorodne. Teoria modów sprzężonych, równania modów
  sprzężonych, droga sprzężenia i transfer mocy. Tunelowanie optyczne.
  (2h)

 3. Sprzęgacze siatkowe, klasyfikacja siatek, warunek dopasowania
  fazowego sprzężenie współliniowe, sprzężenie pomiędzy modami TE -TE i z
  konwersją modów. (2h)

 4. Mikrorezonatory optyczne, zwierciadlane (F-P), fotoniczne (PBG)
  oraz wykorzystujące całkowite wewnętrzne odbicie. Mody typu WGM w
  rezonatorach dyskowych i pierścieniowych. (2h)

 5. Przełączanie i modulacja optyczna. Optyka nieliniowa, efekt
  elektrooptyczny, akustooptyczny, absorpcja dwufotonowa, wymuszone
  rozpraszanie Ramana, mieszanie 4 fal, optyka fotorefrakcyjna, efekt
  Franza-Kiełdysza (elektroabsorpcja), kwantowy efekt Starka w studniach
  kwantowych QCSE. Planarne modulatory optyczne wykorzystujące
  wzmacniacze półprzewodnikowe (SOA) i układy interferometryczne. (4h)

 6. Połączenia optyczne, zależne i niezależne. Elementy zmieniające
  kierunek propagacji modów falowodowych- planarne pryzmaty, soczewki
  geodezyjne, soczewki fresnelowskie, soczewki siatkowe, siatki
  ogniskujące, zwierciadła, siatki odbiciowe, polaryzatory planarne.
  Modulatory przestrzenne (SLM), komputerowo generowane hologramy i
  siatki fazowe. (2h)

 7. Bistabilność optyczna, absorpcyjna, dyspersyjna i polaryzacyjna.
  Modulatory i przełączniki bistabilne, fotoniczne i hybrydowe. Elementy
  SEED (self elektro-optic effect device) (2h)

 8. Materiały i technologie wytwarzania zintegrowanych układów
  fotonicznych (Photonic Integrated Circuits PIC). Przykłady realizacji
  na bazie niobianu litu LiNbO3 i materiałów półprzewodnikowych (2h)

 9. Optyczna transformata Fouriera, funkcje splotu i korelacji.
  Koherentne przetwarzanie sygnałów optycznych, filtracja optyczna,
  optyczne rozpoznawanie obrazów, procesor optyczny w konfiguracji "4f".
  (2h)

 10. Analogowe i cyfrowe optyczne przetwarzanie informacji. Przykłady
  elementów optycznych realizujących funkcje logiczne, bistabilne,
  sprzężeniowe, elementy holograficzne. Systemy optyczne wykonujące
  operacje na macierzach. Procesory algebry liniowej, rozwiązywanie
  parabolicznych równań różniczkowych cząstkowych metodami optycznymi.
  (4h)

 11. Przykłady pamięci optycznych - pamięci optoelektroniczne i
  pamięci holograficzne. Elementy i architektura komputera optycznego,
  procesory optyczne. (4h)


 12. Zakres projektu
  Ćwiczenia projektowe umożliwią studentom rozszerzenie wiadomości z obszaru optycznych układów logicznych. Zajęcia obejmą wykonanie analizy numerycznej oraz symulacji działania wybranych optycznych elementów logicznych, rezonatorów z kryształem fotonicznym i rezonatorów pierścieniowych, nieliniowych modulatorów, przełączników bistabilnych, a także interferometru Macha-Zehndera z elementem nieliniowym. Ponadto, w ramach ćwiczeń projektowych studenci będą dokonywać numerycznych symulacji procesów optycznych; sumowania, rzutowania, iloczynu skalarnego i wektorowego, mnożenia macierzy, całkowania, filtracji, splotu i korelacji.


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103B-TExxx-ISP-FOTPodstawy fotoniki
Zalecany2103B-ELxxx-ISP-PTSWPodstawy techniki światłowodowej
Zalecany2103A-ELMFN-MSP-OTZIOptoelektroniczne techniki zobrazowania informacji
Zalecany2103B-xxxxx-MSP-PEFTPrzyrządy elektroniki i fotoniki dla telekomunikacji

Literatura:

 • T. Tamir, "Integrated Optics", Springer - Verlag, Berlin, 1975

 • J. Petykiewicz, "Podstawy fizyczne optyki scalonej," PWN, Warszawa 1989

 • H. Nishimura, M. Haruna, T. Suhara, "Optical Integrated
  Circuits," McGraw-Hill, New York, 1989

 • B.E.A. Salech, M.C. Teich, "Fundamentals of photonics," John
  Wiley & Sons, New York, 1991

 • J. Jahns, S.H. Lee, "Optical computing hardware" Academic Press,
  Boston, 1994

 • S. Martellucci, A. N. Chester, "Nonlinear optics and optical
  computing," Plenum Press, New York, London, 1990

 • C. Polloc, M. Lipson, "Integrated Photonics", Kluwer A.P.,
  Boston, 2003

 • B. Ziętek, "Optoelektronika", Toruń, 2005

 • K. Gniadek, "Optyczne przetwarzanie informacji", PWN 1992

 • A. Vander Lugt "Optical Signal Processing" Willey 2005

 • M. Błahut http://mb.optics.polsl.gliwice.pl/

 • R. Kotyński http://www.igf.fuw.edu.pl/zoi/
  "Metody obliczeniowe mikrooptyki i fotoniki"


Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot składa się części wykładowej oraz projektowej. Do zaliczenia przedmiotu wymagane jest uzyskanie co najmniej 50 % maksymalnej oceny z każdej ww. części. W ramach części projektowej każdy uczestnik kursu wykonuje 2 lub 3 projekty indywidualne, za które może uzyskać do 60 punktów. Wykład kończy się egzaminem, za który można uzyskać maksymalnie do 40 punktów Łącznie można uzyskać maksymalnie 100 punktów, zaś ocena końcowa z przedmiotu jest wystawiana według poniższej reguły:

 • 91-100 punktów ocena: 5.0
 • 81-90 punktów ocena: 4.5
 • 71-80 punktów ocena: 4.0
 • 61-70 punktów ocena: 3.5
 • 51-60 punktów ocena: 3.0
 • do 50 punktów ocena: 2.0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Prowadzący grup: Michał Malinowski, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Prowadzący grup: Michał Malinowski, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Prowadzący grup: Michał Malinowski, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Prowadzący grup: Michał Malinowski, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski
Prowadzący grup: Michał Malinowski, Agnieszka Mossakowska-Wyszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski
Prowadzący grup: Michał Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski
Prowadzący grup: Michał Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Malinowski
Prowadzący grup: Michał Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)