Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura systemu Oracle i podstawy administrowania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103B-INSID-ISP-ORACL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura systemu Oracle i podstawy administrowania
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Metody i techniki implementacji )-Systemy informacyjno-decyzyjne-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Informatyka, Sztuczna inteligencja-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria oprogramowania-inż.-EITI
( Przedmioty obieralne )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Technologie systemów informacyjnych )-Inżynieria systemów informatycznych-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

ORACL

Numer wersji:

2

Skrócony opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom i ugruntowanie wiedzy z zakresu architektury i sposobu zarządzania relacyjnymi bazami danych na podstawie RDBMS Oracle19c jako podstawowego reprezentanta tej klasy oprogramowania. Szczególną wagę przykładamy do poznania i zrozumienia mechanizmów realizacji przetwarzania transakcyjnego, wielodostępności i współbieżności przetwarzania oraz zapewnienia spójności odczytu na poziomie polecenia i transakcji. Poznanie struktur przestrzeni tabel, segmentów, metod zarządzania nimi z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu i danych, metod tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania uzupełnia wiedzę studentów do poziomu właściwego dla podstawowego przeszkolenia administratora bazy danych Oracle Database. Posługiwanie się narzędziami Export/Import, DpExport/DpImport oraz SQL Developer, organizacją wsparcia różnych języków narodowych oraz wykorzystanie audytu działań użytkowników (obserwacja poleceń, uprawnień i obiektów) i praktyczną realizacją (...)

Pełny opis:

Celem zajęć jest przekazanie studentom i ugruntowanie wiedzy z zakresu architektury i sposobu zarządzania relacyjnymi bazami danych na podstawie RDBMS Oracle19c jako podstawowego reprezentanta tej klasy oprogramowania. Szczególną wagę przykładamy do poznania i zrozumienia mechanizmów realizacji przetwarzania transakcyjnego, wielodostępności i współbieżności przetwarzania oraz zapewnienia spójności odczytu na poziomie polecenia i transakcji. Poznanie struktur przestrzeni tabel, segmentów, metod zarządzania nimi z zapewnieniem bezpieczeństwa systemu i danych, metod tworzenia kopii zapasowej oraz odtwarzania uzupełnia wiedzę studentów do poziomu właściwego dla podstawowego przeszkolenia administratora bazy danych Oracle Database. Posługiwanie się narzędziami Export/Import, DpExport/DpImport oraz SQL Developer, organizacją wsparcia różnych języków narodowych oraz wykorzystanie audytu działań użytkowników (obserwacja poleceń, uprawnień i obiektów) i praktyczną realizacją tworzenia kopii zapasowych i awaryjnego odtwarzania systemu.
Zajęcia zostały przygotowane i są prowadzone z wykorzystaniem kompetencji i umiejętności z zakresu wyszukiwania i weryfikacji informacji, komunikacji, prezentacji informacji, dystrybucji zarządzania informacją.Treść wykładu


 1. Cel, zakres i zasady zaliczania przedmiotu. Literatura i materiały pomocnicze. Zadania administratora bazy danych DBA. (2h)

 2. Przegląd architektury serwera Oracle. Architektura ?CDB? (multitenant) i ?NonCDB? (dotychczasowa). Obszary pamięci SGA i PGA, procesy, pliki. (2h)

 3. Metody identyfikacji uprawnień przy zamkniętej bazie. Uruchamianie i zamykanie instancji, otwieranie i zamykanie bazy danych. (2h)

 4. Fizyczna i logiczna struktura bazy danych. Pliki parametrów i najważniejsze parametry. Tworzenie bazy danych. Tworzenie perspektyw słownika danych, pakietów PL/SQL i synonimów. Perspektywy dynamiczne i perspektywy słownika danych. (2h)

 5. Sposoby realizacji poleceń SQL. Etapy realizacji poleceń SELECT i DML. (1h)

 6. Transakcje. Spójność odczytu. Zadania procesów DBWn, CKPT, LGWR, ARCn i charakterystyka ich działania. Blokowanie i współbieżność procesów. (1h)

 7. Zarządzanie przestrzeniami tabel. Przestrzenie zarządzane lokalnie i przez słownik danych. Zarządzanie przestrzeniami wycofania (automatyczne vs ręczne) oraz przestrzeniami tymczasowymi. Domyślna i domyślna tymczasowa przestrzeń tabel na poziomie bazy danych. (2h)

 8. Rozdzielanie przestrzeni na różne urządzenia I/O. Oracle Managed Files. Przestrzenie tylko do odczytu. Zarządzanie przydziałem przestrzeni dla segmentów i ich ekstentów. Budowa bloku i parametry zarządzające przestrzenią bloku. (2h)

 9. Rodzaje segmentów i typy danych. Zarządzanie segmentami tabel i indeksów. (1h)

 10. Alternatywne metody przechowywania danych w stosunku do zwykłych i partycjonowanych tabel. Klastry indeksowe i haszujące. Tabele IOT. (1h)

 11. Rodzaje indeksów. Indeksy B-drzewa i bitmapowe, ich cechy i zastosowania. Zarządzanie indeksami, przebudowa i scalanie indeksów. (1h)

 12. Sposoby zapewnienia integralności danych. Warunki deklaratywne integralności, wyzwalacze i kod aplikacji. Zarządzanie deklaratywnymi więzami integralności. (1h)

 13. Domena bezpieczeństwa. Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami. Przerywanie sesji użytkowników. Uprawnienia systemowe i obiektowe użytkowników. Nadawanie i odbieranie uprawnień. (2h)

 14. Role - nazwane zestawy przywilejów. Nadawanie przywilejów systemowych i obiektowych bezpośrednio oraz przez role. Zarządzanie rolami domyślnymi i niedomyślnymi. Role aplikacyjne. (1h)

 15. Audyt - śledzenie działań użytkowników. Obserwacja poleceń, wykorzystania uprawnień systemowych i operacji na wskazanych obiektach. Zabezpieczenie dziennika obserwacji. (1h)

 16. Profile. Zarządzanie zasobami systemowymi na poziomie sesji, na poziomie wywołania oraz zarządzanie warunkami dla haseł użytkowników. (1h)

 17. Metody realizacji kopii zapasowej i odtwarzania. Archiwizacja logiczna i fizyczna. (1h)

 18. Narzędzia Export/Import oraz ExportDataPump/ImportDataPump. (1h)

 19. Odtwarzanie systemu bez archiwizacji. Włączanie i wyłączanie archiwizacji. Odtwarzanie kompletne (pełne) z archiwizacją. Minimalizacja czasu niedostępności bazy. Odtwarzanie równoległe. Obsługa operacji 24-godzinnych. (2h)

 20. Odtwarzanie niepełne: do punktu w czasie, do systemowego numeru zmiany, do przerwania i z użyciem kopii pliku kontrolnego. Tworzenie nowego pliku kontrolnego. (1h)

 21. Obsługa języków narodowych ? wsparcie globalizacji. (1h)

 22. Metody masowego wstawiania danych i reorganizacja obiektów i danych. Insert ścieżką bezpośrednią. Bezpośrednie ładowanie danych ? SQLLDR. Export ścieżką bezpośrednią. Reorganizacja bazy danych (EXP/IMP). Możliwość konwersji zestawów znaków przy eksporcie i imporcie danych. (1h)


 23. Zakres laboratorium

  1. Posługiwanie się programem SQLPLUS. Przenoszenie(klonowanie) bazy danych - tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie bazy z kopii. Uruchamianie i zamykanie instancji. Usuwanie bazy danych. Tworzenie bazy danych. Tworzenie perspektyw słownika danych i pakietów PL/SQL. (4h)

  2. Przestrzenie tabel. Zarządzanie przydziałem przestrzeni. Przestrzenie i segmenty wycofania. Proste zapytania do słownika danych. (4h)

  3. Indeksy i tabele. Alternatywne metody przechowywania danych. Klastry indeksowe i haszujące. Tabele IOT. Deklaratywne więzy integralności. Złożone zapytania do słownika danych. (4h)

  4. Domena bezpieczeństwa. Użytkownicy bazy danych. Przywileje bazy danych (systemowe i obiektowe). Role. (4h)

  5. Zarządzanie profilami. Zarządzanie zasobami systemowymi i hasłami przy pomocy profili. Wspomaganie globalizacji - obsługa własności zależnych od języków narodowych i terytoriów. (4h)

  6. Audyt systemu Oracle Database - śledzenie poleceń, wykorzystania przywilejów systemowych i wybranych obiektów. Zarządzanie obiektami, schematami bazy danych i danymi przy pomocy narzędzi Export i Import lub dpExport i dpImport. Eksport i Import oraz dpExport i dpImport jako narzędzia logicznej kopii zapasowej. (4h)

  7. Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie bazy danych. Backup zimny i gorący (offline/online). Włączanie i wyłączanie archiwizacji plików dziennika. Minimalizacja niedostępności systemu podczas tworzenia kopii i odtwarzania bazy danych. Odtwarzanie bazy danych pełne i niepełne. Tworzenie nowego pliku kontrolnego. (4h)

  8. Kolokwium. (2h)Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103C-TLTZT-ISP-WBDWprowadzenie do baz danych
Wymagany1103C-TLTZT-ISP-WBDWprowadzenie do baz danych
Wymagany1103B-INxxx-ISP-BDBazy danych 1
Wymagany1103B-INxxx-ISP-BD2Bazy danych 2
Wymagany1103A-INxxx-ISP-BDBazy danych 1
Wymagany1103A-INxxx-ISP-BDBazy danych 1
Wymagany1103B-INxxx-ISP-BDBazy danych 1

Literatura:

  Literatura podstawowa:
  1. Dokumentacja techniczna Oracle Database 19c.

  Podstawowe podręczniki:

  Database Concepts - koncepcja systemu do przeczytania dla dociekliwych.

  Database Administrator`s Guide - podręcznik administratora.

  Database Security Guide - podręcznik administratora z zakresu bezpieczeństwa.

  Database Utilities - podręcznik dotyczący podstawowych narzędzi programowych.

  SQL Reference - podręcznik języka SQL ze szczegółową składnią.

  Database Reference - opis systemu w tym parametry systemu tabele i perspektywy oraz jednostki programowe.

  https://docs.oracle.com/en/database/oracle/oracle-database/index.html  Literatura uzupełniająca:
  1. Opracowanie zbiorowe, "Administrowanie Oracle Enterprise Manager 12c. Poradnik praktyczny". Wydawnictwo Promise.

  2. Oracle Magazine.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2023/2024 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-02-18
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 36 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 24 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Rudowski
Prowadzący grup: Michał Rudowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-7 (2024-02-19)