Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przyrządy półprzewodnikowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-ELxxx-ISP-PP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przyrządy półprzewodnikowe
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy elektroniki )-Elektronika, Telekomunikacja-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PP

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Celem wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studentów ze zjawiskami fizycznymi występującymi w przyrządach półprzewodnikowych oraz z zasadami działania tych przyrządów. Przedstawione zostaną także nowe konstrukcyjne i technologiczne przyrządów półprzewodnikowych (np. tranzystory HBT, technologia SOI, tranzystory wielobramkowe).

Pełny opis:

Celem wykładu oraz ćwiczeń laboratoryjnych jest zapoznanie studentów ze zjawiskami fizycznymi występującymi w przyrządach półprzewodnikowych oraz z zasadami działania tych przyrządów. Przedstawione zostaną także nowe konstrukcyjne i technologiczne przyrządów półprzewodnikowych (np. tranzystory HBT, technologia SOI, tranzystory wielobramkowe).

Treść wykładu

 • Materiały półprzewodnikowe - podstawowe właściwości: porównanie
  krzemu oraz innych materiałów (np. GaAs, GaN, SiC, SiGe)

 • Elementy technologii układów scalonych: Technologia epiplanarna,
  operacje standardowych procesów wytwarzania monolitycznych układów
  scalonych.

 • Diody półprzewodnikowe: Praca statyczna: mechanizmy przepływu
  prądu, charakterystyka prądowo-napięciowa, przebicia, wpływ
  temperatury. Praca małosygnałowa: małosygnałowy schemat zastępczy,
  konduktancja dynamiczna, pojemność warstwy zaporowej, pojemność
  dyfuzyjna. Praca wielkosygnałowa: charakterystyki czasowe, model
  ładunkowy. Rodzaje diod. Model złącza p-n dla symulacji komputerowej
  (na przykładzie SPICE), identyfikacja parametrów

 • Złącze metal-półprzewodnik: Kontaktowa różnica potencjałów,
  modele pasmowe. Warunki powstania dobrego kontaktu omowego. Diagram
  energetyczny niespolaryzowanego złącza p-n z kontaktami metalowymi.
  Charakterystyki prądowo-napięciowe oraz właściwości dynamiczne diody z
  barierą Schottky`ego.

 • Tranzystory bipolarne: przypomnienie struktury fizycznej, roli
  poszczególnych obszarów, zasady działania, układów pracy, stanów pracy.
  Praca statyczna: model Ebersa-Molla, efekty II rzędu, charakterystyki
  statyczne, przebicia, model dla symulacji komputerowej (SPICE). Praca
  małosygnałowa: małosygnałowy schemat zastępczy, częstotliwości
  graniczne. Praca wielkosygnałowa: charakterystyki czasowe. Ograniczenia
  fizyczne i konstrukcyjne tranzystora bipolarnego. Krzemowy tranzystor
  HBT z bazą krzemogermanową. Inne tranzystory HBT. Tranzystor bipolarny
  w elementarnym układzie wzmacniacza - przypomnienie.

 • Kondensator MOS: stany powierzchni półprzewodnika, modele
  pasmowe, charakterystyki C-U.

 • Tranzystor polowy MOS: przypomnienie struktury fizycznej, roli
  poszczególnych obszarów, zasady działania. Praca statyczna: napięcie
  progowe, efekty II rzędu, charakterystyki statyczne, modele komputerowe
  (SPICE - poziom 1,2,3), identyfikacja parametrów. Praca małosygnałowa:
  małosygnałowy schemat zastępczy, parametry dynamiczne, szybkość
  działania. Praca wielkosygnałowa: inwerter CMOS - przypomnienie. Reguły
  skalowania i ich konsekwencje. Minimalne rozmiary tranzystora MOS.
  Grubość dielektryka podbramkowego. Prąd tunelowy. Prąd bramki
  indukowany drenem. Przebicie skrośne. Konsekwencje silnego i
  niejednorodnego domieszkowania. Minimalizacja głębokości złącz.
  Rezystancja szeregowa. Przebicie drenu. Prąd upływu złącz. Inżynieria
  źródła i drenu. Efekt gorących nośników. Napięcie progowe - efekty
  krótkiego i wąskiego kanału. Właściwości tranzystora w zakresie
  podprogowym. Efekty pasożytnicze w podłożu. Ewolucja technologii CMOS.
  Technologia SOI CMOS jako perspektywa dla układów ULSI niskomocowych i
  niskonapięciowych: Technologie podłoży SOI - porównanie, analiza zalet
  i wad. Rodzaje tranzystorów. MOS SOI - całkowicie zubożony (FD) i
  częściowo zubożony (PD). Reguły skalowania tranzystora MOS SOI.
  Wielobramkowe tranzystory MOS SOI.

 • Inne tranzystory polowe: Tranzystory polowe: ze złączem p-n, z
  barierą Schottky`ego, tranzystor HEMT. Struktura fizyczna, rola
  poszczególnych obszarów, zasada działania, charakterystyki statyczne,
  zastosowania.

 • Komórki pamięci półprzewodnikowych: klasyfikacja. Komórka pamięci
  dynamicznej DRAM, technologie "trench" i "stacked". komórki pamięci
  nieulotnych EPROM, EEPROM, flash EEPROM: struktura fizyczna, zasada
  działania, podstawowe właściwości, stan aktualny na rynku. Zastosowanie
  materiałów ferroelektrycznych w komórkach pamięci nieulotnych.

 • Półprzewodnikowe przyrządy mocy: tranzystor mocy: bipolarny i
  MOS. Tyrystor. Nowoczesne konstrukcje półprzewodnikowych przyrządów mocy

 • Stan aktualny i tendencje rozwojowe układów mikroelektronicznych:
  granice i bariery rozwoju mikro (nano)elektroniki, prawo Moore`a
  (rozwój wykładniczy), krzywa logistyczna Ograniczenia rozwoju
  (fundamentalne, przyrządowe, materiałowe, układowe,


Poprzedniki
Typ poprzednikaNr poprzednikaKod poprzednikaNazwa poprzednika
Wymagany1103C-TExxx-ISP-ELIUElementy i układy elektroniczne
Wymagany1103C-TExxx-ISP-ELCSElektronika ciała stałego
Wymagany1103B-TExxx-ISP-ELCSElektronika ciała stałego

Literatura:

  Wybrane zagadnienia m.in. z podręczników:

  1. W. Marciniak, "Przyrządy półprzewodnikowe i układy scalone", WNT, W-wa 1984.

  2. P. Jagodziński, A. Jakubowski, "Zasady działania przyrządów
   półprzewodnikowych typu MIS", WPW 1980.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Jakub Jasiński, Konrad Kiełbasiński, Andrzej Pfitzner, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Łukasiak, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Jakub Jasiński, Konrad Kiełbasiński, Lidia Łukasiak, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Jakub Jasiński, Konrad Kiełbasiński, Andrzej Pfitzner, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Łukasiak, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Jakub Jasiński, Konrad Kiełbasiński, Lidia Łukasiak, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Jakub Jasiński, Konrad Kiełbasiński, Andrzej Pfitzner, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Łukasiak, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Jakub Jasiński, Konrad Kiełbasiński, Lidia Łukasiak, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 48 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Jakub Jasiński, Konrad Kiełbasiński, Andrzej Pfitzner, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Łukasiak, Agnieszka Zaręba
Prowadzący grup: Jakub Jasiński, Konrad Kiełbasiński, Lidia Łukasiak, Jakub Walczak, Agnieszka Zaręba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Lidia Łukasiak
Prowadzący grup: Lidia Łukasiak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubowski
Prowadzący grup: Andrzej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pfitzner
Prowadzący grup: Andrzej Pfitzner
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Jakubowski
Prowadzący grup: Andrzej Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

103500 - Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2023-05-15)