Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bazy danych 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-INxxx-ISP-BD2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bazy danych 2
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Podstawy informatyki )-Informatyka-inż.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Informatyka w multimediach-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Inteligentne systemy-mgr.-EITI
( Przedmioty podstawowe )-Sztuczna inteligencja-mgr.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

BD2

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Przedmiot zapoznaje ze specyfiką projektowania systemów OLTP oraz OLAP (hurtowni danych), a także z problemami występującymi w takich systemach. Część praktyczna przedmiotu, obejmująca projekt, w szczegółowy sposób uczy modelowania danych i projektowania struktur relacyjnych baz danych dla systemów OLTP i OLAP oraz podstaw programowania w bazach danych.

Pełny opis:

Przedmiot zapoznaje ze specyfiką projektowania systemów OLTP oraz OLAP (hurtowni danych), a także z problemami występującymi w takich systemach. Lista zagadnień pre-zentowanych w formie wykładów, wraz z oszacowaniem czasu potrzebnego do ich pre-zentacji, została ujęta w Tablicy 1. Część praktyczna przedmiotu, obejmująca projekt, w szczegółowy sposób uczy modelowania danych i projektowania struktur relacyjnych baz danych dla systemów OLTP i OLAP oraz podstaw programowania w bazach danych.Treść wykładu

 1. Sprawy organizacyjne i prezentacja regulaminu przedmiotu. (1 godz.)
 2. Specyfika projektowania systemów informacyjnych z bazami danych. Główne typy s.i. z bazami danych: OLTP i OLAP. (1 godz.)
 3. Wprowadzenie do projektowania struktur relacyjnych baz danych. Projektowanie kluczy. Redundancja i normalizacja oraz konsekwencje dla projektowania struktur relacyjnych. (2 godz.)
 4. Metodyki, techniki i narzędzia analizy i projektowania s.i. z b.d Modelowanie konceptualne struktur baz danych i jego rola. (1 godz.)
 5. Modele klas UML i modele ER w kontekście projektowania struktur b.d. Przejście od modeli UML i ER do projektu struktur relacyjnych. Szablony rozwiązań (wzorce projektowe) dla często występujących zagadnień. (3 godz.)
 6. Projektowanie struktur relacyjnych dla systemów transakcyjnych. Typowe konstrukcje (wzorce projektowe) w strukturach baz danych. (4 godz.)
 7. Szczegóły projektowania struktur relacyjnych: indeksy – typy i sposoby użycia, typy danych, wartości NULL itp. Więzy deklaratywne i ograniczenia proceduralne. Perspektywy (views) oraz zmaterializowane perspektywy i ich zastosowanie. Denormalizacja: cele, skutki i typowe sposoby użycia. Kryteria wyboru SZBD. (5 godz.)
 8. Programowanie w bazie danych: wyzwalacze, podprogramy składowane. (2 godz.)
 9. Przykłady projektów struktur relacyjnych dla systemów transakcyjnych. (2 godz.)
 10. Wprowadzenie do hurtowni danych, OLAP i analizy wielowymiarowej. Modele danych hurtowni: Inmona, Kimballa (gwiaździsty), Data Vault. Wprowadzenie do projektowania struktur danych dla hurtowni. (4 godz.)
 11. Duże bazy danych (Very Large Databases – VLDB): problemy, przykładowe środki techniczne wspomagające hurtownie danych i VLDB. Rozproszone bazy danych – podstawowe środki techniczne, zastosowania. (2 godz.)
 12. Wprowadzenie do baz danych NoSQL: motywacje dla użycia baz nierelacyjnych; modele nierelacyjne i ich zastosowanie. Przykład projektowania nierelacyjnej struk-tury danych. (3 godz.)Zakres projektu:

 • Stworzenie ogólnego modelu konceptualnego danych dla zadanego problemu w celu uzgodnienia rozumienia zadania.
 • Stworzenie modelu ww. danych za pomocą zadanego narzędzia typu CASE.
 • Przekształcenie modelu danych w struktury relacyjne, uzupełnienie i udoskonalenie wygenerowanych struktur.
 • Wygenerowanie skryptów SQL i utworzenie struktur w bazie danych oraz ustanowie-nie praw dostępu.
 • Wprowadzenie przykładowych danych.
 • Opcjonalnie: zaprojektowanie i utworzenie perspektyw.
 • Utworzenie wyzwalaczy i ew. procedur składowanych w PL/SQL.
 • Wykonanie przykładowych zapytań oraz testy działania więzów integralności i utwo-rzonych podprogramów PL/SQL.
Literatura:

 1. Slajdy do wykładu.
 2. Instrukcja do projektu.
 3. Podręczniki:
  • Banachowski: Bazy danych. Tworzenie aplikacji. AOW PLJ.
  • Barker: Modelowanie związków encji. WNT.
  • Chodkowska-Gyurics: Hurtownie danych. PWN.
  • Connolly, Begg: Systemy baz danych. Wyd. RM.
  • Elmasri, Navathe: Wprowadzenie do systemów baz danych. Helion.
  • Fowler: UML w kropelce wersja 2.0. OW LTP.
  • Garcia-Molina, Ullman, Widom: Systemy baz danych. Helion.
  • Hernandez: Projektowanie baz danych dla każdego. Helion.
  • Stephens, Plew: Relacyjne bazy danych – projektowanie. Robomatic.
 4. Baza danych Oracle oraz narzędzia do modelowania danych oraz wykonywania zapytań SQL i procedur składowanych.
Metody i kryteria oceniania:

Osiągnięcie założonych efektów uczenia się w odniesieniu do zagadnień prezentowanych na wykładzie jest weryfikowane przez egzamin. Część praktyczna egzaminu weryfikuje także nabycie umiejętności projektowania struktur relacyjnych baz danych.
Projekt ma zweryfikować osiągnięcie założonych efektów uczenia się w odniesieniu do takich zagadnień jak: umiejętność modelowania danych i projektowania struktur relacyjnych, umiejętność programowania w bazie danych.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Salata
Prowadzący grup: Piotr Maciąg, Grzegorz Protaziuk, Michał Rudowski, Dominik Ryżko, Piotr Salata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 64 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Traczyk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Traczyk
Prowadzący grup: Tomasz Traczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Salata
Prowadzący grup: Jarosław Chudziak, Grzegorz Protaziuk, Piotr Salata
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103200 - Instytut Informatyki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 130 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Traczyk
Prowadzący grup: Klara Borowa, Szymon Kijas, Tomasz Traczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 150 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103100 - Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)