Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy elektroniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 103C-INxxx-ISP-POEL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy elektroniki
Jednostka: Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
Grupy: ( Elektronika )-Automatyka i robotyka-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
( Przedmioty wariantowe )-Informatyka-inż.-EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

POEL

Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi działami elektroniki, takimi jak: podstawy miernictwa elektrycznego, podstawy elektrotechniki, teorii obwodów i sygnałów w zakresie rozumienia zasady działania oraz zdobycia umiejętności opisu i analizy obwodów i układów.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi działami elektroniki, takimi jak: podstawy miernictwa elektrycznego, podstawy elektrotechniki, teorii obwodów i sygnałów w zakresie rozumienia zasady działania oraz zdobycia umiejętności opisu i analizy obwodów i układów.Treść wykładu

Podstawowe elementy obwodowe. Elementy i obwody skupione. Wielkości elektryczne i ich jednostki. Konwencje oznaczeń. Opór, pojemność, indukcyjność. Źródła idealne i rzeczywiste. Równoważność źródeł. Moc i energia. Prawa Kirchhoffa i ich układanie. Grafy skierowane i ich reprezentacje. Drogi, cykle, drzewa. Wielowrotniki. Indukcyjności sprzężone, transformator idealny, źródła sterowane, wzmacniacz operacyjny. Metody analizy obwodów rezystancyjnych – zasady: kompensacji, ruchliwości źródeł, superpozycji, źródła zastępcze, metoda prostej oporu. Parametry sygnałów okresowych. Podstawowe przyrządy pomiarowe: oscyloskop, zasilacz, generator funkcyjny, częstościomierz. Podstawy metrologii – pomiar, metody pomiarowe, parametry przyrządów pomiarowych, błąd pomiaru. Dokładność przyrządu, błędy graniczne. Dokumentacja pomiarów. Parametry sygnałów okresowych. Prostowniki. Pojęcie stanu ustalonego. Metoda wskazowa analizy obwodów prądu sinusoidalnego. Wykresy wskazowe. Zespolone prawa Kirchhoffa i równania elementów. Immitancje. Wskazowy schemat zastępczy. Moce dla prądu sinusoidalnego. Dopasowanie energetyczne dla prądu stałego i zmiennego. Moc dysponowana źródła, sprawność energetyczna. Obwody rezonansowe. Definicje rezonansu i dobroci. Szeregowy obwód rezonansowy. Wpływ oporu wewnętrznego źródła. Obwód równoległy trójgałęźny. Szereg Fouriera i jego interpretacja. Widmo zespolone. Analiza obwodów liniowych prądu okresowego. Podstawowe właściwości szeregu Fouriera. Parametry widmowe sygnałów okresowych. Moc dla prądu okresowego. Obwody nieliniowe prądu okresowego. Efekty: prostowania, powielenia częstotliwości i mieszania częstotliwości. Analiza komputerowa przykładowych układów. Czwórniki w ujęciu transmisyjnym. Charakterystyki częstotliwościowe, transmitancje dla sygnałów okresowych. Decybele. Charakterystyki Bodego. Grafy przepływowe. Reguły przekształcania grafu. Ścieżki i pętle, reguła Masona. Schematy blokowe.Treść ćwiczeń

Prawa Ohma i Kirchhoffa, łączenie ele¬mentów. Źródła, ich za¬miana, dzielni¬ki napięciowe i prądowe. Źródła sterowane, wzmacniacz operacyjny. Metoda superpozycji, źródła zastępcze. Obwody nielinio¬we prądu stałe¬go, składanie charakterystyk elementów nieliniowych. Podstawy metody wskazowej. Wyzna¬czanie immitancji. Przesunię¬cia fazowe, wykresy wskazowe. Obwody rezonansowe. Moce i dopa¬so¬wanie w ob¬wodach prądu sinusoidalnego. Obwody liniowe prądu okresowego.Zakres laboratorium

 1. Podstawowa aparatura pomiarowa (zasilacz stabilizowany, multimetr cyfrowy, generator funkcyjny, częstościomierz, oscyloskop, sposoby połączeń).
 2. Pomiar napięć i prądów (pomiary napięć wyjściowych źródeł o różnym oporze wewnętrznym, pomiar kompensacyjny napięcia, wykonanie protokołu pomiarowego).
 3. Źródła zastępcze Thévenina i Nortona (pomiar parametrów źródeł zastępczych, pomiar charakterystyk źródeł zastępczych, weryfikacja twierdzeń o źródłach zastępczych).
 4. Obwody liniowe prądu sinusoidalnie zmiennego (badanie przebiegów i wskazów w obwodzie rezonansowym, dopasowanie obciążenia do źródła na maksimum mocy, realizacja podstawowych układów ze wzmacniaczem operacyjnym).
 5. Obwody nieliniowe i filtry (składanie charakterystyk u-i elementów, prostownik jedno- i dwupołówkowy, proste filtry pasywne).
Literatura:

 1. J. Osiowski, J. Szabatin: Podstawy teorii obwodów, t. I, II i III, WNT, Warszawa, 1992 (i późniejsze wydania – w 2016 t. I i w 2017 t. II zostały wydane w PWN).
 2. Praca zbiorowa pod redakcją J. Szabatina i E. Śliwy: Zbiór zadań z teorii obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2015.
 3. Z. Filipowicz: Zadania z teorii obwodów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2016.
 4. St. Bolkowski, W. Brociek, H. Rawa: Teoria obwodów elektrycznych. Zadania, PWN, Warszawa, 2017.
 5. M. Nałęcz, M. Rupniewski, G. Pankanin, G. Tarapata, Z. Wawrzyniak, L. Lewandowski, J. Jędrachowicz: Ćwiczenia laboratoryjne z podstaw elektroniki. Preskrypt na prawach rękopisu. Warszawa, 2018. Aktualizowany co semestr i dostępny jako plik PDF na prywatnej stronie internetowej przedmiotu POEL na serwerze studia.
 6. J. Dusza, G. Gortat, A. Leśniewski: Podstawy miernictwa, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2007.
Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie:

 • dwóch kolokwiów ćwiczeniowych, ocenianych w skali 0÷12 pkt. (pierwsze kolokwium), i 0÷13 pkt. (drugie kolokwium),
 • pięciu ćwiczeń laboratoryjnych, z których za pierwsze dostaje się 1 pkt za samą obecność, a cztery następne oceniane są w skali 0÷6 pkt. każde,
 • wyniku egzaminu końcowego (0÷50 pkt.).


Nie ma granicy punktowej z ćwiczeń ani z laboratoriów dopuszczającej do egzaminu końcowego. Nie trzeba „przepołowić” egzaminu, aby zaliczyć przedmiot.


Prowadzący ćwiczenia może, w przypadku wyróżniającej aktywności studenta, przyznać mu dodatkowe punkty (maks. 2).


Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie co najmniej 50 pkt. Oceny wystawiane są według następującej skali:

 • poniżej 50 pkt - 2
 • 50÷59 pkt - 3
 • 60÷69 pkt - 3,5
 • 70÷79 pkt - 4
 • 80÷89 pkt - 4,5
 • co najmniej 90 pkt - 5.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Karol Abratkiewicz, Arkadiusz Czuba, Jędrzej Drozdowicz, Jerzy Jędrachowicz, Piotr Kolasiński, Gustaw Mazurek, Marek Nałęcz, Jacek Sochoń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Nałęcz
Prowadzący grup: Marcin Bączyk, Jędrzej Drozdowicz, Jacek Gambrych, Damian Gromek, Michał Marzęcki, Marek Nałęcz, Grzegorz Pankanin, Zbigniew Wawrzyniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Jednostka realizująca:

103300 - Instytut Systemów Elektronicznych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.