Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka kwantowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1050-FT000-ISP-4FKW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka kwantowa
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Grupa przedmiotów do wyboru specjalności
Przedmioty dla FT II rok
Strona przedmiotu: https://magierski.fizyka.pw.edu.pl/wyklady.html
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

FKw

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

45

Skrócony opis:

Student zapoznaje się z podstawami mechaniki kwantowej dla układu jednej i dwóch oddziałujących cząstek. Uczy się mechaniki falowej opartej na równaniu Schroedingera razem z elementami bardziej abstrakcyjnego sformułowania w przestrzeni Hilberta. Celem wykładu jest nauczenie studenta rozwiązywania konkretnych problemów kwantowo-mechanicznych takich jak: obliczania energii własnych dla prostych studni potencjału, wartości własnych obserwabli, itd. Ponadto na wykładzie student zapozna się z koncepcjami tworzącymi podstawy teorii kwantów, oraz z nieoczekiwanymi, a czasem sprzecznymi z intuicją przewidywaniami mechaniki kwantowej.

Pełny opis:

1. Przegląd najważniejszych eksperymentów podważających fizykę klasyczną. Stara teoria kwantów.

2. Równanie Schroedingera. Probabilistyczna interpretacja funkcji falowej.

3. Operatory wielkości fizycznych. Funkcje własne i wartości własne.

4. Pomiar w mechanice kwantowej. Wartość oczekiwana. Twierdzenie Ehrenfesta. Zasada nieoznaczoności Heisenberga.

5. Liniowy oscylator harmoniczny. Energie i funkcje falowe stanów stacjonarnych.

6. Ruch w potencjale sferycznie symetrycznym. Operator momentu pędu.

7. Atom wodoru.

8. Abstrakcyjne sformułowanie mechaniki kwantowej. Przestrzeń Hilberta. Wektor stanu. Notacja 'bra' i 'ket' Diraca.

9. Operatory rzutowe. Ewolucja układu kwantowego jako transformacja unitarna. Iloczyn tensorowy przestrzeni Hilberta – stany splątane.

10. Operatory kreacji i anihilacji dla oscylatora harmonicznego.

11. Spinowy moment pędu. Ruch cząstki w polu magnetycznym. Zjawisko Zeemana. Równanie Pauliego.

12. Dodawanie momentu pędu w mechanice kwantowej.

13. Elementy mechaniki kwantowej wielu ciał. Nierozróżnialność cząstek. Fermiony i bozony. Zasada Pauliego.

14. Wariacyjne oszacowanie energii jonizacji atomu helu.

Literatura:

Literature podstawowa:

1. L. Schiff, Mechanika kwantowa, PWN 1997

2. A.S. Dawydow, Mechanika kwantowa, PWN 1969

3. S. Shankar, Mechanika kwantowa, PWN 2006

4. L. Adamowicz, Mechanika kwantowa. Formalizm i zastosowania. Ofic.Wyd. PW 2005

Literatura uzupełniająca:

5. C. Cohen-Tanoudji, B.Diu, F. Laloe, Quantum Mechanics, vol. 1-2, Wiley-Interscience 2006

6. L.D. Landau, E.M. Lifszyc, Mechanika kwantowa, PWN 1979

7. I. Białynicki-Birula, M. Cieplak, Teoria kwantów, PWN 1991

8. A. Peres, Quantum Theory: Concepts and Methods, Kluwer Ac. Publ. 2002

9. R.B. Griffiths, Consistent Quantum Theory, Cambridge Univ. Press 2002

10. C. Białobrzeski, Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego, PWN 1984

Efekty uczenia się:

FT1_W02, FT1_U01, FT1_U03, FT1_U05

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Na ocenę z ćwiczeń składają się wyniki z kolokwiów (dwóch), ocena umiejętności rozwiązywania zadań domowych oraz aktywność na zajęciach. Szczegółowe wymagania przedstawia prowadzący ćwiczenia na pierwszych zajęciach. Ocena z przedmiotu = 1/2*(ocena z egzaminu) + 1/2*(ocena z ćwiczeń). Przewiduje się zwolnienie z egzaminu dla osób, które zdobędą na ćwiczeniach określoną liczbę punktów.

Regulamin ćwiczeń:

--------------------------------

- Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Można mieć dwie

nieusprawiedliwione nieobecności.

- W skład oceny z ćwiczeń wchodzi:

-- Kolokwium. Odbywa się pod koniec semestru, podczas sesji można

będzie podejść do poprawy. Z kolokwium można w sumie dostać 10

punktów.

-- Projekt programistyczno-wizualizacyjny. Może być zaliczany w parach.

Jest oceniany jako ZAL/NZAL.

Projekty będą rozdawane mniej więcej w połowie semestru.

-- Aktywność tablicowa i prace domowe. Można tu uzyskać 5 punktów.

-- Quizy. Można z nich uzyskać 5 punktów.

- Aby zaliczyć ćwiczenia należy:

-- Przepołowić kolokwium, uzyskując z niego przynajmniej 6 punktów.

-- Zaliczyć projekt programistyczno-wizualizacyjny.

-- Przepołowić ćwiczenia.

- Punkty na ocenę są przeliczane według następującego schematu:

00 - 10: 2.0

11 - 12: 3.0

13 - 14: 3.5

15 - 16: 4.0

17 - 18: 4.5

19 - 20: 5.0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni"

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski, Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski, Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski, Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski, Maciej Mrowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski, Maciej Mrowiński, Grzegorz Siudem
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski, Maciej Mrowiński, Grzegorz Siudem
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Magierski
Prowadzący grup: Piotr Magierski, Maciej Mrowiński, Grzegorz Siudem
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)