Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1060-GP000-ISP-1001
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 1
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty dla semestru 1, Gospodarka Przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia
Strona przedmiotu: http://wlazlowski.fizyka.pw.edu.pl/GP.html
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć praktycznych:

Ćwiczenia: 45 godz.

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

Wykład: 30 godz.

Skrócony opis:

Celem wykładu jest nauczenie rozwiązywania typowych problemów fizycznych związanych z ruchem/dynamiką ciał klasycznych w przestrzeni trójwymiarowej.

Pełny opis:

Plan wykładu:

1. Wprowadzenie: prawo, model, teoria, światopogląd naukowy, empiryczna metoda badawcza, kryteria naukowości.

2. Kinematyka: prędkość, przyspieszenie, tor ruchu, klasyfikacja ruchów.

3. Dynamika: Układ inercjalny, prawa Newtona, transformacja Galileusza. Zasady zachowania: pędu, momentu pędu, energii. Praca. Energia potencjalna.

4. Dynamika bryły sztywnej: środek masy, moment bezwładności, równania ruchu dla układów wirujących.

5. Układy nieinercjalne: opis ruchu w układach nieinercjalnych siła bezwładności, siła odśrodkowa, siła Coriolisa.

6. Ruch harmoniczny: podstawowe cechy ruchu harmonicznego, rezonans, tłumienie.

7. Grawitacja: siła grawitacji, zagadnienie dwóch ciał oddziałujących grawitacyjnie, prawa Keplera.

8. Podstawy szczególnej teorii względności: transformacja Lorentza, kontrakcja długości, dylatacja czasu, pęd i energia.

9. Termodynamika: Informacje o budowie materii, pojęcie stanu układu, parametry stanu, stan równowagi. Temperatura, ciepło, praca, zasady termodynamiki, entropia.

Literatura:

1. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tom 1, Wydawnictwo Naukowe PWN (pozycja dostępna on-line przez bibliotekę główną)

2. D. Halliday, R. Resnick, J. Walker, Podstawy fizyki, Tom 2, Wydawnictwo Naukowe PWN (pozycja dostępna on-line przez bibliotekę główną)

3. K. Jezierski, B. Kołodka, K. Sierański, Fizyka, Wzory I Prawa z objaśnieniami, Oficyna Wydawnicza Scripta

4. K. Jezierski, B. Kołodka, K. Sierański, Fizyka, Zadania z rozwiązaniami, Oficyna Wydawnicza Scripta

Metody i kryteria oceniania:

1. OCENA KOŃCOWA jest obliczana jako:

Ocena.końcowa = (Ocena.Ćw + Ocena.Egz)/2,

przy czym każda ze składowych musi wynosić co najmniej 3.0.

Jeśli wliczona w ten sposób ocena wynosi: 3.25, 3.75, 4.25, 4.75 to jest zaokrąglana do oceny bliższej ocenie z ćwiczeń.

2. WYKŁAD kończy się egzaminem. Egzamin jest w formie pisemnej.

Student ma prawo przystąpić dwukrotnie do egzaminu. Oceną końcową jest ocena z ostatniego podejścia. Terminy egzaminu wyznacza Dziekanat Wydziału GiK.

Zwolnienie z egzaminu: Na wniosek nauczyciela prowadzącego ćwiczenia, student może otrzymać zwolnienie z egzaminu z oceną końcową 5.0.

3. ĆWICZENIA: Algorytm wystawiania oceny:

a) Maksymalna liczba punktów do zdobycia: 28 pkt. (4 pkt. – aktywność na zajęciach; 24 pkt. - „wejściówki”)

b) Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest zebranie co najmniej 14 pkt.

c) „Wejściówka” – krótki sprawdzian przeprowadzany na początku zajęć, dotyczący materiału z poprzednich zajęć (niekoniecznie ostatnich).

Planowanych jest przeprowadzenie 13 wejściówek: 5x – 1pkt; 5x – 2pkt, 3x – 3pkt.

Sumarycznie za „wejściówki” można otrzymać 24 pkt.

d) Nie ma możliwości poprawiania „wejściówek”.

e) Osoba której nieobecność na ćwiczeniach jest usprawiedliwiona ma prawo do napisania wejściówki w innym terminie (forma i termin do ustalenia z prowadzącym ćwiczenia).

f) Osoby, których nieobecność na ćwiczeniach nie jest usprawiedliwiona nie mają możliwości napisania zaległej wejściówki.

g) Za rozwiązanie zadania lub jego części przy tablicy student otrzymuje punkt. Maksymalna liczba punktów jaką można otrzymać za aktywność na zajęciach to 4pkt.

h) Ocena jest przypisywana według tabeli:

14-16 → 3.0

17-19 → 3.5

20-22 → 4.0

23-25 → 4.5

26-28 → 5.0

i) W przypadku gdy obowiązujące zasady reżimu sanitarnego nie pozwolą na przeprowadzenie ćwiczeń w formie stacjonarnej, zasady zaliczenia mogą ulec zmianie. W szczególności prowadzący może zrezygnować z przeprowadzania „wejściówek” i w zamian przeprowadzić kolokwium na koniec semestru.

4. Wyniki z ćwiczeń i egzaminu będą udostępnianie za pośrednictwem systemu USOS PW.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Wlazłowski
Prowadzący grup: Michał Kwaśny, Gabriel Wlazłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Wlazłowski
Prowadzący grup: Konrad Kobuszewski, Michał Kwaśny, Gabriel Wlazłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Wlazłowski
Prowadzący grup: Konrad Kobuszewski, Artur Sobczyk, Gabriel Wlazłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Wlazłowski
Prowadzący grup: Michał Kwaśny, Zuzanna Podgórska, Artur Sobczyk, Gabriel Wlazłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Wlazłowski
Prowadzący grup: Viktor Begun, Konrad Kobuszewski, Gabriel Wlazłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Wlazłowski
Prowadzący grup: Gabriel Wlazłowski
Strona przedmiotu: http://www.if.pw.edu.pl/~gabrielw/teaching.html
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Wlazłowski
Prowadzący grup: Gabriel Wlazłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gabriel Wlazłowski
Prowadzący grup: Gabriel Wlazłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)