Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geologia inżynierska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1080-BU000-IZP-0353
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geologia inżynierska
Jednostka: Wydział Inżynierii Lądowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nauczyć: genezy różnych rodzajów gruntów i skał, podstaw procesów geologicznych oraz wpływu genezy na warunki geologiczno – inżynierskie podłoża budowlanego.

Zapoznać: z ogólnymi procesami geologicznymi i genezą skał, z warunkami powstawania różnych form geomorfologicznych występujących na terenie Polski i ich budową geologiczną. Wpływem procesów geologicznych na warunki posadowienia budowli, oceną warunków geotechnicznych na podstawie budowy geologicznej podłoża z uwzględnieniem jego genezy i wieku.

Pełny opis:

Procesy geologiczne wewnętrzne.

Powstawanie skał magmowych osadowych i metamorficznych, ich podział i rozpoznawanie.

Procesy zewnętrzne. Wietrzenie.

Działalność lodowców kontynentalnych, formy akumulacji lodowcowej i ich budowa geologiczna. Zlodowacenia na terenie Polski. Glacitektonika.

Działalność rzek, erozja, transport, formy akumulacji rzecznej.

Działalność wód opadowych i wiatru, formy akumulacji eolicznej.

Akumulacja jeziorna i bagienna. Działalność mórz.

Powierzchniowe ruchy masowe. Ocena warunków geologiczno – inżynierskich podłoża na obszarach występowania w/w procesów.

Podstawowe cechy geologiczno – inżynierskie skał (gruntów).

Geneza, typy i rodzaje wód podziemnych i ich charakterystyka. Cechy hydrogeologiczne skał. Lej depresyjny. Źródła. Agresywność wód podziemnych.

Mapy geologiczne w zastosowaniach inżynierskich. Zasady dokumentowania geologiczno – inżynierskiego.

Literatura:

Lektury obowiązkowe:

[1] E. Lenczewska – Samotyja, A.Łowkis, N.Zdrojewska, Zarys geologii z elementami geologii inżynierskiej i hydrogeologii, 2000

[2] E. Lenczewska – Samotyja A. Łowkis, Przewodnik do ćwiczeń z geologii inżynierskiej i petrografii, 2000

Lektury dodatkowe:

[1] M. Książkiewicz, Geologia dynamiczna, 1968

[2] Z.Glazer, J. Malinowski, Geologia i geotechnika, 1990

[3] Z. Pazdro B. Kozerski, Hydrogeologia ogólna

Efekty uczenia się:

- Zna pojęcia podstawowe stosowane w geologii, miejsce geologii inżynierskiej w naukach geologicznych, jej zadania i związki z inżynierią budowlaną.

- Zna procesy geologiczne zewnętrzne i wewnętrzne, czynniki je powodujące oraz zjawiska będące skutkiem działania tych procesów (formy geomorfologiczne, typy osadów oraz ich charakterystyka geologiczno – inżynierska). Zna wpływ procesów geologicznych na roboty i obiekty inżynierskie. Zna genezę skał (gruntów) i jej wpływ na warunki geologiczno - inżynierskie.

- Zna podstawowe cechy geologiczno-inżynierskie skał (gruntów) i ich znaczenie w projektowaniu oraz przykłady wpływu na roboty i obiekty inżynierskie.

- Zna podstawowe wiadomości o wodach podziemnych (podział, geneza wód podziemnych, zwierciadło wód podziemnych i jego typy, strefy aeracji i saturacji, rodzaje wód w tych strefach; cechy fizyczne i chemiczne wód podziemnych, agresywność w stosunku do betonu i stali, podstawowe prawa ruchu wód podziemnych, pojęcie leja depresyjnego, sufozji i kolmatacji).

- Zna cechy hydrogeologiczne skał ich znaczenie w projektowaniu i przykłady wpływu na roboty i obiekty geologiczno-inżynierskie.

- Ma wiedzę na temat rodzajów, treści, zastosowania map geologicznych, użytych symboli i objaśnień. Zna podstawowe zasady dokumentowania geologiczno-inżynierskiego. Aktualne przepisy dotyczące badań geologiczno-inżynierskich.

- Ma umiejętność makroskopowego rozpoznawania (wraz z opisem) ważniejszych minerałów – w szczególności minerałów skałotwórczych.

- Ma umiejętność makroskopowego rozpoznawania skał magmowych, osadowych i metamorficznych oraz rozpoznawania środowiska powstania skały.

- Ma umiejętność korzystania i czytania map geologicznych (w tym geologiczno – inżynierskich i hydrogeologicznych) i wstępnej oceny na ich podstawie warunków geologiczno - inżynierskich.

- Ma umiejętność sporządzania przekroi geologicznych i hydrogeologicznych na podstawie wierceń geologicznych.

- Potrafi dokonać identyfikacji skał jako podłoża budowlanego i dokonać jego oceny geologiczno – inżynierskiej.

- Potrafi ustalić stopień skomplikowania warunków geotechnicznych oraz na tej podstawie podać kategorię geotechniczną.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena z laboratorium: zaliczenie kolokwium z rozpoznawania skał

Ocena z ćwiczeń: zaliczenie pracy rysunkowej oraz zaliczenie kolokwium z oceny warunków geologiczno – inżynierskich podłoża

Ocena z wykładów: zaliczenie dwóch kolokwiów z części wykładowej

Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Superczyńska
Prowadzący grup: Grzegorz Bartnik, Anna Lejzerowicz, Małgorzata Superczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Superczyńska
Prowadzący grup: Grzegorz Bartnik, Anna Lejzerowicz, Małgorzata Superczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Superczyńska
Prowadzący grup: Anna Lejzerowicz, Małgorzata Superczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Superczyńska
Prowadzący grup: Anna Lejzerowicz, Małgorzata Superczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Superczyńska
Prowadzący grup: Grzegorz Bartnik, Anna Lejzerowicz, Małgorzata Superczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Superczyńska
Prowadzący grup: Grzegorz Bartnik, Anna Lejzerowicz, Małgorzata Superczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin, 120 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 200 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Superczyńska
Prowadzący grup: Grzegorz Bartnik, Anna Lejzerowicz, Małgorzata Superczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Bartnik, Anna Lejzerowicz, Małgorzata Superczyńska
Prowadzący grup: Grzegorz Bartnik, Anna Lejzerowicz, Małgorzata Superczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Superczyńska
Prowadzący grup: Grzegorz Bartnik, Anna Lejzerowicz, Małgorzata Superczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Superczyńska
Prowadzący grup: Anna Lejzerowicz, Małgorzata Superczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 20 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Superczyńska
Prowadzący grup: Małgorzata Superczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Semestr:

1

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)