Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyzacja i robotyzacja procesów spajania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-00000-MSP-AIRPS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyzacja i robotyzacja procesów spajania
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty obieralne POKI dla sem.2, Automatyka i Robotyka, st. stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład na temat budowy i konfigurowania zmechanizowanych i zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych, w tym doboru maszyn, ustalania cyklu roboczego i zabezpieczeń.

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nauka budowy i konfigurowania zmechanizowanych i zautomatyzowanych stanowisk spawalniczych, w tym doboru maszyn, ustalania cyklu roboczego i zabezpieczeń.

Treści kształcenia:

Wprowadzenie. Podstawowe pojęcia i definicje z zakresu mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji.

Cele, zadania i motywacje mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów spawalniczych. Podatność i tendencje rozwojowe.

Spawalnicze źródła zasilające łuk - elementy budowy, charakterystyka techniczna, podatność na mechanizację i automatyzację.

Wybrane urządzenia do spawania łukowego - konfiguracja, charakterystyka techniczna i użytkowa, zasady doboru.

Elementy zautomatyzowanego procesu technologicznego na przykładzie spawania łukowego i procesów pokrewnych.

Mechanizacja i prosta automatyzacja procesów spawalniczych - urządzenia manipulujące głowicami roboczymi; charakterystyka techniczna i użytkowa, zasady doboru i projektowania.

Mechanizacja i prosta automatyzacja procesów spawalniczych - urządzenia manipulujące przedmiotami spawanymi; charakterystyka techniczna i użytkowa, zasady doboru i projektowania.

Urządzenia do mechanizacji i automatyzacji zgrzewania oporowego, lutowania i cięcia termicznego - charakterystyka techniczna i użytkowa, zasady doboru.

Skoncentrowane źródła energii w spawalnictwie; urządzenia laserowe i plazmowe - charakterystyka techniczna i użytkowa, zasady doboru.

Spawalniczy robot przemysłowy; klasyfikacja, charakterystyka techniczna i użytkowa. Uogólniona budowa zrobotyzowanego stanowiska spawalniczego.

Zewnętrzne osie robotów. Podstawy, wysięgniki, tory jezdne i pozycjonery spawalnicze.

Urządzenia technologiczne i osprzęt robotów. Spawalnicze narzędzia i uchwyty obróbkowe. Oprzyrządowanie montażowe. Interfejsy i sterowanie spawalniczych źródeł energii na stanowiskach zrobotyzowanych.

Wybrane konfiguracje zrobotyzowanych stanowisk spawalniczych.

Sensory stanowisk zrobotyzowanych. Definicje i klasyfikacje sensorów. Wybrane zastosowania sensorów w zrobotyzowanych procesach spawalniczych.

Zabezpieczenia stanowisk zrobotyzowanych. Charakterystyka zagrożeń. Rodzaje zabezpieczeń (mechaniczne, programowe, z wykorzystaniem sensorów i inne).

Literatura:

Cegielski P. „Automatyzacja i robotyka w budowie maszyn” skrypt PW, Warszawa, 1997

Ferenc K., Cegielski P. i inni (praca zbiorowa) „Technika spawalnicza w praktyce. Poradnik inżyniera konstruktora i technologa.” Rozdziały: „Mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja”, „Metody spawania”, „Urządzenia do spawania – właściwości i dobór”, Verlag Dashofer, Warszawa 2007-17 (cykl wydawniczy)

Dobaj E. Maszyny i urządzenia spawalnicze. WNT, Warszawa 2005

Honczarenko J. Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie. WNT Warszawa 2011

Zdanowicz R. „Robotyzacja procesów wytwarzania” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

Żurek J. i inni: Podstawy robotyzacji. Laboratorium. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2004.

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 2

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: -

Uzasadnienie punktów ECTS:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

- obecność na wykładach: 30

- konsultacje: 2

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

- zapoznanie się ze wskazaną literaturą: 15

- przygotowanie się do zaliczenia: 10

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 57

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnej oceny z kolokwium. Przewidziany jest jeden termin zasadniczy przeprowadzony na ostatnich zajęciach i dwa terminy poprawkowe. Student ma prawo do wglądu do swojej pracy na zasadach podanych w Regulaminie Studiów PW. Student ma prawo do poprawy otrzymanej oceny, jednak jeżeli zdecyduje się na poprawę oceny pozytywnej, to wiąże się to z anulowaniem oceny otrzymanej na poprzednim terminie. Kolokwium składa się z pięciu pytań/poleceń mających na celu sprawdzenie wiedzy studenta. Polecenia mają charakter opisowy i/lub zadań rysunkowych. W zależności od stopnia, w jakim student dokonał pozytywnej odpowiedzi na pojedyncze pytanie, może otrzymać ocenę punktową: 0,25, 0,5, 0,75 lub 1,0. Po zsumowaniu punktów ocena końcowa ustalona zostanie następująco:

suma punktów >>> ocena końcowa

3,00 – 3,25 >>> 3,0

3,50 – 3,75 >>> 3,5

4,00 – 4,25 >>> 4,0

4,50 – 4,75 >>> 4,5

5,00 >>> 5,0

W przypadku odpowiednich zaleceń oraz zarzadzeń Rektora Politechniki Warszawskiej dotyczących zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania pandemii COVID-19, zajęcia będą mogły być prowadzone (w całości lub częściowo) w trybie pracy na odległość — zajęcia zdalne. Zajęcia oraz konsultacje zdalne będą prowadzone w terminach przewidzianych planem zajęć za pomocą kanałów komunikacji zdalnej, m.in. w oparciu o USOSWeb, Microsoft Teams oraz pocztę mailową Wydziału Inżynierii Produkcji.

Wykład z przedmiotu AiRPS w trybie zdalnym prowadzony będzie w następujących formach:

• Korzystając z aplikacji Microsoft Teams wykład prowadzony będzie w wersji on-line. Każdy wykład rozpoczyna się w terminie zgodnym z planem zajęć.

• Konspekt oraz wybrane prezentacje do wykładów wraz z dodatkowymi komentarzami, linkami do filmów i publikacji itp., są udostępniana studentom zgodnie z terminem przewidzianym planem zajęć.

• Studenci samodzielnie zdobywają wiedzę, korzystając z udostępnionych materiałów oraz innych dostępnych zasobów (tj. stron internetowych czy rozdziałów w książkach).

Zaliczenie wykładu AiRPS w trybie zdalnym ma następującą postać:

• Kolokwium nr 1 zostanie przeprowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem USOSWeb oraz Microsoft Teams, w terminie ostatnich zajęć.

• Zaliczenie może odbywać się w formie: a) testu wielokrotnego wyboru przeprowadzonego w trybie on-line za pośrednictwem MS Teams, lub b) formularza z tabelami do uzupełnienia.

• O formie i szczegółowych zasadach kolokwium studenci zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem.

• W przypadku zaliczenia w formie formularza studenci, z wyprzedzeniem, za pośrednictwem USOSWeb, otrzymają pusty formularz odpowiedzi do wydrukowania lub przepisania, aby mieć go w dniu zaliczenia gotowego do ręcznego wypełnienia.

• Zarówno test, jak i formularz zawierać będzie 5 bloków pytań, każdy o wartości 1 pkt. Po zsumowaniu punktów otrzymanych za poprawne odpowiedzi ocena końcowa ustalona zostanie zgodnie z podstawowym regulaminem dla tego przedmiotu.

• Kolokwium prowadzone będzie z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego tylko dla studentów zalogowanych na uczelnianej platformie Microsoft Teams. W czasie trwania kolokwium aktywne mają być wszystkie mikrofony, a student może zadawać pytania o charakterze wyjaśniającym, na które prowadzący udziela odpowiedzi tak, aby słyszeli je wszyscy uczestnicy.

• Kolejne pytania wyświetlane będą w formie slajdów przez określony czas.

• Student rozwiązuje zadania samodzielnie, bez pomocy innych osób, wypełniając długopisem formularz odpowiedzi lub zaznaczając wybraną odpowiedź w formularzu elektronicznym testu.

• Na zakończenie student odręcznie wypełnia i podpisuje Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (załącznik do rozporządzenia nr 27/2020 Rektora PW) i wysyła jego skan lub fotografię na adres uczelniany prowadzącego.

• Oceny przekazane będą studentom za pośrednictwem USOSWeb.

• W przypadku nieobecności na kolokwium nr 1 (lub braku przesłanej pracy), kolokwium będzie można napisać w terminie poprawkowym (kolokwium nr 2), którego termin ustalony zostanie indywidualnie z zainteresowana grupą studentów.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cegielski
Prowadzący grup: Paweł Cegielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cegielski
Prowadzący grup: Paweł Cegielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cegielski
Prowadzący grup: Paweł Cegielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.