Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyzacja i robotyzacja procesów spajania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-MB000-MZP-ARPS2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyzacja i robotyzacja procesów spajania
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji
Grupy:
Strona przedmiotu: http://zis.wip.pw.edu.pl/dydaktyka/zakres.html
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cykl wykładów i ćwiczeń laboratoryjnych. Wykłady poświęcone technicznym, technologicznym i organizacyjnym aspektom doboru i konfigurowania urządzeń spawalniczych, a następnie tworzenia zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych. Poruszone zostaną nowe idee automatyzacji procesów spajania, jak przemysł 4.0, druk 3D metodami spawalniczymi, bezobsługowe stanowiska spawania zrobotyzowanego, zintegrowane systemy w spawalnictwie itp. Ćwiczenia laboratoryjne dotyczące podatności wybranych urządzeń i procesów spawalniczych na automatyzację i robotyzację. Zajęcia w oparciu o rzeczywiste procesy spawalnicze oraz programowanie automatów i robotów przemysłowych.

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Poznanie, badania oraz analiza technicznych, technologicznych i organizacyjnych aspektów doboru i konfigurowania urządzeń spawalniczych, a następnie tworzenia zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych.

Treści kształcenia:

Wykład:

Cele, motywacje i zadania automatyzacji i robotyzacji procesów spajania. Analiza działań roboczych człowieka i cechy systemów sterowania. Podatność procesów spawalniczych na automatyzację i robotyzację. Matryca podatności procesów spawania łukowego.

Wybrane zagadnienia techniczno – organizacyjne. Plan operacyjny i podzespoły. Norma czasu pracy i współczynnik jarzenia łuku.

Wybrane zagadnienia technologiczne spawania zautomatyzowanego.

Charakterystyka techniczna i użytkowa maszyn i urządzeń manipulacyjnych do mechanizacji i automatyzacji spawania oraz procesów pokrewnych.

Robot spawalniczy – odmiany, charakterystyka techniczna i użytkowa. Otoczenie techniczne robota, interfejsy i programowanie.

Uogólniona konfiguracja stanowiska spawalniczego. Charakterystyka porównawcza stanowisk do spawania: ręcznego, zmechanizowanego, zautomatyzowanego i zrobotyzowanego.

Nowe idee automatyzacji procesów spajania, w tym przemysł 4.0, druk 3D metodami spawalniczymi, bezobsługowe stanowiska spawania zrobotyzowanego, zintegrowane systemy w spawalnictwie itp.

Automatyzacja i robotyzacja pozostałych procesów spajania, modyfikacji i regeneracji powierzchni oraz cięcia termicznego.

Laboratorium:

Automatyzacja procesów kontroli złączy spawanych.

Automatyzacja procesów zgrzewania rezystancyjnego.

Programowanie spawalniczego robota kartezjańskiego.

Programowanie off-line robotów przemysłowych (symulator). Algorytmy i składnia.

Programowanie on-line robotów przemysłowych, cz.1. Interfejsy urządzeń technologicznych.

Programowanie on-line robotów przemysłowych, cz.2. Integracja z infrastrukturą stanowiska.

Literatura:

Cegielski P. „Automatyzacja i robotyka w budowie maszyn” skrypt PW - Tempus, 1997

Ferenc K., Cegielski P. i inni (praca zbiorowa) „Technika spawalnicza w praktyce. Poradnik inżyniera konstruktora i technologa.” Rozdział: „Mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja”, Verlag Dashofer, Warszawa 2007-17 (cykl wydawniczy)

Dobaj E. Maszyny i urządzenia spawalnicze. WNT, Warszawa 2005

Honczarenko J. Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie. WNT Warszawa 2011

Zdanowicz R. „Robotyzacja procesów wytwarzania” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.

Instrukcje i materiały dostępne na stronie Zakładu Inżynierii Spajania: http://zis.wip.pw.edu.pl/dydaktyka/zakres.html

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 1

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

- obecność na wykładach: 15

- obecność na ćwiczeniach: 15

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

- przygotowanie do kolokwium: 10

- studia literaturowe: 5

- przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 8

- przygotowanie sprawozdań: 5

- opracowywanie wyników badań: 2

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 60

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu następuje po otrzymaniu pozytywnej oceny z kolokwium. Przewidziany jest jeden termin zasadniczy przeprowadzony na ostatnich zajęciach i dwa terminy poprawkowe. Student ma prawo do wglądu do swojej pracy na zasadach podanych w Regulaminie Studiów PW. Student ma prawo do poprawy każdej otrzymanej oceny, jednak jeżeli zdecyduje się na poprawę oceny pozytywnej, to wiąże się to z anulowaniem oceny otrzymanej na poprzednim terminie. Kolokwium składa się z pięciu pytań/poleceń mających na celu sprawdzenie wiedzy studenta.

Polecenia maja charakter opisowy i/lub zadań tekstowo - rysunkowych. W zależności od stopnia, w jakim student dokonał pozytywnej odpowiedzi na pojedyncze pytanie, możne otrzymać ocenę punktowa: 0,25, 0,5, 0,75 lub 1,0. Po zsumowaniu punktów ocena końcowa ustalona zostanie następująco:

suma punktów >>> ocena końcowa

3,00 – 3,25 >>> 3,0

3,50 – 3,75 >>> 3,5

4,00 – 4,25 >>> 4,0

4,50 – 4,75 >>> 4,5

5,00 >>> 5,0

Zaliczenie laboratorium następuje na podstawie ocen końcowych ze wszystkich zadań. Studenci pracują w kilkuosobowych zespołach. Ocenie podlega indywidualne przygotowanie do ćwiczenia (odpowiedz ustna, krótkie kolokwium wejściowe), zespołowe wykonanie ćwiczenia oraz końcowe sprawozdanie. Ocena końcowa z laboratorium wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych z poszczególnych zadań i jest ustalana w następujący sposób:

obliczona średnia >>> ocena końcowa

3,00 – 3,49 >>> 3,0

3,50 – 3,89 >>> 3,5

3,90 – 4,29 >>> 4,0

4,30 – 4,69 >>> 4,5

4,70 i więcej >>> 5,0.

Brak końcowej oceny pozytywnej z laboratorium powoduje, ze w następnym roku student musi wykonać wszystkie zadania od podstaw. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności, ale zadania przewidziane na tych zajęciach musza być przez studenta odrobione. Sposób odrabiania zajęć podany zostanie na pierwszych zajęciach.

Student ma prawo do wglądu do swoich ocen i prac na zasadach podanych w Regulaminie Studiów PW.

Zaliczenie przedmiotu wymaga uzyskania pozytywnych ocen z kolokwiów cząstkowych z wykładu oraz końcowej z laboratorium. Ocena z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanych ocen i jest ustalana w następujący sposób:

obliczona średnia >>> ocena końcowa

3,00 – 3,49 >>> 3,0

3,50 – 3,89 >>> 3,5

3,90 – 4,29 >>> 4,0

4,30 – 4,69 >>> 4,5

4,70 i więcej >>> 5,0

Zgodnie z Zarzadzaniem nr 16/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 11 marca 2020 r., od dnia 12 marca 2020 zajęcia prowadzone są w trybie pracy na odległość — zajęcia zdalne. Zajęcia zdalne z przedmiotu ARPS2 (wykład i laboratorium) obejmują okres od 12 marca 2020 r. i zgodnie z późniejszymi zarządzeniami oraz zaleceniami Rektora, w trybie zdalnym prowadzone będą do końca semestru letniego 2020r. Zajęcia oraz konsultacje zdalne są prowadzone w terminach przewidzianych planem zajęć za pomocą kanałów komunikacji zdalnej, m.in. w oparciu o USOSWeb, Microsoft Teams oraz pocztę mailową Wydziału Inżynierii Produkcji. Wykład z przedmiotu ARPS2 w trybie zdalnym prowadzony jest w następujących formach:

• Konspekt oraz prezentacje do wykładów wraz z dodatkowymi komentarzami, linkami do filmów i publikacji itp., są udostępniana studentom zgodnie z terminem przewidzianym planem zajęć.

• Studenci samodzielnie zdobywają wiedza, korzystając z udostępnionych materiałów oraz innych dostępnych zasobów (tj. stron internetowych czy rozdziałów w książkach).

• Korzystając z aplikacji Microsoft Teams wykład może być dodatkowo prowadzony w wersji on-line. Wykład rozpoczyna się w terminie zgodnym z planem zajęć.

Informacja o formie zdalnego prowadzenia określonej partii materiału zostanie przekazana studentom w terminie poprzedzającym dany wykład, zgodnie z obowiązującym planem zajęć.

Laboratorium z przedmiotu ARPS2 w trybie zdalnym prowadzone jest w następującej formie:

• Opiekun laboratorium koordynuje wszystkie ćwiczenia, wykonywane zarówno pod jego kierunkiem, jak i pozostałych prowadzących zgodnie z harmonogramem zajęć.

• Instrukcja do każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest zamieszczana na stronie Zakładu Inżynierii Spajania lub jest przekazywana studentom w rozszerzonej i dostosowanej do pracy zdalnej formie poprzez kanały komunikacji zdalnej, np. USOSWeb lub skrzynkę mailową na Wydziale Inżynierii Produkcji.

• W terminach przewidzianych harmonogramem zajęć studenci otrzymują formularze ze spersonalizowanymi zadaniami do wykonania, niekiedy uzupełnione o opis merytoryczny zadań cząstkowych, zgodnie z przebiegiem ćwiczenia wykonywanego w trybie bezpośrednim (w laboratorium).

• Formularze mogą zawierać linki do dodatkowych publikacji i filmów, ilustrujących badane zagadnienia.

• W przypadku ćwiczeń pomiarowych, student otrzymuje surowe wyniki z identycznych pomiarów do samodzielnego przeanalizowania, dokonania obliczeń, zilustrowania w postaci wykresów itp. w ramach przydzielonych zadań.

• W przypadku ćwiczeń badawczych oraz opartych na analizie funkcjonalnej i technologicznej metody lub procesu, student otrzymuje surowe wyniki z identycznych obserwacji, np. w formie opisów, zdjęć, wydruków z systemów badawczych itp., do samodzielnego przeanalizowania w ramach przydzielonych zadań.

• Student może zadawać pytania prowadzącemu w czasie realizacji zadań poprzez USOSWeb lub skrzynkę mailową na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Zaliczenie wykładu ARPS2 w trybie zdalnym ma następującą postać:

• Kolokwium nr 1 zostanie przeprowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem USOSWeb oraz Microsoft Teams, w terminie ostatnich zajęć.

• O formie i szczegółowych zasadach kolokwium studenci zostaną powiadomieni z wyprzedzeniem.

• Studenci, w momencie rozpoczęcia zaliczenia, za pośrednictwem USOSWeb otrzymują spersonalizowany formularz odpowiedzi do wypełnienia.

• Zaliczenie składać się będzie z pięciu pytań: testowych wielokrotnego wyboru oraz pytań w formie tabel do zaznaczenia właściwej odpowiedzi w przecięciach wierszy i kolumn.

• W nagłówku każdego pytania zaznaczono szczegółową punktację przysługująca za składowe odpowiedzi, przy czym maksymalnie można uzyskać 1 punkt. W przypadku pytań testowych punkty cząstkowe będą odejmowane za każde nadmiarowe zaznaczenie w stosunku do maksymalnej liczby dobrych odpowiedzi.

• Po zsumowaniu punktów ocena końcowa ustalona zostanie zgodnie z podstawowym regulaminem dla tego przedmiotu.

• W czasie trwania kolokwium student może zadawać, drogą mailową, pytania o charakterze wyjaśniającym, na które prowadzący udziela odpowiedzi tak, aby zobaczyli je wszyscy uczestnicy.

• Czas zaliczenia - 45 minut.

• Student rozwiązuje zadania samodzielnie, bez pomocy innych osób, wypełniając formularz odpowiedzi.

• Niezwłocznie po zakończeniu kolokwium, za pośrednictwem USOSWeb lub skrzynki mailowej na Wydziale Inżynierii Produkcji, studenci przesyłają prowadzącemu wersję elektroniczną wypełnionego formularza odpowiedzi.

• W dalszej kolejności studenci uzupełniają formularze o Oświadczenia o samodzielnym wykonaniu pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (załącznik do rozporządzenia nr 27/2020 Rektora PW), podpisują je, fotografują lub skanują razem z formularzem odpowiedzi i wysyłają prowadzącemu na skrzynkę mailową na Wydziale Inżynierii Produkcji.

• Oceny przekazane będą za pośrednictwem USOSWeb.

• W przypadku nieobecności na kolokwium nr 1 (lub braku przesłanej pracy), kolokwium będzie można napisać w terminie poprawkowym, który ustalony zostanie indywidualnie z zainteresowaną grupą studentów.

Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń i całego laboratorium ARPS2 w trybie zdalnym ma następującą postać:

• Ćwiczenie laboratoryjne kończy się w terminie o jeden dzień poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego, zgodnie z harmonogramem zajęć.

• Rozwiązania zadań studenci przesyłają na skrzynkę mailową prowadzącego, zarejestrowaną na Wydziale Inżynierii Produkcji.

• Rozwiązania nie gwarantujące zaliczenia ćwiczenia mogą zostać poprawione, za zgodą prowadzącego, w terminie nie przekraczającym 7 dni.

• Każde ćwiczenie laboratoryjne jest zakończone przekazaniem ocen oraz krótkim podsumowaniem prowadzącego za pośrednictwem USOSWeb lub skrzynki mailowej na Wydziale Inżynierii Produkcji.

• Ocena końcowa z laboratorium wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych z poszczególnych zadań zgodnie z podstawowym regulaminem dla tego przedmiotu.

• Warunkiem wpisania do USOSWeb oceny końcowej jest przesłanie przez studentów, na skrzynkę mailową opiekuna laboratorium, zarejestrowaną na Wydziale Inżynierii Produkcji, odręcznie podpisanych (imię, nazwisko, numer albumu), indywidualnych Oświadczeń o samodzielnym wykonaniu pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (załącznik do rozporządzenia nr 27/2020 Rektora PW).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cegielski
Prowadzący grup: Mariusz Bober, Paweł Cegielski, Michał Hudycz, Arkadiusz Krajewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.