Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zaawansowane technologie materiałowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1101-MB000-MZP-ZATEM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane technologie materiałowe
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy:
Strona przedmiotu: http://lolejnik.eta.pl/download.htm
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Instytut Technik Wytwarzania

Zakład Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa

Grupa badawcza UFGbySPD http://lolejnik.eta.plKod wydziałowy:

WIP

Moduł językowy:


Numer wersji:

3

Skrócony opis:

Zapoznanie z nowoczesnymi technikami oraz trendami rozwojowymi w wytwarzaniu metalowych części maszyn, a także z budową i zastosowaniami maszyn technologicznych stosowanych w procesach materiałowych, tzn. takich, które łączą nadawanie kształtu z świadomym odziaływaniem na właściwości użytkowe. Wykład prezentuje najnowsze osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Technik Wytwarzania w zakresie wytwarzania nowych klas materiałów do obróbki plastycznej i sposobów produkcji z tych materiałów wyrobów z użyciem zautomatyzowanych urządzeń technologicznych.

Pełny opis:

Przedmiot ma przygotować słuchaczy do projektowania, prowadzenia i rozwoju procesów technologicznych kształtowania wyrobów metalowych metodami wytwarzania właściwymi technologiom materiałowym. Takie technologie są obecnie stosowane w nowoczesnych zakładach przemysłu maszynowego. Łączą nadawanie kształtu przedmiotom metalowym z silnym oddziaływaniem na ich właściwości użytkowe. Dzięki temu umożliwiają wytwarzanie wyrobów o właściwościach funkcjonalnych, zwłaszcza uzyskiwanych w warunkach produkcji zautomatyzowanej.

Wykład pokaże znaczenie technologii materiałowych dla rozwoju wytwarzania złożonych części maszyn. Poda podstawy projektowania procesów technologicznych wydajnego wytwarzania wyrobów z zaawansowanych materiałów metalowych, tzn. materiałów o szczególnych cechach funkcjonalnych. Omówi metody badania właściwości nowoczesnych tworzyw metalicznych i sposoby określania wybranych cech technologicznych. Wiedza technologiczna zostanie wykorzystana do analizy prawidłowości działania złożonych systemów maszynowych przez co przygotuje słuchaczy do pracy z wieloosiowymi maszynami technologicznymi o napędzie hybrydowym i sterowanymi numerycznie maszynami stosującymi kształtowanie przyrostowe.

Wykład przedstawi szkielet struktury parametrów operacji, która w ramach zadania indywidualnego zostanie wypełniona szczegółowymi wartościami pozyskanymi z urządzenia technologicznego i będzie analizowana przy zachowaniu ogólnego nadrzędnego porządku. W ten sposób słuchacz pozna działanie urządzenia do procesów przyrostowej obróbki plastycznej i zasady prowadzenia przerobu plastycznego materiału w oprzyrządowaniu technologicznym współpracującym z urządzeniami automatyzującymi przemieszczanie wsadu.

Przekazywane w ramach przedmiotu treści kształcenia podzielono na IV części:

cz.I: wprowadzenie do technologii materiałowych

- Cechy technologii materiałowych. Znaczenie dla gospodarki.

- Zmiany właściwości metali i ich stopów aktywowane cieplnie.

- Zmiany właściwości metalu wynikające z ewolucji mikrostruktury; opis zmian.

- Wpływ mikrostruktury na zdolność metalu do odkształcenia plastycznego.

cz.II: wybrane metody masowej produkcji wyrobów metalowych

- Wysokowydajna produkcja wyrobów z metali metodami obróbki plastycznej - procesy stacjonarne, przyrostowe, kształtowanie wielozabiegowe

- Kształtowanie wyrobów metalowych w stanie częściowej krystalizacji (tiksoformowanie)

- Spajanie metali w stanie stałym

cz.III: kształtowanie przyrostowe wyrobów metalowych

- Cechy kształtowania przyrostowego, definicja, klasyfikacja metod

- Procesy technologiczne przyrostowego przerobu metali i wytwarzania wyrobów

- Badanie własności mechanicznych półwyrobów metalowych kształtowanych przyrostowo celem uzyskania cech funkcjonalnych

- Wybrane metody przyrostowej obróbki plastycznej objętościowej i kształtowania przyrostowego blach

cz.IV: Budowa i działanie urządzeń do kształtowania przyrostowego

- Urządzenia do przyrostowego wytwarzania półwyrobów w postaci płyt i prętów z metali UFG

- Sterowanie pracą osi roboczych urządzeń do obróbek przyrostowych

- Monitorowanie operacji wykonywanej sposobem przyrostowym

Literatura:

[1] J.Lin, D.Balint, M.Pietrzyk (Eds.): „Microstructure evolution in metal forming processes: modelling and applications”, Woodhead Publishing Ltd., Sawston, 2012

[2] L.A.Dobrzański: „Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo”, Wyd. Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2006

[3] A.Rosochowski (Ed.): Severe Plastic Deformation Technology. Whittles Publishing, Dunbeath, U.K., 2017

[4] P.Groche: Incremental Bulk Metal Forming. Annals of the CIRP Vol. 56/2/2007

[5] Preskrypt do wykładów „Zaawansowane technologie materiałowe” udostępniony na http://lolejnik.eta.pl/download.htm

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Ma wiedzę dotyczącą nowych technik wytwarzania oraz nowych trendów w procesach technologicznych ---> kolokwium

- Ma poszerzoną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technik wytwarzania stosowanych w budowie maszyn, zwłaszcza obróbki plastycznej i spajania; zna zjawiska towarzyszące procesom w obszarze kształowania plastycznego, kształtowania w stanie niepełnej krystalizacji i spajania w stanie stałym oraz wpływ parametrów procesów na te zjawiska ---> kolokwium

- Ma wiedzę na temat nowych rozwiązań i trendów rozwojowych w zakresie projektowania maszyn i procesów technologicznych przyrostowej obróbki plastycznej ---> kolokwium

UMIEJĘTNOŚCI

- Umie analizować technologię wytwarzania w celu kształtowania postaci, struktury i właśności wyrobów przetwarzając dane pozyskiwane z systemów monitorowania maszyn ---> zadanie analityczne

- Potrafi pozyskiwać informacje z baz danych i układów monitorowania urządzeń technologicznych zwłaszcza do przyrostowego kształtowania; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie o poprawności przebiegu kształtowania i działania wieloosiowych maszyn technologicznych ---> zadanie analityczne

- Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi kierować małym zespołem tchnologów oceniających prawidłowość realizacji operacji technologicznej na złożej maszynie w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie ---> grupowe zadanie analityczne

- Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu technologicznego oraz zadania badawczego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników ---> grupowe zadanie analityczne

- Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi z zakresu technologii maszyn stosujących wieloosiowe napędy hybrydowe do kształtowania przyrostowego prowadzonego w cyklach zautomatyzowanych ---> zadanie analityczne

- Potrafi zaprojektować proces technologiczny wytwarzania metali funkcjonalnych, potrafi dobrać maszynę do realizacji procesu technologicznego kształtowania prowadzonego zarówno sposobem stacjonarnym jak i przyrostowym, potrafi określić typ, specyfikację urządzenia i dobrac nastawy dla maszyny technologicznej oraz dla urzadzeń automatyzujących ---> kolokwium + zadanie analityczne

- Potrafi dokonać krytycznej analizy i zaproponować ulepszenia w istniejących procesach technologicznych odnoszące się do przebiegu i parametrów procesu przyrostowego kształtowania ---> zadanie analityczne

KOMPETENCJE

- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej role technologa, operatora maszyny technologicznej, osoby odpowiedzialnej za działanie urządzeń automatyzujących oraz kierownika wydziału ---> grupowe zadanie analityczne

- potrafi określić priorytet oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z realizacją określonego przez siebie lub innych zadania technologicznego dotyczącego kształtowania przyrostowego na wieloosiowej maszynie współpracującej z urządzeniem automatyzującym przemieszczanie wsadu o rozmaitym kształcie ---> grupowe zadanie analityczne

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie pisemne jest dwuczęściowe (z wagami 50%):

- cz.I: kolokwium – na podstawie przyswojenia zagadnień omawianych na wykładach (korzystanie z materiałów pomocniczych na kolokwium NIE jest dozwolone)

- cz.II: analiza przebiegu operacji przyrostowego kształtowania – wykonywana na podstawie danych technologicznych rejestrowanych przez układ monitorowania maszyny realizującej przyrostowe kształtowanie (grupowe zadanie analityczno-projektowe angażujące wszystkich członków zawiązanej grupy zaliczeniowej).

W ocenie końcowej będzie brana również indywidualna aktywność na zajęciach, mierzona stopniem zaangażowania studenta w rozwiazywanie zadań problemowych stawianych przez prowadzącego w trakcie wykładów.

Ocena końcowa z przedmiotu wynika z oceny pisemnego kolokwium zaliczeniowego z uwzględnieniem aktywności – odnotowanej imiennie na wykładzie – oraz oceny grupowych zadań analityczno-projektowych (projektowe zadania domowe), które są obowiązkowe i w istotny sposób bo w 50% wpływają na wynik końcowy z przedmiotu.

W przypadku oceny niezadawalającej (brak oceny pozytywnej lub chęć poprawy oceny na wniosek studenta) oferowana jest indywidualna forma zaliczenia z wybranej części materiału wykładowego, zazwyczaj tej, która źle została oceniona w normalnym trybie oceniania.

Praktyki zawodowe:

W ramach rozszerzenia wiadomości dla osób zainteresowanych aspektami praktycznymi będą organizowanie (w mniejszych grupach) pokazy działania maszyn technologicznych, które są użytkowane w pracowniach grupy badawczej UFGbySPD. Maszyny sterowane sterownikiem PLC (system SIMATIC) służą do przyrostowego kształtowania wyrobów o różnej postaci, mianowicie blach (maszyna ISx) i prętów (maszyna MAK). Odróżnia je także odmienny sposób przemieszczania kształtowanego wsadu do przestrzeni roboczej - w maszynie ISx wsad blaszany jest popychany, a w maszynie MAK wsad prętowy jest podawany. W czasie pracy maszyn ich układ monitorowania rejestruje dane, na podstawie których można analizować zmiany parametrów technologiczych w czasie cyklu roboczego.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Olejnik
Prowadzący grup: Jacek Goliński, Łukasz Morawiński, Lech Olejnik
Strona przedmiotu: http://lolejnik.eta.pl/download.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

110000 - Wydział Inżynierii Produkcji

Skrócony opis:

Zapoznanie z nowoczesnymi technikami oraz trendami rozwojowymi w wytwarzaniu metalowych części maszyn, a także z budową i zastosowaniami maszyn technologicznych stosowanych w procesach materiałowych, tzn. takich, które łączą nadawanie kształtu z odziaływaniem na właściwości użytkowe.

Pełny opis:

Przedmiot ma przygotować słuchaczy do projektowania, prowadzenia i rozwoju procesów technologicznych kształtowania wyrobów metalowych metodami wytwarzania właściwymmi technologiom materiałowym. Takie technologie są obecnie stosowane w nowoczesnych zakładach przemysłu maszynowego. Łączą nadawanie kształtu przedmiotom metalowym z silnym odziaływaniem na ich właściwości użytkowe. Dzięki temu umożliwiają wytwarzanie wyrobów o właściwościach funkcjonalnych, zwłaszcza uzyskiwanych w warunkach produkcji zautomatyzowanej.

Omawiane będą również wybrane urządzenia technologiczne wykorzystywane w procesach produkcyjnych stosujących technologie materiałowe.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Olejnik
Prowadzący grup: Lech Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Olejnik
Prowadzący grup: Lech Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.