Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Komputerowe projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-MB000-MZP-KOPPT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Komputerowe projektowanie procesów technologicznych obróbki skrawaniem
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty specjalności MC dla sem.2, MiBM, st. niestacjonarne II stopnia
Przedmioty specjalności MK dla sem.2, MiBM, st. niestacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Instytut Technik Wytwarzania

Kod wydziałowy:

KOPPT

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Wiedza dotycząca::

- specyfiki procesów technologicznych obróbki, elementów składowych procesu,

- organizacji i elementów środowiska projektowego technologa,

- sposobów bazowania i zasad wyboru baz obróbkowych,

- zależności wymiarowych występujących w procesie technologicznym,

- metod automatyzacji projektowania procesów technologicznych,

- możliwości współczesnego oprogramowania CAD/CAM i zakresu jego zastosowania w projektowaniu operacji technologicznych na obrabiarki CNC,

- kryteriów optymalizacji procesów technologicznych.

Umiejętności:

- zaprojektowanie procesu technologicznego obróbki,

- zorganizowanie środowiska do projektowania procesów obróbki.

Treści kształcenia:

Wykład:

- Technologiczne przygotowanie produkcji. Miejsce projektowania procesów technologicznych w systemie wytwarzania. Zadania realizowane przez technologa i środowisko projektowe.

- Metodyka projektowania procesu technologicznego obróbki. Struktura procesu. Projektowanie ciągów operacji. Miejsce systemów CAD/CAM w projektowaniu procesów.

- Dane wejściowe do projektowania procesu technologicznego: zakres, forma i analiza danych wejściowych. Technologiczność konstrukcji. Oprogramowanie wspomagające analizę technologiczności konstrukcji.

- Bazy w technologii maszyn: klasyfikacja, zasady wyboru, niedokładności bazowania.

- Analiza wymiarów w technologii maszyn. Obliczenia technologiczne wykorzystujące teorie łańcuchów wymiarowych. Komputerowe wspomaganie obliczeń wymiarowych.

– Modelowanie geometryczne przedmiotów pracy dla celów technologicznych.

- Dokładność przedmiotu jako wynik procesu wytwarzania. Systematyka i sumowanie błędów wytwarzania. Sposoby zmniejszania błędów. Analiza statystyczna błędów wytwarzania. Ekonomiczna dokładność i chropowatość.

- Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w projektowaniu procesów. Metody wariantowa i generacyjna. Technologia grupowa.

– Projektowanie procesów typowych części maszyn. Ciągi operacji. Wyposażenie technologiczne i pomoce warsztatowe. Typowe zadania obróbkowe.

– Dokumentacja technologiczna. Wykorzystanie systemów PDM do zarządzania dokumentacją technologiczną. Możliwości systemów CAD/CAM w zakresie generowania dokumentacji.

– Norma czasu pracy. Koszt własny wyrobu. Oprogramowanie wspomagające obliczanie kosztu wyrobu. Kryteria wyboru wariantu procesu technologicznego.

Ćwiczenia:

- Projektowanie procesu technologicznego. Wykorzystanie oprogramowania PDM do zarządzania dokumentacją konstrukcyjno-technologiczną. Organizacja środowiska projektowego.

- Dobór półfabrykatu i obliczanie naddatków obróbkowych.

– Modelowanie geometryczne przedmiotów pracy w środowisku CAD 3D.

- Projektowanie operacji technologicznej. Wykorzystanie katalogów internetowych do doboru: narzędzi, oprawek i parametrów skrawania.

– Wykorzystanie oprogramowania CAD 3D do szacowania kosztów wytwarzania.

Literatura:

Feld M.: Projektowanie i automatyzacja procesów technologicznych typowych części maszyn. WNT 2013

Chlebus M.: Techniki komputerowe Cax w inżynierii produkcji. WNT 2000

Knosala R.: Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. WNT 2002.

Marciniak M.: Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwórczych. Oficyna Wydawnicza PW 2007

Opracowane prezentacje do każdego wykładu.

Strony internetowe producentów obrabiarek i pomocy warsztatowych.

Efekty uczenia się:

MK2A_W06 Procent +(33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Ma wiedzę niezbędną do rozumienia

pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej, w tym uwarunkowań

ekonomicznych.

Sposób sprawdzenia: Egzamin.

MK2A_W08_MC Procent ++(66%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Ma szczegółową podbudowaną teoretycznie

wiedzę z zakresu projektowania procesów technologicznych.

Sposób sprawdzenia: Egzamin.

MK2A_W09_MC Procent ++(66%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Ma wiedzę na temat maszyn technologicznych

i pomocy warsztatowych, zakresu ich zastosowania w procesach technologicznych obróbki. Zna ich tendencje rozwojowe i uwarunkowania rynkowe.

Sposób sprawdzenia: Egzamin.

Umiejętności:

MK2A_U17_MC Procent ++(66%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Potrafi zaprojektować proces technologiczny

obróbki, dobrać maszyny i urządzenia technologiczne, dobrać lub zaprojektować pomoce warsztatowe, opracować dokumentację

technologiczną procesu, potrafi wykorzystać do tego celu oprogramowanie inżynierskie.

Sposób sprawdzenia: Egzamin, sprawozdania z ćwiczeń.

MK2A_U18_MC Procent +(33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Potrafi dokonać krytycznej analizy i

zaprojektować ulepszenia w istniejących procesach technologicznych odnoszące się do przebiegu i parametrów procesu, doboru maszyn i urządzeń technologicznych oraz pomocy warsztatowych.

Sposób sprawdzenia: Egzamin, sprawozdania z ćwiczeń.

MK2A_U19_MC Procent ++(66%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Potrafi porównywać warianty procesów

technologicznych w oparciu o kryteria ekonomiczne.

Sposób sprawdzenia: Egzamin, sprawozdania z ćwiczeń.

Kompetencje społeczne:

MK2A_K01 Procent +(33%)

Efekt kształcenia dla przedmiotu: Dostrzega interdyscyplinarny charakter zadań

związanych z przedmiotem, rozumie potrzebę uzupełniania wiedzy i umiejętności.

Sposób sprawdzenia: Egzamin.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z egzaminu i ćwiczeń.

Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych w następujący sposób:

O=0,67*W+0,33*C

W – ocena końcowa (procentowa) z egzaminu

C – ocena końcowa (procentowa) z ćwiczeń.

W zależności od wyznaczonej średniej (z dwóch ocen pozytywnych - co najmniej 50%) ocena końcowa ustalana jest w następujący sposób:

ponad 50% do 60% - ocena 3

ponad 60% do 70% - ocena 3.5

ponad 70% do 80% - ocena 4

ponad 80% do 90% - ocena 4.5

ponad 90% - ocena 5.

Zaliczenia części składowej przedmiotu (W lub C) powoduje, ze w roku następnym student nie jest zobowiązany do odrabiania całego przedmiotu – oceny pozytywne są przepisywane na rok następny.

Egzamin prowadzony jest w czasie sesji , w terminach podanych przez dziekanat. Student ma prawo do wglądu do pracy egzaminacyjnej na zasadach podanych w Regulaminie Studiów PW. Przewidziany jest jeden termin zasadniczy i dwa terminy poprawkowe (wg zasad podanych w regulaminie PW). Student ma prawo do poprawy każdej otrzymanej oceny, jednak jeżeli zdecyduje się na poprawę oceny pozytywnej, to wiąże się to z anulowaniem oceny otrzymanej na poprzednim terminie.

Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności, ale zadania przewidziane do wykonania na tych zajęciach muszą być przez studenta nadrobione.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Rudaś
Prowadzący grup: Tadeusz Rudaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Rudaś
Prowadzący grup: Tadeusz Rudaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Rudaś
Prowadzący grup: Tadeusz Rudaś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.