Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Miernictwo komputerowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-MB000-MZP-MIERK Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Miernictwo komputerowe
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy:
Strona przedmiotu: http://lolejnik.eta.pl/download.htm
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Instytut Technik Wytwarzania

Zakład Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa

Grupa badawcza UFGbySPD http://lolejnik.eta.pl

Kod wydziałowy:

WIP MIERK MiBM MK MZ

Liczba godzin zajęć praktycznych:

L15

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

W15

Numer wersji:

7

Skrócony opis:

Kształtowanie umiejętności pracy z układami monitorowania w środowisku przemysłowym stosującym wysokowydajne maszyny technologiczne. Przekazanie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej budowy układów komputerowej rejestacji parametrów technologicznych we współczesnych technikach wytwarzania. Wykład ma na celu przygotowanie do samodzielnego analizowania poprawności działania układu monitorowania. Przekazuje zarys procesów pomiarowych wykonywanych techniką komputerową. Omawia ekspoloatację układów monitorowania wielkości mechanicznych i termicznych. Inspiruje do wykorzystywania danych pomiarowych do oceny prawidłowości przebiegu operacji kształtowania na zautomatyzowanych stanowiskach produkcyjnych.

Pełny opis:

Wykład kształtuje umiejętności pracy z układami monitorowania w środowisku przemysłowym. Ma na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej budowy układów komputerowej rejestacji parametrów charakterystycznych dla procesów technologicznych, które są prowadzone z wykorzystaniem wysokowydajnych technik wytwarzania na zautomatyzowanych maszynach technologicznych stosowanych zwłaszcza w produkcji masowej. Pokazuje współcześnie dostępne środki techniczne do pozyskiwania informacji o parametrach kształtowania z obsad narzędziowych i przestrzeni roboczej maszyn technologicznych oraz wykorzystania sygnałów pomiarowych do oceny jakości kształtowanych przedmiotów w trakcie ich wytwarzania.

Wykład rozpoczyna pokazanie znaczenia pomiarów w procesach produkcji części maszyn. Omówiono stan obecny techniki monotorowania procesów produkcyjnych i trendy rozwojowe idące w kierunku umożliwienia bieżącego diagnozowania i automatycznego nadzorowania produkcji. Podano schemat blokowy układu komputerowej rejestracji dancyh i omówiono specyfikacje techniczne składników sprzętowych typowych układów. Wykład przygotowuje słuchaczy do samodzielnego analizowania poprawności działania układów monitorowania. Przekazuje zarys procesów pomiarowych wykonywanych techniką komputerową. Omawia ekspoloatację układów monitorowania wielkości mechanicznych i termicznych. Inspiruje do wykorzystywania danych pomiarowych do oceny prawidłowości przebiegu operacji kształtowania, które są prowadzone na zautomatyzowanych stanowiskach produkcyjnych.

Student poznaje typy czujników mocowanych w przestrzeni roboczej oprzyrzadowania technologicznego. Studiuje rozwiązania konstrukcyjne zabudowy czujników w przyrzadach technologicznych oraz niezbędne urządzenia pomiarowe dostosowyjące sygnały pomiarowe do cyfrowania przed ich zapisem w pmięci komputera montorującego przebieg operacji technologicznej.

Literatura:

Wykład

[1] M.Szafarczyk (Ed.): "Automatic Supervision in Manufacturing". Springer-Verlag, London, 1994

[2] Olejnik L.: "Nadzorowanie zautomatyzowanych procesów obróbki plastycznej" OWPW Warszawa 1997 <--- skrypt dostępny w BG (filia ul. Narbutta)

[3] e-learning: materiały uzupełniające do wykładu udostępnione na stronie www przedmiotu

[4] odbitki - zawierające złożone rysunki, schematy układów pomiarowych oraz wzory matematyczne <--- rozdawane podczas wykładu do sporządzania notatek

Laboratorium

[1] Olejnik L., Smoczyński Z.: " Wyposażenie pomiarowe i badawcze akredytowanego laboratorium przemysłowego”. Biuro Gamma. Warszawa 1999 <--- skrypt udostępniany studentom w okresie wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych

[2] e-learning: uaktualniane na bieżąco instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych oraz demonstracyjne programy komputerowe do monitorowania wielkości mechanicznych termicznych <--- udostępniane na stronie www przedmiotu

[3] design thinking: modele i animacje urządzeń technologicznych wykorzystywanych w ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych oraz szablony EXCEL do opracowywania wyników pomiarów wykonywanych na zajęciach <--- dostarczane przez prowadzącego wraz przekazaniem grupowych tematów projektowych oraz zarejestrowanych wyników pomiarów, które studenci wykonali w czasie trwania zajęć laboratoryjnych

Uzupełniająca

[1] Romer E.: Miernictwo przemysłowe, PWN, Warszawa, 1978

[2] Michalski A., Tumański S., Żyła B.: „Laboratorium miernictwa wielkości nieelektrycznych”. Warszawa, 1996

[3] Frączek J., Waluś S.: Laboratorium miernictwa przemysłowego. WPŚl. Gliwice 1997

[4] Piotrowski J.: Podstawy miernictwa. WPŚl. Gliwice 1997

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Ma wiedzę dotyczącą technik komputerowej rejestracji danych na stanowisakch produkcyjnych ---> kolokwium

- Ma poszerzoną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z miernictwa komputerowego wykorzytywanego w technikach wytwarzania komputerowo ---> kolokwium

- Ma wiedzę na temat nowych rozwiązań i trendów rozwojowych w zakresie projektowania układów monitorowania wielkości mechanicznych i termicznych w procesach produkcji części maszyn ---> kolokwium

UMIEJĘTNOŚCI

- Umie analizować przekształcanie sygnału w torach pomiarowych komputerowych systemów monitorowania maszyn ---> ćwiczenia laboratoryjne

- Potrafi pozyskiwać informacje o czujnikach wielkości mechanicznych i termicznych; potrafi integrować uzyskane informacje celem oceny przydatności do monitorowania maszyn technologicznych i doboru przyrządów pomiarowych do prawidłowej obsługi czujników w torach pomiarowych ---> ćwiczenia laboratoryjne

- Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi kierować małym zespołem osób oceniających prawidłowość działania układu monitorowania ---> grupowe zadanie analityczne

- Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu pomiarowego ---> grupowe zadanie analityczne

- Potrafi zaprojektować proces pomiarowy dla oceny prawidłowości przebiegu operacji technologicznej dotyczącej wytwarzania metalowych części maszyn ---> ćwiczenia + zadanie projektowe

- Potrafi dokonać krytycznej analizy i zaproponować ulepszenia w istniejących układach komputerowego monitorowania procesów technologicznych zwłaszcza dotyczących kształtowania na prasach ---> ćwiczenia laboratoryjne + zadanie projektowe

KOMPETENCJE

- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej rolę integratora przy projektowaniu założeń dla układu monitorowania maszyny technologicznej ---> grupowe zadanie projektowo-analityczne

- potrafi określić priorytet oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z funkcjonowaniem układów komputerowego monitorowania maszyn technologicznych, zwłaszcza tych włączonych do systemów jakości ---> kolokwium + ćwiczenia laboratoryjne

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

-------- W15

Zaliczenie pisemne, obejmujące materiał podany na wykładzie i w materiałach uzupełniających, które udostępniono na stronie www przedmiotu. Podstawą wystawienia oceny z części wykładowej będzie kolokwium sprawdzające przyswojenie wiedzy (pytania testowe), umiejętność wypowiedzi (zadanie problemowe wymagające krótkiego opracowania na zadany temat) i umiejętność zastosowania wiedzy (zadania obliczeniowe). Dozwolone jest korzystanie TYLKO ze skryptu do wykładu (dostępny w bibliotece) i skryptu do laboratorium (udostępniany na JEDNYM z wykładów przed rozpoczęciem laboratorium). Obliczenia należy prowadzić z użyciem klasycznych kalkulatorów (wykorzystywanie lapropów i smartfonów nie jest dozwolone).

-------- L15

Laboratorium zaliczane na bieżąco sprawdzianami wstępnymi (wejściówki), sprawozdaniami grupowymi z wykonania ćwiczenia i indywidualnymi dotyczącymi opracowania wyniku pojedynczego pomiaru oraz zespołowymi opracowaniami tematów analityczno-projektowych. Ćwiczenia laboratoryjne będą tak prowadzone, aby angażować wszystkich członków zawiązanego zespołu ćwiczebnego. Dlatego ważnym elementem zajęć laboratoryjnych będzie integracyjne zadanie grupowe (zadanie domowe wymagające wykonania wspólnego opracowania analityczno-projektowego). Zadanie jest obowiązkowe i w istotny sposób bo w 40% wpływa na wynik końcowy z przedmiotu.

KRYTERIA OCENIANIA

Ocena końcowa jest średnią ważoną z trzech części:

(1) pisemnego kolokwium zaliczeniowego (wiedza) 30%,

(2) laboratorium (umiejętności indywidualne) 30%,

(3) analityczno-projektowe zadanie grupowe (umiejętność pracy w zespole) 40%.

W ocenie poszczególnych części będzie brana również odnotowana imiennie aktywność na zajęciach, mierzona stopniem zaangażowania studenta w rozwiazywanie zadań problemowych stawianych przez prowadzącego w trakcie wykładów, przy stanowiskach laboratoryjnych i podczas wykonywania zespołowych prac analityczno-projektowych.

W procesie motywowania studentów wykorzystuje się elementy rywalizacji. Prace projektowe oceniane będą na drodze konkursu, w którym nagrodą może być udział w dodatkowych zajęciach.

POPRAWA OCEN

w przypadku oceny niezadawalającej (brak oceny pozytywnej z ćwiczenia lub chęć poprawy oceny na wniosek studenta) oferowana jest indywidualna forma zaliczenia (indywidualne zadania obliczeniowe lub projektowe) z wybranego ćwiczenia, zazwyczaj tego, które źle zostało ocenione w normalnym trybie oceniania, albo związanego z zadaniem analityczno-projektowym. Nie przewiduje się odrabiania ćwiczeń, na których nieobecność była usprawiedliwiona.

Ocenę końcową także na wniosek studenta można poprawić. Oferowana jest wtedy indywidualna forma zaliczenia z wybranej części materiału wykładowego (będzie obejmowała treści kształcenia, które zawyżyły na niezadawalającej ocenie z przedmiotu).

Praktyki zawodowe:

na laboratorium przewiduje się korzystanie z nomogramów, programów symulacyjnych i liteartury technicznej udostępnianej przez producentów sprzętu stosowanego w układach monitorowania stanowisk roboczych wykorzystujących maszyny technologiczne do obróbki plastycznej i spajania

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Olejnik
Prowadzący grup: Jacek Goliński, Lech Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Olejnik
Prowadzący grup: Jacek Goliński, Cezary Jasiński, Łukasz Morawiński, Lech Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Olejnik
Prowadzący grup: Jacek Goliński, Cezary Jasiński, Łukasz Morawiński, Lech Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.