Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Quality Engineering & Management

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-ZP000-MSA-QUMAN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Quality Engineering & Management
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy: Przedmioty dla sem.1, GPEM, rekrutacja zimowa
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przekazanie specjalistycznej i zaawansowanej wiedzy na temat inżynierii i zarządzania jakością. Efektem kształcenia będzie wykształcenie w studentach umiejętności samodzielnej analizy i usprawniania systemów zarządzania jakością, identyfikacji i rozwiązywania problemów związanych z ich wdrażaniem i eksploatacją a także praktyczne opanowanie podstawowych narzędzi zarządzania jakością, w stopniu umożliwiającym samodzielną analizę i rozwiązywanie podstawowych problemów dotyczących jakości, udział w zespołach projektowo-wdrożeniowych a także pełnienie pomocniczych funkcji związanych z zarządzaniem jakością w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Przedmiot dostarcza słuchaczowi niezbędnych narzędzi wykorzystywanych w zarządzaniu jakością, użytecznych w różnych fazach cyklu życia wyrobu.

Pełny opis:

Wykłady:

1. Introduction. The concept of quality. Quality definitions. Quality dimensions. Poor quality costs. The concept of an internal and external customer. Customer needs. Customer satisfaction.

Elements of QM strategy. Focus on customers. Main decisions based on facts. Process approach. Continuous quality improvement. People involvement. Quality and profitability. Quality and productivity. Quality and work environment (2h).

2. Quality gurus and philosophies. Taylorism and quality inspection. Walter A. Shewhart. W. Edwards Deming. Joseph M. Juran., The Japanese approach to quality. Kaoru Ishikawa. Taiichi Ohno. KAIZEN and continuous quality improvement. Philip Crosby. Armand Feigenbaum. Quality movement (2h). .

3. Design for quality (1). Quality and product development. Methodology of product development. Integrated product and process development. Quality function deployment. Quality house model. Reliability and its analysis. Failure mode and effect analysis (FMEA). Value analysis / value engineering (2h). .

4. Design for quality (2). Design of experiments. Factorial design. Robust design. Tagushi approach. The loss function. Service quality. Models of service quality. Design of services. Software quality and its assurance (2h). .

5. Quality in production (1). Variation and its measures. Process improvement. PDCA-cycle. Statistical Process Control. 7 Quality Control tools. Data collection. Histograms. Pareto charts. Ishikawa diagrams. Stratification. Scatter plots. Control charts (2h).

6. Quality in production (2). Control charts. Requirements on and principles of control charts. Control limits and their choice. Examples of different control charts (2h).

7. Quality in production (3). Capability and capability measures. Process and machine capability. The process of purchasing. Quality in supply chains. Acceptance sampling (2h).

8. Quality for customer satisfaction. Internal and external customer satisfaction. Customer satisfaction measurement (2h).

9. TQM as a management system. Company vision, mission, goals and strategy. Policy deployment. Balanced scorecard. Corporate culture. Learning organizations (2h).

10. Processes and processes management. Definition and a meaning of processes. Process management principles. Control points along the process flow. Process modeling. Value stream mapping and process flow tools. Benchmarking. Process improvement. Business process reengineering (2h).

11. Quality management systems. ISO 9000 standards. Certification. Other examples of quality management systems. Process of implementing quality management systems (2h).

12. Company assessment. Quality prizes. The Deming prize. Malcolm Baldridge Quality award. European and Polish quality award. Self assessing company excellence model and benefits of using them (2h).

13. Quality improvement programs. Quality circles and quality improvement teams. Suggestion teams. Productivity and quality improvement programs. Social awareness. Sustainable development (2h).

14. Six Sigma. DMAIC problem solving process. Seven management tools. Variation analysis. Identifying and verifying causes. Lean Six Sigma. Reduction lead time and non-value-add cost. Six sigma implementation methodology (4h).

Ćwiczenia, laboratoria, projektowanie:

1. Introduction – 1hr

2. Case studies – 4hrs

3. Simple quality control tools: Pareto charts, histograms, Ishikawa diagrams, 2hrs

Tools: Statistica, Excell

4. Flow charts & process modeling, 2hrs

Tools: MS Visio

5. Quality in design (1): Quality Function Deployment, 2hrs

Tools: Excel

6. Quality in design (2): Failure Mode and Effect Analysis, 2hrs

Tools: Excel

7. Quality in production. Control charts design (1): Control charts for variables, 2hrs

Tools: Statistica, Excel

8. Quality in production. Control charts design (2): Control charts for attributes, 2hrs

Tools: Statistica, Excel

9. Quality in production. Control charts design (3): Machine and process capability, 2hrs

Tools: Statistica, Excel

10. Quality in production and supply: Acceptance sampling model design, 4hrs

Tools: Statistica, Excel

11. Process design and improvement with design of experiments, 4 hrs

Tools: Statistica, Excel

12. Quality Management Systems (ISO 9000): design of QMS documentation – 2hrs

13. Evaluation – 1h

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Bergman B., Klefsjö B., Quality - from Customer Needs to Customer Satisfaction, Studentlitteratur, Lund 2010

2. Montgomery D., Statistical Quality Control. A Modern Introduction, 6th ed., J.Wiley & Sons, 2009

Literatura pomocnicza:

- materiały ilustracyjne do wykładów

- literatura pomocnicza (case'y i in.) udostępniana przez prowadzących zajęcia

Programy komputerowe: STATISTICA, Excel

Efekty uczenia się:

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem 2

Punkty kontaktowe za zajęcia praktyczne łącznie, kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem 3

Uzasadnienie punktów ECTS:

obecność na wykładach 30

obecność na zajęciach ćwiczeniowych 30

konsultacje 4

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

przygotowanie do zajęć ćwiczeniowych 15

zapoznanie się ze wskazaną literaturą 30

wykonanie sprawozdań (raportów) z ćwiczeń 45

przygotowanie do egzaminu 30

przygotowanie do zaliczenia 15

Sumaryczna liczba godzin studenta 199

Metody i kryteria oceniania:

1. Sposób bieżącej kontroli:

Wykłady – brak

Ćwiczenia - ocena aktywności na zajęciach; ocena sprawozdań z wykonanych zadań

2. Sprawdzenie wiedzy i umiejętności:

2.1 Tryb (egzamin, zaliczenie):

Wykłady – egzamin

Ćwiczenia - ocena i zaliczenie sprawozdań z wykonanych zadań

2.2 Forma (ustna, pisemna):

Pisemna

2.3 Termin:

Egzamin – zgodnie z harmonogramem sesji egzaminacyjnej

Zaliczenie ćwiczeń - bieżąca ocena sprawozdań z wykonanych zadań, nie później jednak jak do końca semestru.

3. Zasady ustalania oceny łącznej z przedmiotu:

Zaliczenie przedmiotu wymaga pozytywnej oceny wszystkich ćwiczeń oraz uzyskania co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów z egzaminu. Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie osoby mające zaliczoną część praktyczną przedmiotu (ćwiczenia i in.).

Ocena łączna z przedmiotu stanowi średnią ważoną : egzamin – 60%, zaliczenie ćwiczeń – 40%.

4. Inne zasady:

4.1 Korzystanie z materiałów pomocniczych:

Na wykładach i wszystkich zajęciach praktycznych dopuszczalne jest korzystanie z materiałów pomocniczych. W trakcie egzaminu nie zezwala się na korzystanie z materiałów pomocniczych.

4.2 Udział w zajęciach i usprawiedliwianie nieobecności:

Udział w wykładach – zgodnie z regulaminem studiów

Udział w ćwiczeniach - obecność obowiązkowa, dopuszczalne max 3 nieobecności usprawiedliwione

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gładysz, Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek, Teresa Siedlecka-Wójcikowska
Prowadzący grup: Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gładysz, Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek, Teresa Siedlecka-Wójcikowska
Prowadzący grup: Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gładysz, Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek, Teresa Siedlecka-Wójcikowska
Prowadzący grup: Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gładysz, Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek, Teresa Siedlecka-Wójcikowska
Prowadzący grup: Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Gładysz, Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek, Teresa Siedlecka-Wójcikowska
Prowadzący grup: Bartłomiej Gładysz, Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek, Teresa Siedlecka-Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Aldona Kluczek, Krzysztof Santarek, Teresa Siedlecka-Wójcikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.