Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie projektami, innowacjami, technologią, tpp i PLC

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1102-ZP000-MSP-ZAPIN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie projektami, innowacjami, technologią, tpp i PLC
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 10.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

Nazwa skrócona: ZAPIN

Numer katalogowy: IP-MDZ-ZAPIN-10-08L

Reprezentuje kierunek: M,D,PL - Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Odpowiedzialny za przedmiot: dr hab. inż. Eryk Głodziński

Strona WWW przedmiotu: Info

Język wykładowy: PL

Liczba punktów ECTS: 10

Poziom przedmiotu: Podstawowy

Forma zaliczenia przedmiotu: Egzamin

Wymiar godzin:

W: 60, C: 12, P: 48

Poziom języka:


Skrócony opis:

Przedmiot obejmujący wiedzę i umożliwiający nabycie umiejętności w zakresie problematyki zarządzania projektami i innowacjami, głownie technologicznymi, prowadzony przez wykładowców akademickich posiadających duże doświadczenie praktyczne.

Efekty kształcenia (szczegółowe):

Wiedza: znajomość problematyki zarządzania projektami oraz innowacjami

Umiejętności: przygotowywania projektów związanych z wdrażaniem innowacji produktowych, technologicznych, informatycznych itp., pracy w zespołach projektowych przedsiębiorstw różnych branż, w tym w szczególności komunikacji grupowej, posługiwania się wybranymi narzędziami wspierającymi zarzadzanie projektami i innowacjami

Postawy: właściwa współpraca w ramach zespołów projektowych, dążenie do osiągania założonych celów projektów a przez to realizacji celów przedsiębiorstwa, zrozumienie, że działalność innowacyjna jest jednym z głównych determinantów rozwoju organizacji

Pełny opis:

część I -Zarządzanie projektami

1. Wprowadzenie, organizacja zajęć

2. Definicja projektu, programu, portfela projektów, klasyfikacje, trójkąt projektu -przykłady projektów, przykłady firm projektowych, fazy cykl życia projektu (podejście tradycyjne i zwinne)

3. Analiza projektu z perspektywy interesariuszy

4. Szkoły badawcze w zarzadzaniu projektami (optymalizacji, sytuacyjna, czynnikowa, relacyjna, decyzyjna, nadzoru)

5. Organizacja zespołu projektowego (klasyczny zespół projektowy vs wirtualny), Project Management Office, struktura organizacyjna organizacji projektowych

6. Metodyki, modele, metody zarządzania projektem (PMBoK, PRINCE2, Scrum, Agile PM, Kanban itp.)

7. Narzędzia wykorzystywane w zarządzaniu projektem (systemy komputerowe, harmonogramy, kontrola zakresu, kontrola jakości, analiza ryzyka itp.)

8. Rachunkowość projektu (stopień zaawansowania projektu, budżety i kalkulacje, controlling, MSR11 itp.), źródła finansowania projektów

9. Modele dojrzałości projektowej

10. Egzamin część I

część II -Zarządzanie innowacjami, technologią, TPP i PLC

1. Podstawy zarządzania innowacjami. Definicje innowacji: produktowa, procesowa, marketingowa, organizacyjna.

2. Modele wdrażania innowacji technologicznych: zamknięty i otwarty. Zachowania innowacyjne w organizacji.

3. Procesy innowacyjne występujące w przedsiębiorstwach przemysłowych. „Najlepsze praktyki” zarządzania projektami innowacyjnymi.

4. Przegląd narzędzi wykorzystywanych w procesach innowacyjnych.

5. Metody oceny i planowania i rozwoju technologii.

6. Techniki pozyskiwania informacji o technologiach.

7. Proces kreowania strategii technologii: strategia firmy, określenie potrzeb technologii, określenie pozycji technologii, opracowanie strategii technologii.

8. System innowacyjny w Polsce / UE. Ramy organizacyjno-prawne funkcjonowania systemów innowacyjnych w Polsce.

9. Źródła technologii oraz źródła finansowania innowacji technologicznych w Polsce oraz UE.

10. Egzamin część II.

Ćwiczenia

1. Definiowanie projektu (karta/statut).

2. Plan działania projektu oraz harmonogramowanie działań.

3. Rola menedżera projektu vs lidera projektu. Praca w zespole projektowym.

4. Wybrane narzędzia wspomagające zarządzanie projektem.

Projekt

1. Podział na zespoły projektowe (2-3 osobowe) i określenie wymagań projektu (projekty zmierzające do innowacji procesowych lub produktowych).

2. Przykłady projektów; podstawowe parametry (atrybuty) projektów; definicja projektu i zakres projektu. Harmonogram realizacji projektu.

3. Omówienie przykładowej koncepcji prezentacji projektu.

4. Prezentacja tematów przez grupy i ich publiczne omówienie, zatwierdzenie tematów projektów.

5. Omówienie poszczególnych części sprawozdania z realizacji projektu: charakterystyka branży,

6. firmy, produkty/usługi.

7. Opracowanie przez zespoły karty projektu .

8. Kontynuowanie prac nad analizą biznesową.

9. Konkurencja i/lub konkurujące technologie. Status prawny wykorzystywanej technologii. Potencjalne korzyści wdrożenia produktu/technologii.

10. Plan marketingowy (określenie potencjalnych rynków; konkurencji), omówienie planowanych modeli biznesowych.

11. Plan finansowy, źródła finansowania, rachunek efektywności inwestycjiKażdy zespół pracuje nad swoim projektem, konsultując przebieg pracy z prowadzącym zajęcia.

12. Prezentacje projektów i ich ocena. Dostarczenie sprawozdań do oceny.

13. Podsumowanie i ocena dokumentacji projektów. Wystawienie oceny końcowej.

Literatura:

Głodziński E. (2017), Efektywność w zarządzaniu projektami. Wymiary, koncepcje, zależności, PWE, Warszawa.

Trocki M. (red.), (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, PWE, Warszawa.

Wysocki R. (2013), Efektywne zarządzanie projektami. Tradycyjne, zwinne, ekstremalne, Wyd. VI, Helion, Gliwice.

Skalik J. (red.) (2009), Zarządzanie projektem, Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław.

Project Management Institute (2018), A Guide to the Project Management Body of Knowledge, Sixth Edition.

Santarek K. (red.) (2008), Transfer technologii z uczelni do biznesu. Tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa.

Marciniak S., Wiszniewski W., Głodziński, E. (red.) (2015). Zarządzanie innowacjami a cykle gospodarcze. Wyzwania, relacja, metody, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Wiszniewski W., Głodziński, E., Marciniak S. (red.) (2017). Innowacje w działalności gospodarczej. Ujęcie mezo i mikro, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.

Christensen C.M., Raynor M.E. (2003), Innowacje Napęd Wzrostu, Emka, Warszawa.

Grudzewski W., Hejduk I. (2008), Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwanie ich komercjalizacji, DIFIN, Warszawa.

Jasiński A. (2006), Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, DIFIN, Warszawa.

Tidd J., Bessant J. (2011), Zarządzanie innowacjami, Wolters Kluwer, Warszawa.

Ulrich K.T., Eppinger S.D. (2016), Product Design and Development, McGraw-Hill.

Efekty uczenia się:

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem (6ECTS): wykłady 60h ćwiczenia audytoryjne 12h, cwiczenia projektowe 48h

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem (4ECTS): przygotowanie do egzaminu (zaliczenie wykładu) 60h, przygotowanie do zaliczenia zajec cwiczeniowych 15h, przygotowanie projektów 60h

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 225

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 10

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – Część wykładowa jest podzielona na dwa bloki: ‘zarządzanie projektami’ oraz ‘zarządzanie innowacjami, technologią, TPP i PLC’. Zaliczenie pisemne lub ustne jest oddzielnie dla obu części wykładu (‘zarządzanie projektami’ oraz ‘zarządzanie innowacjami, technologiami, tpp i plc’). Jest to przedmiot egzaminacyjny.

Ćwiczenia – na podstawie pracy studentów podczas zajęć / zadań rozwiązywanych podczas zajęć oraz aktywności studentów.

Projektowanie – na podstawie przygotowanego projektu przez studentów (w grupach 2-3 osobowych).

Ocena koncowa: 0,3 *wyklad projekty+ 0,3*wyklad innowacje+0,1*cwiczenia+0,3*projekty

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Buczacki, Aldona Kluczek
Prowadzący grup: Aleksander Buczacki, Aldona Kluczek, Tomasz Kowalczyk, Bartosz Wachnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Buczacki, Eryk Głodziński
Prowadzący grup: Aleksander Buczacki, Eryk Głodziński, Tomasz Kowalczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eryk Głodziński, Aldona Kluczek
Prowadzący grup: Aleksander Buczacki, Zbigniew Chyba, Eryk Głodziński, Aldona Kluczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Eryk Głodziński
Prowadzący grup: Aleksander Buczacki, Zbigniew Chyba, Eryk Głodziński, Aldona Kluczek, Mariusz Salwin
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 48 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)