Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-00000-ISP-ZAZAL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie zasobami ludzkimi
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy: Przedmioty wspólne dla sem.3, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizowania i funkcjonowania

służb personalnych w firmie, sposobów motywowania pracowników.

Pełny opis:

Celem zajęć jest dostarczenie studentom podstawowej wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, organizowania i funkcjonowania

służb personalnych w firmie, sposobów motywowania pracowników.

Treści kształcenia:

2h Istota i geneza zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL).

2h System ZZL i jego główne cele.

2h Kultura organizacyjna i klimat organizacyjny.

2h Sposoby rozwiązywania konfliktów w organizacji

2h Planowanie zasobów ludzkich, rekrutacja i selekcja.

2h Motywacja do pracy. Teorie motywacji.

2h Zarządzanie sobą w czasie.

2h Szkolenia a rozwój osobisty pracowników.

2h Mobbing jako patologia ZZL

2h Stres w miejscu pracy. Przyczyny, przejawy, metody przeciwdziałania.

2h Problematyka wypalenia zawodowego.

2h Determinanty i rodzaje zmian organizacyjnych - opór przeciwko zmianom.

2h ZZL w warunkach międzykulturowych.

2h Komunikowanie się w środowisku międzynarodowym i międzykulturowym.

1h Perspektywy i nowe tendencje rozwoju ZZL w Polsce i na świecie.

1h Zaliczenie przedmiotu.

Cykl zajęć dydaktycznych realizowany jest z wykorzystaniem kompetencji i umiejętności z zakresu wyszukiwania i weryfikacji informacji,

komunikacji, prezentacji informacji, dystrybucji zarządzania informacją, a także innowacyjnych i kreatywnych form kształcenia w systemie

zdalnym nabytych podczas szkoleń realizowanych przez Dział Wsparcia Edukacji CZIiTT PW.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. M. Armstrong: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.

2. E. Masłyk-Musiał: Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2011.

3. E. McKenna, N. Beech: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Felberg SJA, Warszawa 1999.

4. W. Bańka: Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwie: Wyd. Adam Marszałek, Toruń 1999.

5. H. Król, A. Ludwiczyński: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWN, Warszawa 2006.

6. Hodgson: Rozmowa kwalifikacyjna, Wyd. PWE, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

1. A. Pocztowski: Zarządzanie zasobami ludzkimi: strategie, procesy, metody, Wyd. PWE, Warszawa 2003.

2. Z. Janowska: Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. PWE, Warszawa 2002.

3. J. M. Szaban: Zachowania organizacyjne. Aspekt międzykulturowy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2012.

4. M. Juchnowicz: Zarządzanie kapitałem ludzkim. procesy. Narzędzia. Aplikacje, Wyd. PWE, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Rozumienie podstawowych pojęć, prawidłowości i problemów zarządzania zasobami ludzkimi.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu w formie pisemnej.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Trzaskowska-Dmoch
Prowadzący grup: Adrianna Trzaskowska-Dmoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Trzaskowska-Dmoch
Prowadzący grup: Adrianna Trzaskowska-Dmoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adrianna Trzaskowska-Dmoch
Prowadzący grup: Adrianna Trzaskowska-Dmoch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-8 (2022-12-14)