Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Układy mikroprocesorowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-AR000-MSP-UMIKR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy mikroprocesorowe
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty obieralne POKI dla sem.3, AiRPP, st. stacjonarne II stopnia
Strona przedmiotu: http://www.cim.pw.edu.pl
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć praktycznych:

Wymiar godzin: W: 15, L: 15

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

Wymiar godzin: W: 15, L: 15

Numer wersji:Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczyciela:


• obecność na zajęciach wykładowych 15

• obecność na zajęciach laboratoryjnych 1515 + 15 = 30 co odpowiada `1 ECTS


Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

Liczba godzin z bezpośrednim udziałem nauczyciela:


• Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych 10

• Zapoznanie się z literaturą 10

• wykonanie dokumentacji poćwiczeniowej 5

• przygotowanie się do egzaminu/zaliczenia 5

w sumie 10 + 10 + 5 + 5 = 3030 + 30 = 60 co odpowiada `2 ECTS


Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 60Skrócony opis:

Zadaniem niniejszego przedmiotu jest zaznajomienie uczestniczących w zajęciach studentów z szeroko pojmowanymi zagadnieniami dotyczącymi zasad działania programowalnych układów mikroprocesorowych, mikrokontrolerów jednoukładowych oraz systemów związanych i mikrosterowników - stanowiących istotne elementy składowe współczesnych układów automatyki w tym obrabiarek sterowanych numerycznie i różnorakich maszyn technologicznych.

Pełny opis:

Począwszy od zapoznania się z rozwiązaniami historycznymi, na podstawie, których zostanie przedstawiona zasada konstrukcji i działania mikroprocesorów, aż do współczesnych rozwiązań stosowanych w automatyce przemysłowej. Omówiona będzie budowa oraz architektura mikroprocesora a także podstawowe elementy i zespoły wchodzące w skład mikrokontrolerów (8 i 16 bitowych). Przedstawienie wiodących rodzin mikrokontrolerów klasy Z80, 8051, AVR, PIC, M68H, ARM, itp. Szczególnie istotnym wydaje się być dokładne zaprezentowanie możliwości interfejsowych umożliwiających efektywna współpracę mikrokontrolera z otoczeniem. Zaprezentowane zostanie wprowadzenie do języków wykorzystywanych podczas ich programowania Asembler, Bascom, C, itp. (struktura, składnia, semantyka, ip.) - na podstawie analizy krótkich programów przykładowych. Szczególny nacisk położony jest na umiejscowienie układów mikroprocesorowych w hierarchii urządzeń automatyki – możliwości sterowania złożonymi procesami a także metody i formy komunikowania się z elementami sensorycznymi, wykonawczymi i systemem informatycznym zakładu przemysłowego. Zapoznanie się z zagadnieniami DSP, systemów równoległych, architektur rozproszonych, itp. Całość prezentowanych na przedmiocie zagadnień jest zdecydowanie ukierunkowana na praktyczne aspekty wykorzystania niewielkich systemów mikrokontrolerowych w zadaniach sterowania maszyn i akwizycji danych pomiarowo/kontrolnych. Celem jest uzyskanie umiejętności rozumienia działania systemów mikroprocesorowych i samodzielnego tworzenia prostego oprogramowania sterującego obiektami automatyki a także nabycia prze

Treści kształcenia:

2h - Struktura mikrokomputera i funkcje poszczególnych jego elementów. Typy mikroprocesorów. Struktura logiczna mikroprocesora na przykładzie układów ATMega, 8051.

2h - Ogólna charakterystyka programowania w języku asembler dla 8051. Struktura i działanie programu. Wybrane instrukcje asemblera. Przykłady programów asemblerowych. Struktura programu sterującego – przykłady w języku Bascom.

2h - Definicje i typowe rozwiązania podstawowych elementów. Struktura i zasada działania mikroprocesorów.

2h - Różne architektury mikroprocesorów.

2h - Układy peryferyjne mikroprocesorów. Mikrokontrolery.

2h- Systemy wbudowane,

2h - Mikroprocesory DSP, systemy równoległe, architektury rozproszone.

2h - Kolokwium zaliczeniowe

Laboratorium

2h – Zajęcia wprowadzające. Pojęcia podstawowe (system, sygnał). Koncepcja sterownika logicznego i sposoby jego połączenia z obiektem sterowanym. Sposób sformułowania i analizy zadania projektowego.

2h – Synteza i analiza układów logicznych kombinacyjnych.

2h – Synteza i analiza układów logicznych pamięciowych.

2h – Synteza i analiza układów cyklicznych.

2h – Budowa i działanie układów mikrokomputerowych na przykładzie 8051.

2h – Struktura i działanie programu napisanego w asemblerze 8051

2h – Programowanie w asemblerze 8051

2h - Programowanie i obsługa 7-segmentowego wyświetlacza alfanumerycznego (Bascom).

2h - Programowanie i obsługa klawiatury matrycowej i sterownika wyświetlacza ciekłokrystalicznego (bascom).

2h - Uruchomienie i oprogramowanie portu równoległego opartego na układzie 8255 (NEC lub INTEL).

2h - Generowanie napięcia sterującego przy pomocy przetwornika cyfrowo-analogowego.

2h - Obsługa i oprogramowanie prostego sterownika transmisji szeregowej typu RS 232 C.

2h - Pomiar napięcia i temperatury obiektu przy wykorzystaniu wbudowanego przetwornika A/C

2h - Obsługa czytnika karty chipowej – z pamięcią i procesorem

2h – Zajęcia poprawkowe

Literatura:

• M. Szafarczyk, D. Śniegulska-Grądzka, R. Wypysiński – „Podstawy układów sterowań cyfrowych i komputerów”, PWN Warszawa 2007,

• P. Gałka, P. Gałka “Podstawy programowania mikrokontrolera 8051” MIKOM Warszawa 2005,

• M. Gook „Interfejsy sprzętowe komputerow PC” Helion, Gliwice 2005,

• M. Wiązania, „Programowanie mikrokontrolerów AVR w języku Bascom”, BTC, Warszawa 2004,

• P. Hadam, „Projektowanie systemów mikroprocesorowych” Wydawnictwo BTC, Warszawa 2004,

• R. Krzyżanowski, „Układy mikroprocesorowe” Mikom, Warszawa 2004,

• J. Bogusz, „Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych” BTC, Warszawa 2004

• W. Komorowski, „Krótki kurs architektury i organizacji komputerow”, Mikom, Warszawa 2004

• T. Owczarek, „Laboratorium podstaw techniki mikroprocesorowej i

• elementów konstrukcji systemów cyfrowych” Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2003,

• J. M. Sibigtroth, „Zrozumieć małe mikrokontrolery” Wydawnictwo BTC, Warszawa 2003,

• B. Zieliński, „Układy mikroprocesorowe. Przykłady rozwiązań” Helion, Gliwice 2002,

• W. Daca, „Mikrokontrolery od układów 8 bitowych do 32 bitowych”, MIKOM, Warszawa 2000,

• Krysiak, „Programowanie mikrokontrolerów rodziny AVR”, Typoscript, Wrocław 2000,

• R. Pełka, „Mikrokontrolery – architektura, programowanie, zastosowania”, WKŁ, Warszawa 1999,

• S.A. Money “Mikroprocesory Poradnik” WKŁ Warszawa 1996 (tłumaczenie z j. angielskiego)

• T. Starecki, “Mikrokontrolery jednoukładowe rodziny 51” NOZOMI Warszawa 1996

• Skorupski , “Podstawy budowy i działania komputerów” WKŁ Warszawa 1996

Efekty uczenia się:

ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie sterowania procesów dyskretnych, budowy układów sterowania, sterowników i układów logicznych, programowania układów sterowania bazujących na sterownikach logicznych i układach mikroprocesorowych, zna i specyfikę układów czasu rzeczywistego, implementacji i wymagań systemów czasu rzeczywistego, modelowania i projektowania systemów sterowania oraz serwomechanizmów maszyn i robotów

Metody i kryteria oceniania:

Wykład – egzamin pisemny z materiału podanego na wykładzie, w przypadkach wątpliwych dodatkowy egzamin ustany.

Laboratorium – zaliczenie na podstawie odbytych ćwiczeń w laboratorium oraz wykonanych sprawozdań/uruchomionych układów.

Wykład – okazjonalne kolokwium (1 lub dwa krótkie pytania)

Ćwiczenia – krótka wejściówka (1 lub 2 pytania), poprawność rozwiązanego zadania lub układu, w uzasadnionych przypadkach szczegółowe sprawozdanie.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szulewski
Prowadzący grup: Piotr Szulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szulewski
Prowadzący grup: Piotr Szulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szulewski
Prowadzący grup: Piotr Szulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szulewski
Prowadzący grup: Piotr Szulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szulewski
Prowadzący grup: Piotr Szulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Szulewski
Prowadzący grup: Piotr Szulewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)