Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Balistyka końcowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-MBUZB-MSP-UZBKO Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Balistyka końcowa
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty specjalności MU dla sem.3, MiBM, st. stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć teoretycznych:

30

Skrócony opis:

Celem zajec jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami balistyki koncowej. Studenci poznaja

metodyke badan teoretycznych i doswiadczalnych balistyki koncowej i obszary wykorzystania wyników tych badan

podczas projektowania, budowy i eksploatacji systemów uzbrojenia.

Pełny opis:

2h – Wiadomosci wstepne. Definicje i okreslenia, zagadnienia bedace w obszarze zainteresowan balistyki koncowej.

2h – Klasyfikacja uderzen ze wzgledu na predkosc uderzenia i własciwosci obiektów uczestniczacych w uderzeniu.

2h - Klasyczna teoria zderzenia – wprowadzenie. Zasady i równania. Zderzenie srodkowe ciał gładkich w ruchu

postepowym.

2h – Zderzenie ciał gładkich i szorstkich w ruchu ogólnym.

2h – Zderzenie jako proces lokalny. Współczynnik restytucji. Metody obliczania parametrów zderzenia

niesprezystego.

2h – Modele osrodków stosowane w balistyce koncowej i równania konstytutywne.

2h – Balistyka koncowa pocisków amunicji strzeleckiej.

2h – Sprezysto-plastyczne zderzenie preta z nieodkształcalna przegroda.

2h – Wnikanie sztywnego pocisku w metalowa półprzestrzen.

2h – Balistyka zranienia. Jama postrzałowa.

2h – Hydrodynamiczne modele wnikania długiego preta w tarcze.

2h – Balistyka koncowa strumienia kumulacyjnego.

2h – Podstawy teorii wybuchu. Fale uderzeniowe w powietrzu.

2h – Napedzanie ciał za pomoca materiału wybuchowego.

Literatura:

1. Tarnowski M.: Balistyka końcowa, działanie pocisku u celu, Wojskowy Instytut Naukowo- Oświatowy, Warszawa,1938.

2. Manczarski S.: Uszkodzenia postrzałowe, Bron palna – amunicja – identyfikacja broni palnej – ocena sądowo-lekarska, Wojskowy Instytut Naukowo- Oświatowy, Warszawa, 1938.

3. Radziszewski L.: Balistyka końcowa pocisków amunicji małokalibrowej przy strzelaniu do wybranych celów, Wydawnictwa Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce, 2007.

4. Włodarczyk E.: Balistyka końcowa pocisków amunicji strzeleckiej, t 1, Wydawnictwa Wojskowej Akademii Technicznej, Warszawa, 2006.

5. Włodarczyk E., Jackowski A.: Balistyka końcowa pocisków szybkich, Wydawnictwa Wojskowej Akademii

Technicznej, Warszawa, 2008.

6. Komputerowe modelowanie dynamicznych oddziaływań ciał metodą punktów swobodnych, Jach K. (red.): PWN, Warszawa, 2001.

7. Wiśniewski A.: Pancerze budowa, projektowanie i działanie, WNT, Warszawa, 2001.

8. Carlucci D. E., Jacobson S. S.: Ballistics, Theory and Design of Guns and Ammunition, CRC Press, 2008.

9. Engineering Design Handbook - Elements of Armament Engineering, Part Two - Ballistics: (AMCP 706-107).

10. Magier M.: Oddziaływanie jednolitych i segmentowych penetratorów kinetycznych pocisków podkalibrowych na pancerze, s. 150, Wydawnictwo Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia, Zielonka 2014

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie dwóch sprawdzianów pisemnych w 7 i 14 tygodniu zajęć. Każdy sprawdzian składa się z kilku zadań ocenianych na punkty. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnych ocen z każdego sprawdzianu. Student ma prawo do poprawy otrzymanej oceny ze sprawdzianu w terminach konsultacji.

Zgodnie z Zarządzaniem nr 16/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 11 marca 2020 r. zajęcia z przedmiotu Balistyka końcowa będą prowadzone w trybie pracy na odległość.

— zajęcia zdalne. Zajęcia zdalne rozpoczną się 23 marca 2020 r. i kończą się 15 maja 2020 r.

Zajęcia zdalne są prowadzone w terminach przewidzianych planem zajęć. Oznacza to, że prowadzący zajęcia jest dostępny dla studentów za pomocą kanałów komunikacji zdalnej (patrz punkt Komunikacja).

Konsultacje zdalne są prowadzone przez prowadzących przedmiot w terminach konsultacji i są prowadzone za pomocą kanałów komunikacji zdalnej (patrz punkt Komunikacja).

Wszystkie materiały do przedmiotu będą na bieżąco przesyłane przez USOS email.

Kolokwium zaliczające część teoretyczną przedmiotu zostanie przeprowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem aplikacji umożliwiającej rozwiązanie testu (https://www.testportal.pl/). Test będzie składał się z pytań różnych typów, np. możliwa jedna odpowiedź z wielu, możliwe wiele odpowiedzi z wielu, możliwe pytania otwarte. Kolokwium odbędzie się pomiędzy 27.04-03.05.2020 poprzez udostępnienie linku do testu.

Student rozwiązuje test samodzielnie, bez pomocy innych osób.

• Na zakończenie testu student wypełnia Oświadczenie wpisując swoje imię, nazwisko oraz numer albumu, gdzie oświadcza, że przesłane rozwiązanie jest jego autorstwa i wykonał je samodzielnie bez pomocy innych osób.

• W przypadku nieobecności na kolokwium (lub brak przesłanej pracy), kolokwium będzie można napisać w terminie poprawkowym.

Skala ocen jest następująca:

a) 91 – 100% bardzo dobry (5.0), (skrót słowny: bdb);

b) 81 – 90% plus dobry (4.5), (skrót słowny: +db);

c) 71 – 80% dobry (4.0), (skrót słowny: db);

d) 61 – 70% plus dostateczny (3.5), (skrót słowny: +dst);

e) 51 – 60% dostateczny (3.0), (skrót słowny: dst);

f) poniżej 50% niedostateczny (2.0), (skrót słowny: ndst).

Komunikaty będą wysyłane do studentów pocztą email na skrzynki poczty uczelniane z użyciem wysyłki masowej przez USOSWeb.

Student jest zobowiązany do regularnego zapoznawania się z informacjami dostępnymi na stronie Uczelni, Wydziału i Serwerze Studia.

Student jest zobowiązany do regularnego sprawdzenia skrzynki pocztowej.

Student jest zobowiązany do postępowania zgodnie z przesłanymi informacjami.

Student powinien przygotować sobie stanowisko do pracy zdalnej, w tym: komputer z dostępem do sieci Internet, klient poczty elektronicznej.

Punkty otrzymane w wyniku realizacji zajęć zdalnych są równoważne punktom przewidzianym w Regulaminie przedmiotu.

Wszelkie problemy związane z dostępem do sieci Internet będą rozwiązywane indywidualnie.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Magier
Prowadzący grup: Mariusz Magier
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.