Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie operacyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1103-ZP000-MSP-ZARZO
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie operacyjne
Jednostka: Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych
Grupy: Przedmioty dla specjalności IZ, sem.3, ZiIP, st. stacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Zapoznanie z wybranymi metodami do rozwiązywania problemów z zakresu działań związanych z wytwarzaniem dóbr i usług.

Pełny opis:

Wykłady (30 h.)

2h. Wprowadzenie do zarządzania operacyjnego.

Metody optymalizacji dla podejmowaniu decyzji w zarządzaniu operacyjnym.

2h. Procedury prognozowania w przedsiębiorstwie. System informacji marketingowej.

2h. Metody ilościowe i jakościowe prognozowania.

2h. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Wybór struktury systemu produkcyjnego.

2h. Planowanie sprzedaży i operacji (planowanie zagregowane).

1h. Kolokwium

2h. Rozmieszczenie urządzeń. Zarządzanie mocą produkcyjną

2h. Zarządzanie zapasami w ramach łańcucha dostaw

2h. Procesy zaopatrzenia w przedsiębiorstwie

2h. Metody sterowania produkcją

2h. Problemy harmonogramowania w różnych typach systemów produkcyjnych

2h. Strategie doskonalenia procesów produkcyjnych

1h. Kolokwium

6h. Wybrane zagadnienia zarządzania operacyjnego

Ćwiczenia (30 godz.)

2 godz. - Sprawy organizacyjne. Podejmowanie decyzji.

2 godz. - Próg rentowności.

2 godz. - Cykl życia produktu.

2 godz. - Zarządzanie jakością.

2 godz. - Model trendu liniowego.

2 godz. - Rozmieszczenie urządzeń.

2 godz. - Kolokwium 1.

2 godz. - Obliczanie programu produkcyjnego.

2 godz. - Planowanie zapotrzebowania materiałowego.

2 godz. - Planowanie wytwarzania małoseryjnego.

2 godz. - Reguły priorytetu.

4 godz. - Planowanie sieciowe.

2 godz. - Zapasy produkcji.

2 godz. - Kolokwium 2.

Literatura:

1. C. Bozarth, R. B. Handfield, Wprowadzenie do zarządzania operacjami i łańcuchem dostaw, Helion, Gliwice 2007

2. Z. Jasiński, Podstawy zarządzania operacyjnego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2014.

3. Stanisław Kasiewicz , Zarządzanie operacyjne w dobie globalizacji, Difin, 2002.

4. A.P. Muhlemann, J.S. Oakland, K.G. Lockyer, Zarządzanie. Produkcja i usługi, PWN, Warszawa 2001.

5. D. Waters, Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2021.

Efekty uczenia się:

Umiejętność identyfikacji i analizy problemów decyzyjnych, doboru oraz wykorzystania metod do rozwiązywanych problemów operacyjnych, identyfikacji i oceny czynników konkretnych decyzji w zakresie zarządzania działalnością operacyjną.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z zajęć wykładowych oraz ćwiczeniowych. Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen w następujący sposób:

O=0,6W+0,4C

W - ocena końcowa z wykładu,

C - ocena końcowa z ćwiczeń.

Ocena końcowa z wykładu jest średnią ocen uzyskanych z kolokwiów. Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią ocen uzyskanych z kolokwiów.

W zależności od wyznaczonej średniej (z dwóch ocen pozytywnych, W i C) ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest w następujący sposób:

Obliczona średnia | Ocena końcowa

3,00 - 3,49 | 3,0

3,50 - 3,89 | 3,5

3,90 - 4,29 | 4,0

4,30 - 4,69 | 4,5

4,70 i więcej | 5,0

Obecność na zajęciach ćwiczeniowych jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie nieusprawiedliwione nieobecności.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Paweł Antczak, Tadeusz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Paweł Antczak, Piotr Gołoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Tadeusz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Paweł Antczak, Tadeusz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Paweł Antczak, Tadeusz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Paweł Antczak, Tadeusz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Witkowski
Prowadzący grup: Paweł Antczak, Tadeusz Witkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Laboratorium, 12 godzin więcej informacji
Projekt, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)