Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Transfer technologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1104-00000-MZP-TRATE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Transfer technologii
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty POSP dla MP dla sem.4, MiBM, st. niestacjonarne II stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Moduł językowy:


Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami związanymi z transferem technologii oraz z narzędziami służącymi do jego przeprowadzenia. Kolejnym celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności w dobieraniu optymalnej strategii wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie oraz analiza użyteczności tego procesu.

Pełny opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi terminami związanymi z transferem technologii oraz z narzędziami służącymi do jego przeprowadzenia. Kolejnym celem przedmiotu jest zdobycie umiejętności w dobieraniu optymalnej strategii wprowadzania innowacji w przedsiębiorstwie oraz analiza użyteczności tego procesu.

Treści kształcenia w ramach wykładu:

1. Definicje transferu technologii

2. Definicje innowacji, typy innowacji

3. Metody wzmocnienia potencjału technologicznego przedsiębiorstwa

4. Formy współpracy uczelnie-przemysł, bariery, narzędzia współpracy

5. Dobra intelektualne, cele i zalety jej ochrony

6. Prawo autorskie – definicja, kategorie, co mu nie podlega

7. Własność przemysłowa i jej ochrona (formy)

8. Kooperacja w przemyśle

9. Działalność badawczo-rozwojowa i jej zalety współpracy z przedsiębiorstwami

10. Formy transferu technologii

11. Modele innowacji (tłoczenia, ssania itd.)

12. Instytucje wsparcia innowacji i transferu technologii w Polsce (typy)

13. Narzędzia transferu technologii w poszczególnych jego etapach

14. Negocjacje w transferze technologii

15. Etapy wprowadzania innowacji

16. Projekt innowacyjny – problemy i możliwości finansowania

17. Centra transferu technologii

W ramach części projektowej studenci mają za zadanie zaproponować innowację w danym przedsiębiorstwie, uzasadnić jej potrzebę stosując wybrane narzędzia transferu technologii, a następnie przedstawić sposób jej wdrożenia.

Literatura:

1.Opracowanie zbiorowe, Zarządzanie procesami w przedsiębiorstwie. Aspekty teoretyczno-praktyczne, Difin Centrum Doradztwa i Informacji, 2011

2. Jemielniak Dariusz, Koźmiński Andrzej K., Zarządzanie wiedzą, Wolters Kluwer, 2011

3. Negocjacje w transferze technologii, PARP, Wyd. UNIDO, Warszawa 2004

4. Santarek K. (red.), Transfer technologii z uczelni do biznesu. tworzenie mechanizmów transferu technologii, PARP, Warszawa 2008

5. Tamowicz P., Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off w Polsce, PARP, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

Student ma podstawową wiedzę obejmującą zagadnienia powiązane z Zarządzaniem i Inżynierią Produkcji w zakresie analizy ekonomicznej przedsięwzięć techniczno - organizacyjnych.

Student ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii produkcji, dotyczącą zarządzania produkcją*

+ (33%)

W10d

ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii produkcji, dotyczącą systemów zarządzania*

IK1A_W16a

ma podstawową wiedzę dotyczącą prawa autorskiego

+++ (100%)

IK1A_W16b

ma podstawową wiedzę dotyczącą ochrony własności intelektualnej przemysłowej

+++ (100%)

IK1A_W16c

ma podstawową wiedzę dotyczącą prawa patentowego

+++ (100%)

IK1A_W16d

ma podstawową wiedzę dotyczącą zasad i sposobów korzystania z zasobów informacji patentowej

++ (66%)

IK1A_W17a

zna ogólne zasady tworzenia różnych form działalności gospodarczej

+ (33%)

IK1A_W17c

zna ogólne zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości wykorzystując wiedzę z zakresu technik wytwarzania

+ (33%)

MK1A_W17

ma podstawową wiedzę o cyklu życia produktu

+++ (100%)

MK1A_W21

ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego

+++ (100%)

MK1A_W22

zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości

++ (66%)

PK1A_W16

zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej

Metody i kryteria oceniania:

Wykład: zaliczenie na ostatnich zajęciach (w formie krótkiego opisu wybranych zagadnień omawianych na wykładzie). Obecność sprawdzana, nieobowiązkowa

Projekt: raport dotyczący propozycji wdrożenia innowacji (w formie pisemnej - wydruk + wersja elektroniczna) oraz analiza TOWS/SWOT. Obecność obowiązkowa.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Hanna Sadłowska
Prowadzący grup: Hanna Sadłowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 24 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.