Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metodyka projektowania wyrobów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1105-ZP000-ISP-MEPRW Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metodyka projektowania wyrobów
Jednostka: Zakład Konstrukcji Maszyn i Inżynierii Biomedycznej
Grupy: Przedmioty specjalności IK dla sem.5, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, st. stacjonarne I stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami związanymi z zastosowaniem komputerowych technik CAD/CAM/CAE we współczesnym procesie projektowania i wytwarzania konstrukcji inżynierskich.

Pełny opis:

Wykład

Komputerowe wspomaganie projektowania. Oprogramowanie CAD.

Zautomatyzowane przygotowanie dokumentacji.

Tworzenie modeli 3D w systemach CAD.

Wymiana danych (geometrii modeli) między systemami CAD-CAE-CAM.

Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich w systemach CAE.

Oprogramowanie CAD. Etapy analizy inżynierskiej w systemach CAE.

Oprogramowanie CAM. Zintegrowane systemy CIM: CAD+CAE+CAM.

Przykłady zastosowań.

Ćwiczenia

Tworzenie zaawansowanych modeli trójwymiarowych z wykorzystaniem systemu SolidWorks.

Modelowanie powierzchni w SolidWorks

Wykorzystanie modułu Simulation do przeprowadzenia analizy wytrzymałościowej części maszyn.

Wykorzystanie modułu Simulation do przeprowadzenia analizy wytrzymałościowej złożeń.

Generowanie programów obróbkowych na tokarki i frezarki.

Literatura:

•Kunwoo LEE, Principles of CAD/CAM/CAE systems, Addison Wesley, 1999.

•Teodor WINKLER, Wspomaganie komputerowe CAD/CAM, Komputerowy zapis konstrukcji, WNT. Warszawa, 1997.

•Kiciak P.: Podstawy modelowania krzywych i powierzchni, WNT, Warszawa, 2000.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Kod Efekt Kształcenia dla kierunku Procent Efekt kształcenia dla przedmiotu Sposób sprawdzania

IK1A_W07a ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu inżynierii produkcji, w szczególności

grafiki komputerowej

+ (33%)

Zapoznanie studenta z praktycznym zastosowaniem grafiki komputerowej do wizualizacji projektowanego wyrobu

Zaliczenie ćwiczeń praktycznych - wizualizowanie projektu w systemie SolidWorks (moduł PhotoView 360)

IK1A_W07e ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu inżynierii produkcji, w szczególności

systemów CAx

+++ (100%)

Zapoznanie studenta z zasadami komputerowo wspomaganego projektowania/wytwarzania/prowadzenia obliczeń numerycznych. Zapoznanie z podstawowym oprogramowaniem CAx

Kolokwium zaliczeniowe wykładu,

zaliczenie zadań projektowych prowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks

Umiejętności

Kod Efekt Kształcenia dla kierunku Procent Efekt kształcenia dla przedmiotu Sposób sprawdzania

IK1A_U08 potrafi zaprojektować prosty proces technologiczny, dobrać maszyny i urządzenia technologiczne, dobrać lub zaprojektować pomoce warsztatowe, opracować dokumentację technologiczną procesu oraz potrafi wykorzystać do tego celu oprogramowanie inżynierskie ++ (66%)

Student potrafi zaprojektować części maszyn o różnym stopniu złożoności z wykorzystaniem technik komputerowo wspomaganego projektowe, potrafi opracować dokumentację technologiczną oraz potrafi wykorzystać do tego celu oprogramowanie inżynierskie

zaliczenie ćwiczeń

praktycznych prowadzonych z wykorzystaniem oprogramowania specjalistycznego

Kompetencje społeczne

Kod Efekt Kształcenia dla kierunku Procent Efekt kształcenia dla przedmiotu Sposób sprawdzania

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje po otrzymaniu pozytywnych ocen końcowych z wykładu i laboratorium. Ocena końcowa obliczana jest jako średnia ważona oceny z wykładu (współczynnik 1/2) oraz laboratorium (współczynnik 1/2). W zależności od otrzymanej średniej ocena końcowa wystawiana jest według następującej skali:

Obliczona średnia Ocena końcowa

do 3,49 >>> 3,0

3,50 – 3,89 >>> 3,5

3,90 – 4,29 >>> 4,0

4,30 – 4,69 >>> 4,5

4,70 i więcej >>> 5,0

Brak zaliczenia części składowej przedmiotu (W lub L) powoduje, że w roku następnym student jest zobowiązany odrabiać cały przedmiot.

Zaliczenie wykładu polega na napisaniu trzech sprawdzianów. Sprawdziany przeprowadzane są po zakończeniu określonej części materiału wykładowego. Termin sprawdzianu podawany jest z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia. Każdy sprawdzian punktowany jest w skali 0-10. Ocena pozytywna za część wykładową wystawiana jest po otrzymaniu min. 51% punktów za wszystkie sprawdziany. Oceny końcowe za część wykładową wystawiane są według schematu:

do 51% - ocena 2,0;

51-70% - ocena 3,0;

71-77% - ocena 3,5;

78-85% - ocena 4,0;

86-93% - ocena 4,5;

powyżej 93% - ocena 5,0.

Osoby, które nie otrzymały wystarczającej ilości punktów muszą napisać sprawdzian poprawkowy przed końcem semestru. Zasady organiacji tego sprawzianu podane zostaną na pierwszych zajęciach.

Na ocenę końcową z laboratorium składają się oceny cząstkowe z poszczególnych, realizowanych ćwiczeń. Ocena końcowa z laboratorium jest wyznaczana jako średnia ważona wszystkich ćwiczeń, zaś współczynniki wagowe dla każdego ćwiczenia wyznaczane są z następującej zależności:

waga ćw.=(suma godzin przeznaczonych na realizację ćwiczenia)/(suma godzin przewidzianych na realizację laboratorium)

Warunkiem koniecznym do zaliczenia laboratorium jest pozytywne zaliczenie WSZYSTKICH ćwiczeń laboratoryjnych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wróblewski
Prowadzący grup: Grzegorz Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Wróblewski
Prowadzący grup: Grzegorz Wróblewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.