Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyzacja procesów materiałowych 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1106-AR000-ISP-APMA1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyzacja procesów materiałowych 1
Jednostka: Instytut Technik Wytwarzania
Grupy: Przedmioty podstawowe dla sem.6, Automatyka i Robotyka, st. stacjonarne I stopnia
Strona przedmiotu: http://lolejnik.eta.pl/download.htm
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

Instytut Technik Wytwarzania

Zakład Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa

Grupa badawcza UFGbySPD http://lolejnik.eta.pl

Kod wydziałowy:

WIP APMa1 AiR D

Liczba godzin zajęć praktycznych:

L15

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

W15

Moduł językowy:


Numer wersji:

8

Skrócony opis:

Przekazanie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej automatyzacji procesów stosowanych w przemyśle maszynowym, w których w równym stopniu ważne jest nadawanie wyrobom kształtu oraz wymiarów, co świadome kreowanie ich właściwości fizycznych. Wykład podaje cechy charakterystyczne technologii materiałowych, które wpływają na odmienność przygotowania zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego. Zagadnienia automatyzowania stanowisk roboczych będą omawiane na przykładzie wykrawania płaskich przedmiotów z taśmy, które jest prowadzone na prasie ogólnego przeznaczenia. Student pozna typowe konstrukcje przyrzadów do kształtowania wielozabiegowego, typy czujników mocowanych w przestrzeni roboczej oprzyrzadowania oraz niezbędne urządzenia automatyzujące ustawiane obok prasy. Wykład kończy omówienie zagadnień związanych z automatyzacją przezbrajania pras.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej automatyzacji procesów stosowanych w przemyśle maszynowym, w których w równym stopniu ważne jest nadawanie wyrobom kształtu i wymiarów, co świadome kreowanie ich właściwości fizycznych. Rozpoczęto od pokazania znaczenia technologii materiałowych, tj. silnie oddziałujących na właściwości przetwarzanych metali, dla rozwoju wytwarzania złożonych części maszyn oraz przypomnienia podstawowanych zasad prowdzenia takich procesów technologicznych, które mają obok kształtowania przedmiotów nadawać metalom szczególne cechy funkcjonalne. Dalej wykład podaje te cechy charakterystyczne technologii materiałowych, które w decydujący sposób wpływają na odmienność przygotowania zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego. Następnie uwaga słuchaczy jest kierowana na metody wydajnego, materiało- i energooszczędnego wytwarzania wyrobów z zaawansowanych materiałów metalowych. Zagadnienia szczegółowe automatyzowania stanowisk roboczych będą omawiane na przykładzie wykrawania płaskich przedmiotów z taśmy, które jest prowadzone na prasie ogólnego przeznaczenia. Student poznaje typowe konstrukcje przyrzadów do kształtowania wielozabiegowego, typy czujników mocowanych w przestrzeni roboczej oprzyrzadowania technologicznego oraz niezbędne urządzenia automatyzujące ustawiane obok prasy, aby produkcja mogła być prowazona bez udziału człowieka z materiału wyjściowego różnej postaci o niemalże nieskończonej długości Uzupełnieniem będzie pokazanie sposobów automatyzowania stanowisk zasilanych materiałem sypkim, a zwłaszcza ciekłym oraz omówienie sposobów łączenia zabiegów kształtowania z użyciem maszyn specjalnych tworzących zautomatyzowane systemy produkcyjne dla technologii materiałowych. Ważną częścią wykładu będzie pokazanie zasad regulacji parametrów określających warunki w strefie roboczej oprzyrządowania technologicznego, gdy z tej strefy nie można bezpośrednio pobierać informacji o rzeczywistych wartościach wielkości mierzonych, a proces jest nakierowany na uzyskanie oczekiwanych właściwości kształtowanego wyrobu. Wykład kończy omówienie zagadnień związanych z automatyzacją przezbrajania pras, samoczynnie przygotowującą stanowisko do nowego zadania produkcyjnego.

Literatura:

Wykład

[1] L.Olejnik: "Nadzorowanie zautomatyzowanych procesów obróbki plastycznej". OWPW Warszawa 1997 <--- skrypt dostępny w BG (filia ul. Narbutta)

[2] e-learning: materiały do wykładu udostępnione na stronie www przedmiotu

[3] kopie - zawierające złożone rysunki, schematy układów i cyklogramy oraz wzory matematyczne <--- udostępniane podczas wykładu do sporządzania notatek

Laboratorium

[1] e-learning: uaktualniane na bieżąco instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych oraz demonstracyjne programy komputerowe do monitorowania parametrów technologicznych maszyn użytkowanych na stanowiskach laboratoryjnych <--- udostępniane na stronie www przedmiotu

[2] design thinking: modele i animacje urządzeń technologicznych wykorzystywanych w ćwiczeniach laboratoryjnych i projektowych oraz szablony EXCEL do opracowywania wyników zadań technologicznych wykonywanych na zajęciach <--- dostarczane przez prowadzącego wraz przekazaniem grupowych tematów projektowych oraz zarejestrowanych wyników analiz parametrów technologicznych, które studenci wykonali w czasie trwania zajęć laboratoryjnych

Uzupełniająca

[1] M.Szafarczyk (Ed.): "Automatic Supervision in Manufacturing". Springer-Verlag, London, 1994

Efekty uczenia się:

WIEDZA

- Ma wiedzę dotyczącą nowych technik wytwarzania oraz nowych trendów w procesach technologicznych ---> kolokwium

- Ma poszerzoną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z zakresu technologii materiałowych, zwłaszcza obróbki plastycznej i spajania; zna zjawiska towarzyszące procesom w obszarze kształowania plastycznego, kształtowania w stanie niepełnej krystalizacji i spajania w stanie stałym oraz wpływ parametrów procesów na te zjawiska ---> kolokwium

- Ma wiedzę na temat nowych rozwiązań i trendów rozwojowych w zakresie projektowania maszyn i procesów w technologiach materiałowych ---> kolokwium

UMIEJĘTNOŚCI

- Umie analizować technologię wytwarzania w celu kształtowania postaci, struktury i własności wyrobów przetwarzając dane pozyskiwane z systemów monitorowania maszyn ---> zadanie analityczno-projektowe

- Potrafi pozyskiwać informacje z baz danych i układów monitorowania urządzeń technologicznych; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie o poprawności przebiegu kształtowania i działania wysokowydajnych maszyn technologicznych ---> zadanie analityczne

- Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; potrafi kierować małym zespołem technologów oceniających prawidłowość realizacji operacji technologicznej na złożonej maszynie w sposób zapewniający realizację zadania w założonym terminie ---> grupowe zadanie analityczno-projektowe

- Potrafi opracować szczegółową dokumentację wyników realizacji eksperymentu technologicznego; potrafi przygotować opracowanie zawierające omówienie tych wyników ---> grupowe zadanie analityczno-projektowe

- Potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami badawczymi z zakresu technologii maszyn stosujących wieloosiowe napędy hybrydowe do kształtowania prowadzonego w cyklach zautomatyzowanych ---> zadanie analityczne

- Potrafi zaprojektować proces technologiczny wytwarzania metali funkcjonalnych, potrafi dobrać maszynę do realizacji procesu technologicznego kształtowania prowadzonego zarówno sposobem stacjonarnym jak i przyrostowym, potrafi określić typ, specyfikację urządzenia i dobrać nastawy dla maszyny technologicznej oraz dla urządzeń automatyzujących ---> kolokwium + zadanie analityczno-projektowe

- Potrafi dokonać krytycznej analizy i zaproponować ulepszenia w istniejących procesach technologicznych odnoszące się do przebiegu i parametrów procesu kształtowania ---> zadanie analityczne

KOMPETENCJE

- potrafi pracować w grupie, przyjmując w niej role technologa, operatora maszyny technologicznej, osoby odpowiedzialnej za działanie urządzeń automatyzujących oraz kierownika wydziału ---> grupowe zadanie analityczno-projektowe

- potrafi określić priorytet oraz identyfikować i rozstrzygać dylematy związane z realizacją określonego przez siebie lub innych zadania technologicznego dotyczącego kształtowania na wieloosiowej maszynie współpracującej z urządzeniem automatyzującym przemieszczanie wsadu o rozmaitym kształcie ---> grupowe zadanie analityczno-projektowe

Metody i kryteria oceniania:

METODY OCENIANIA

-------- W15

Egzamin pisemny obejmujący materiał podany na wykładzie i w materiałach uzupełniających, które udostępniono na stronie www przedmiotu. Ocena będzie wystawiana na podstawie wyniku dwóch części:

cz.I sprawdzenie przyswojenia wiedzy (test wielokrotnego wyboru) i umiejętności wypowiedzi (zadanie problemowe wymagające krótkiego opracowania na zadany temat)

cz.II sprawdzenie umiejętności zastosowania wiedzy, również w sytuacjach nietypowych, a więc nie opisywanych w udostępnianych pomocach, ale omawianych na wykładach (zadania obliczeniowe - obliczenia należy prowadzić z użyciem klasycznych kalkulatorów; nie można korzystać z laptopów i smartfonów).

Korzystanie na egzaminie z materiałów pomocniczych NIE jest dozwolone.

-------- L15

Laboratorium – zaliczenie na podstawie wyniku testu sprawdzającego przygotowanie do zajęć (wejściówki), sprawozdań grupowych z wykonania ćwiczenia i indywidualnych prac związanych z opracowaniem wyników analiz pojedynczych przypadków automatyzacji procesów materiałowych oraz na podstawie rezultatów zespołowych opracowań tematów analityczno-projektowych. Ćwiczenia laboratoryjne będą tak prowadzone, aby angażować wszystkich członków zawiązanego zespołu ćwiczebnego. Dlatego ważnym elementem zajęć laboratoryjnych będzie integracyjne zadanie grupowe (zadanie domowe wymagające wykonania wspólnego opracowania analityczno-projektowego). Zadanie jest obowiązkowe i w istotny sposób wpływa na wynik końcowy z przedmiotu.

KRYTERIA OCENIANIA

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią ważoną z trzech części: (1) laboratorium (praktyka) 50%, (2) egzamin test (wiedza) 15%, (3) egzamin zadania (umiejętności) 35%.

W ocenie poszczególnych części będzie brana również odnotowana imiennie aktywność na zajęciach, mierzona stopniem zaangażowania studenta w rozwiazywanie zadań problemowych stawianych przez prowadzącego w trakcie wykładów, przy stanowiskach laboratoryjnych i podczas wykonywania zespołowych prac analityczno-projektowych.

W procesie motywowania studentów wykorzystuje się elementy rywalizacji. Prace projektowe oceniane będą na drodze konkursu, w którym nagrodą może być udział w dodatkowych zajęciach.

POPRAWA OCEN

w przypadku oceny niezadawalającej (brak oceny pozytywnej z ćwiczenia lub chęć poprawy oceny na wniosek studenta) oferowana jest indywidualna forma zaliczenia (indywidualne zadania obliczeniowe lub projektowe) z wybranego ćwiczenia, zazwyczaj tego, które źle zostało ocenione w normalnym trybie oceniania, albo związanego z zadaniem analityczno-projektowym. Nie przewiduje się odrabiania ćwiczeń, na których nieobecność była usprawiedliwiona.

Jeżeli dziekan wyrazi indywidualną zgodę to także ocenę końcową student będzie mógł poprawić. Oferowana jest wtedy indywidualna forma zaliczenia z wybranej części materiału wykładowego (będzie obejmowała treści kształcenia, które zawyżyły na niezadawalającej ocenie z przedmiotu).

Praktyki zawodowe:

na laboratorium przewiduje się korzystanie z nomogramów, programów symulacyjnych i liteartury technicznej udostępnianej przez producentów urządzeń automatyzujących pracę stanowisk roboczych przeznaczonych dla technologii materiałowych

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Goliński, Cezary Jasiński, Łukasz Morawiński, Lech Olejnik
Prowadzący grup: Lech Olejnik
Strona przedmiotu: http://lolejnik.eta.pl/download.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Literatura:

dla e-learnning pobierane ze strony www przedmiotu

do wykładu

http://lolejnik.eta.pl/download.htm przejść do sekcji WYKŁADY APMA1:

do laboratorium

http://lolejnik.eta.pl/LechOlejnik.htm wybrać APMA1

Uwagi:

ETAPY prac

am0 – Zapoznanie z technologią

am1 – Przebieg zgrzewania

am2 – Przygotowanie łączonych przedmiotów

am3 – Koncepcje modernizacji zgrzewarki

am4 – Analiza parametrów zgrzewania

am5 – Wyzwolenie sesji pomiarowej (wykrawanie)

am6 – Dokumentacja zestawieniowa zgrzewarki

am7 – Odbiór projektu modernizacji zgrzewarki

Modelowanie przestrzeni roboczej zgrzewarki (zakres prac cząstkowych)

Z1 Cz12 Korpus

Z2 Cz14 Podpora

Z3 Cz10 Stolik

Z4 Pi12 Wrzeciono+ER20

Z5 Pi8 Uchwyt+ER20

Z6 Pi10 Uchwyt-imadło

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Goliński, Cezary Jasiński, Łukasz Morawiński, Lech Olejnik
Prowadzący grup: Jacek Goliński, Cezary Jasiński, Łukasz Morawiński, Lech Olejnik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Uwagi:

ETAPY prac

am0 – Zapoznanie z technologią

am1 – Przebieg zgrzewania

am2 – Przygotowanie łączonych przedmiotów

am3 – Koncepcje modernizacji zgrzewarki

am4 – Analiza parametrów zgrzewania

am5 – Wyzwolenie sesji pomiarowej (wykrawanie)

am6 – Dokumentacja zestawieniowa zgrzewarki

am7 – Odbiór projektu modernizacji zgrzewarki

Modelowanie przestrzeni roboczej zgrzewarki (zakres prac cząstkowych)

Z1 Cz12 Korpus

Z2 Cz14 Podpora

Z3 Cz10 Stolik

Z4 Pi12 Wrzeciono+ER20

Z5 Pi8 Uchwyt+ER20

Z6 Pi10 Uchwyt-imadło

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Olejnik
Prowadzący grup: Jacek Goliński, Lech Olejnik
Strona przedmiotu: http://lolejnik.eta.pl/download.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

100000 - Politechnika Warszawska
110000 - Wydział Inżynierii Produkcji

Kod grupy dziekańskiej:

ID-A0

Skrócony opis:

Przekazanie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej automatyzacji procesów stosowanych w przemyśle maszynowym, w których w równym stopniu ważne jest nadawanie wyrobom kształtu oraz wymiarów, co świadome kreowanie ich właściwości fizycznych. Wykład podaje cechy charakterystyczne technologii materiałowych, które wpływają na odmienność przygotowania zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego. Zagadnienia automatyzowania stanowisk roboczych będą omawiane na przykładzie wykrawania płaskich przedmiotów z taśmy, które jest prowadzone na prasie ogólnego przeznaczenia. Student pozna typowe konstrukcje przyrzadów do kształtowania wielozabiegowego, typy czujników mocowanych w przestrzeni roboczej oprzyrzadowania oraz niezbędne urządzenia automatyzujące ustawiane obok prasy. Wykład kończy omówienie zagadnień związanych z automatyzacją przezbrajania pras.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej automatyzacji procesów stosowanych w przemyśle maszynowym, w których w równym stopniu ważne jest nadawanie wyrobom kształtu i wymiarów, co świadome kreowanie ich właściwości fizycznych. Rozpoczęto od pokazania znaczenia technologii materiałowych, tj. silnie oddziałujących na właściwości przetwarzanych metali, dla rozwoju wytwarzania złożonych części maszyn oraz przypomnienia podstawowanych zasad prowdzenia takich procesów technologicznych, które mają obok kształtowania przedmiotów nadawać metalom szczególne cechy funkcjonalne. Dalej wykład podaje te cechy charakterystyczne technologii materiałowych, które w decydujący sposób wpływają na odmienność przygotowania zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego. Następnie uwaga słuchaczy jest kierowana na metody wydajnego, materiało- i energooszczędnego wytwarzania wyrobów z zaawansowanych materiałów metalowych. Zagadnienia szczegółowe automatyzowania stanowisk roboczych będą omawiane na przykładzie wykrawania płaskich przedmiotów z taśmy, które jest prowadzone na prasie ogólnego przeznaczenia. Student poznaje typowe konstrukcje przyrzadów do kształtowania wielozabiegowego, typy czujników mocowanych w przestrzeni roboczej oprzyrzadowania technologicznego oraz niezbędne urządzenia automatyzujące ustawiane obok prasy, aby produkcja mogła być prowazona bez udziału człowieka z materiału wyjściowego różnej postaci o niemalże nieskończonej długości Uzupełnieniem będzie pokazanie sposobów automatyzowania stanowisk zasilanych materiałem sypkim, a zwłaszcza ciekłym oraz omówienie sposobów łączenia zabiegów kształtowania z użyciem maszyn specjalnych tworzących zautomatyzowane systemy produkcyjne dla technologii materiałowych. Ważną częścią wykładu będzie pokazanie zasad regulacji parametrów określających warunki w strefie roboczej oprzyrządowania technologicznego, gdy z tej strefy nie można bezpośrednio pobierać informacji o rzeczywistych wartościach wielkości mierzonych, a proces jest nakierowany na uzyskanie oczekiwanych właściwości kształtowanego wyrobu. Wykład kończy omówienie zagadnień związanych z automatyzacją przezbrajania pras, samoczynnie przygotowującą stanowisko do nowego zadania produkcyjnego.

Literatura:

[1] M.Szafarczyk (Ed.): "Automatic Supervision in Manufacturing". Springer-Verlag, London, 1994

[2] L.Olejnik: "Nadzorowanie zautomatyzowanych procesów obróbki plastycznej". OWPW Warszawa 1997

[3] materiały do wykładu udostępnione na stronie http://lolejnik.eta.pl/download.htm oraz odbitki złożonych rysunków rozdawane podczas wykładu do sporządzania notatek

[4] instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych udostępnione na stronie www przedmiotu (http://lolejnik.eta.pl/LechOlejnik.htm#apma1), demonstracyjne programy komputerowe, szablony EXCEL do opracowywania wyników pomiarów wykonywanych na zajęciach

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Olejnik
Prowadzący grup: Jacek Goliński, Cezary Jasiński, Łukasz Morawiński, Lech Olejnik
Strona przedmiotu: http://lolejnik.eta.pl/download.htm
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Jednostka realizująca:

100000 - Politechnika Warszawska
110000 - Wydział Inżynierii Produkcji

Kod grupy dziekańskiej:

ID-A0

Skrócony opis:

Przekazanie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej automatyzacji procesów stosowanych w przemyśle maszynowym, w których w równym stopniu ważne jest nadawanie wyrobom kształtu oraz wymiarów, co świadome kreowanie ich właściwości fizycznych. Wykład podaje cechy charakterystyczne technologii materiałowych, które wpływają na odmienność przygotowania zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego. Zagadnienia automatyzowania stanowisk roboczych będą omawiane na przykładzie wykrawania płaskich przedmiotów z taśmy, które jest prowadzone na prasie ogólnego przeznaczenia. Student pozna typowe konstrukcje przyrzadów do kształtowania wielozabiegowego, typy czujników mocowanych w przestrzeni roboczej oprzyrzadowania oraz niezbędne urządzenia automatyzujące ustawiane obok prasy. Wykład kończy omówienie zagadnień związanych z automatyzacją przezbrajania pras.

Pełny opis:

Wykład ma na celu przekazanie i ugruntowanie wiedzy dotyczącej automatyzacji procesów stosowanych w przemyśle maszynowym, w których w równym stopniu ważne jest nadawanie wyrobom kształtu i wymiarów, co świadome kreowanie ich właściwości fizycznych. Rozpoczęto od pokazania znaczenia technologii materiałowych, tj. silnie oddziałujących na właściwości przetwarzanych metali, dla rozwoju wytwarzania złożonych części maszyn oraz przypomnienia podstawowanych zasad prowdzenia takich procesów technologicznych, które mają obok kształtowania przedmiotów nadawać metalom szczególne cechy funkcjonalne. Dalej wykład podaje te cechy charakterystyczne technologii materiałowych, które w decydujący sposób wpływają na odmienność przygotowania zautomatyzowanego stanowiska produkcyjnego. Następnie uwaga słuchaczy jest kierowana na metody wydajnego, materiało- i energooszczędnego wytwarzania wyrobów z zaawansowanych materiałów metalowych. Zagadnienia szczegółowe automatyzowania stanowisk roboczych będą omawiane na przykładzie wykrawania płaskich przedmiotów z taśmy, które jest prowadzone na prasie ogólnego przeznaczenia. Student poznaje typowe konstrukcje przyrzadów do kształtowania wielozabiegowego, typy czujników mocowanych w przestrzeni roboczej oprzyrzadowania technologicznego oraz niezbędne urządzenia automatyzujące ustawiane obok prasy, aby produkcja mogła być prowazona bez udziału człowieka z materiału wyjściowego różnej postaci o niemalże nieskończonej długości Uzupełnieniem będzie pokazanie sposobów automatyzowania stanowisk zasilanych materiałem sypkim, a zwłaszcza ciekłym oraz omówienie sposobów łączenia zabiegów kształtowania z użyciem maszyn specjalnych tworzących zautomatyzowane systemy produkcyjne dla technologii materiałowych. Ważną częścią wykładu będzie pokazanie zasad regulacji parametrów określających warunki w strefie roboczej oprzyrządowania technologicznego, gdy z tej strefy nie można bezpośrednio pobierać informacji o rzeczywistych wartościach wielkości mierzonych, a proces jest nakierowany na uzyskanie oczekiwanych właściwości kształtowanego wyrobu. Wykład kończy omówienie zagadnień związanych z automatyzacją przezbrajania pras, samoczynnie przygotowującą stanowisko do nowego zadania produkcyjnego.

Literatura:

[1] M.Szafarczyk (Ed.): "Automatic Supervision in Manufacturing". Springer-Verlag, London, 1994

[2] L.Olejnik: "Nadzorowanie zautomatyzowanych procesów obróbki plastycznej". OWPW Warszawa 1997

[3] materiały do wykładu udostępnione na stronie http://lolejnik.eta.pl/download.htm oraz odbitki złożonych rysunków rozdawane podczas wykładu do sporządzania notatek

[4] instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych udostępnione na stronie www przedmiotu (http://lolejnik.eta.pl/LechOlejnik.htm#apma1), demonstracyjne programy komputerowe, szablony EXCEL do opracowywania wyników pomiarów wykonywanych na zajęciach

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.