Politechnika Warszawska - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Budowa i eksploatacja maszyn spawalniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1106-MBTWY-ISP-BEKMA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa i eksploatacja maszyn spawalniczych
Jednostka: Wydział Inżynierii Produkcji
Grupy: Przedmioty specjalności ME dla sem.6, Mechanika i Budowa Maszyn, st. stacjonarne I stopnia
Przedmioty specjalności MT dla sem.6, Mechanika i Budowa Maszyn, st. stacjonarne I stopnia
Strona przedmiotu: http://zis.wip.pw.edu.pl/dydaktyka/zakres.html
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Cykl ćwiczeń laboratoryjnych poświęcony zagadnieniom budowy, obsługi i eksploatacji maszyn spawalniczych, w tym: źródeł zasilających procesy technologiczne i ich osprzętu, interfejsów komunikacyjnych, spawalniczych maszyn manipulacyjnych oraz oceny ryzyk i analizy zabezpieczeń pod katem mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji. Zajęcia w oparciu o rzeczywiste procesy spawalnicze, obsługę i proste programowanie maszyn oraz pomiary wybranych wielkości fizycznych.

Pełny opis:

Cel przedmiotu:

Celem przedmiotu jest nauka budowy, obsługi i eksploatacji maszyn spawalniczych, w tym: źródeł zasilających procesy technologiczne i ich osprzętu, interfejsów komunikacyjnych, spawalniczych maszyn manipulacyjnych oraz oceny ryzyk i analizy zabezpieczeń pod katem mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji.

Treści kształcenia:

Budowa, obsługa i zabezpieczenia spawalniczych stanowisk zrobotyzowanych.

Budowa, obsługa i eksploatacja urządzeń do nakładania powłok technicznych metodą tamponową.

Budowa, obsługa i eksploatacja urządzeń do elektrochemicznego polerowania i czyszczenia spoin.

Budowa, obsługa i eksploatacja urządzeń do mechanizacji i prostej automatyzacji spawania. Pozycjonery, wózki szynowe i traktory.

Budowa, obsługa i eksploatacja urządzeń do zgrzewania elektrycznego oporowego.

Budowa, obsługa i eksploatacja spawalniczych urządzeń próżniowych. Uzyskiwanie próżni i sterowanie przebiegiem procesu.

Budowa, obsługa i eksploatacja lasera CO2. Badanie charakterystyki wiązki.

Pomiary wybranych parametrów spawania łukowego i procesów pokrewnych.

Pomiary i analiza charakterystyk statycznych spawalniczych źródeł zasilających łuk.

Budowa, obsługa i eksploatacja urządzeń do napawania i natryskiwania cieplnego.

Badanie charakterystyk użytkowych napędów stołu spawarki laserowej.

Badanie powtarzalności pozycjonowania napędów robota przemysłowego.

Badania osprzętu spawalniczych źródeł zasilających łuk – MIG/MAG, TIG i elektroda otulona.

Literatura:

Cegielski P. „Automatyzacja i robotyka w budowie maszyn” skrypt PW- Tempus, 1997

Ferenc K., Cegielski P. i inni (praca zbiorowa) „Technika spawalnicza w praktyce. Poradnik inżyniera konstruktora i technologa.” Rozdziały: „Mechanizacja, automatyzacja, robotyzacja”, „Metody spawania”, „Urządzenia do spawania – właściwości i dobór”, Verlag Dashofer, Warszawa 2007-17 (cykl wydawniczy)

Dobaj E. Maszyny i urządzenia spawalnicze. WNT, Warszawa 2005

Dusza J. Podstawy miernictwa. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998

Honczarenko J. Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie. WNT Warszawa 2011

Zdanowicz R. „Robotyzacja procesów wytwarzania” Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2007.

Michalski A. Laboratorium miernictwa wielkości nieelektrycznych. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1996

Instrukcje i materiały dostępne na stronie Zakładu Inżynierii Spajania: http://zis.wip.pw.edu.pl/dydaktyka/zakres.html

Efekty uczenia się:

Poniższe zestawienie dla studiów: stacjonarnych i w nawiasie niestacjonarnych

Punkty ECTS za zajęcia kontaktowe z nauczycielem: 1 (0,5)

Punkty ECTS za zajęcia praktyczne łącznie; kontaktowe i bez kontaktu z nauczycielem: 2 (2)

Zajęcia kontaktowe z nauczycielem:

- obecność na ćwiczeniach 30 (20)

Zajęcia bez kontaktu z nauczycielem:

- przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych: 15 (20)

- przygotowanie sprawozdań: 10 (15)

- opracowywanie wyników badań: 5 (5)

Sumaryczna liczba godzin pracy studenta: 60 (60)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie przedmiotu następuje na podstawie ocen końcowych ze wszystkich zadań. Studenci pracują w kilkuosobowych zespołach. Ocenie podlega indywidualne przygotowanie do ćwiczenia (odpowiedz ustna, krótkie kolokwium wejściowe), zespołowe wykonanie ćwiczenia oraz końcowe sprawozdanie.

Ocena końcowa z przedmiotu wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych z poszczególnych zadań i jest ustalana w następujący sposób:

obliczona średnia >>> ocena końcowa

3,00 – 3,49 >>> 3,0

3,50 – 3,89 >>> 3,5

3,90 – 4,29 >>> 4,0

4,30 – 4,69 >>> 4,5

4,70 i więcej >>> 5,0.

Brak końcowej oceny pozytywnej powoduje, ze w następnym roku student musi wykonać wszystkie zadania od podstaw. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są dwie usprawiedliwione nieobecności, ale zadania przewidziane na tych zajęciach musza być przez studenta odrobione. Sposób odrabiania zajęć podany zostanie na pierwszych zajęciach.

Student ma prawo do wglądu do swoich ocen i prac na zasadach podanych w Regulaminie Studiów PW.

Zgodnie z Zarzadzaniem nr 16/2020 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 11 marca 2020 r., od dnia 12 marca 2020 zajęcia prowadzone są w trybie pracy na odległość — zajęcia zdalne. Zajęcia zdalne z przedmiotu BEKMA (laboratorium) obejmują okres od 12 marca 2020 r. i zgodnie z późniejszymi zarządzeniami oraz zaleceniami Rektora, w trybie zdalnym prowadzone będą do końca semestru letniego 2020r. Zajęcia oraz konsultacje zdalne są prowadzone w terminach przewidzianych planem zajęć za pomocą kanałów komunikacji zdalnej, m.in. w oparciu o USOSWeb oraz skrzynkę mailową na Wydziale Inżynierii Produkcji. Laboratorium z przedmiotu BEKMA w trybie zdalnym prowadzone jest w następującej formie:

• Opiekun laboratorium koordynuje wszystkie ćwiczenia, wykonywane zarówno pod jego kierunkiem, jak i pozostałych prowadzących zgodnie z harmonogramem zajęć.

• Instrukcja do każdego ćwiczenia laboratoryjnego jest zamieszczana na stronie Zakładu Inżynierii Spajania lub jest przekazywana studentom w rozszerzonej i dostosowanej do pracy zdalnej formie poprzez kanały komunikacji zdalnej, np. USOSWeb lub skrzynkę mailową na Wydziale Inżynierii Produkcji.

• W terminach przewidzianych harmonogramem zajęć studenci (indywidualnie lub wcześniej utworzone, 2-3 osobowe zespoły) otrzymują formularze ze spersonalizowanymi zadaniami do wykonania, niekiedy uzupełnione o opis merytoryczny zadań cząstkowych, zgodnie z przebiegiem ćwiczenia wykonywanego w trybie bezpośrednim (w laboratorium).

• Formularze mogą zawierać linki do dodatkowych publikacji i filmów, ilustrujących badane zagadnienia.

• W przypadku ćwiczeń pomiarowych, student otrzymuje surowe wyniki z identycznych pomiarów do samodzielnego przeanalizowania, dokonania obliczeń, zilustrowania w postaci wykresów itp. w ramach przydzielonych zadań.

• W przypadku ćwiczeń badawczych oraz opartych na analizie funkcjonalnej i technologicznej metody lub procesu, student otrzymuje surowe wyniki z identycznych obserwacji, np. w formie opisów, zdjęć, wydruków z systemów badawczych itp., do samodzielnego przeanalizowania w ramach przydzielonych zadań.

• Student może zadawać pytania prowadzącemu w czasie realizacji zadań poprzez USOSWeb lub skrzynkę mailową na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Zaliczenie poszczególnych ćwiczeń i całego laboratorium BEKMA w trybie zdalnym ma następującą postać:

• Ćwiczenie laboratoryjne kończy się w terminie o jeden dzień poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego, zgodnie z harmonogramem zajęć.

• Rozwiązania zadań studenci przesyłają na skrzynkę mailową prowadzącego, zarejestrowaną na Wydziale Inżynierii Produkcji.

• Rozwiązania nie gwarantujące zaliczenia ćwiczenia mogą zostać poprawione, za zgodą prowadzącego, w terminie nie przekraczającym 7 dni.

• Każde ćwiczenie laboratoryjne jest zakończone przekazaniem ocen oraz krótkim podsumowaniem prowadzącego za pośrednictwem USOSWeb lub skrzynki mailowej na Wydziale Inżynierii Produkcji.

• Ocena końcowa z laboratorium wyznaczana jest na podstawie średniej z ocen cząstkowych z poszczególnych zadań zgodnie z podstawowym regulaminem dla tego przedmiotu.

• Warunkiem wpisania do USOSWeb oceny końcowej jest przesłanie przez studentów, na skrzynkę mailową opiekuna laboratorium, zarejestrowaną na Wydziale Inżynierii Produkcji, odręcznie podpisanych (imię, nazwisko, numer albumu), indywidualnych Oświadczeń o samodzielnym wykonaniu pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się w trybie zdalnym (załącznik do rozporządzenia nr 27/2020 Rektora PW).

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Cegielski
Prowadzący grup: Paweł Cegielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.