Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie w środowisku graficznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1120-IN000-ISP-0243
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie w środowisku graficznym
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Informatyka i Systemy Informacyjne, I st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 4
Informatyka i Systemy Informacyjne, Metody sztucznej inteligencji, sem. 1 z 4 (edycja letnia)
Informatyka i Systemy Informacyjne, Metody sztucznej inteligencji, sem. 2 z 4 (edycja zimowa)
Informatyka i Systemy Informacyjne, Projektowanie Systemów CAD/CAM, sem. 1 z 4 (edycja letnia)
Informatyka i Systemy Informacyjne, Projektowanie Systemów CAD/CAM, sem. 2 z 4 (edycja zimowa)
Strona przedmiotu: http://pages.mini.pw.edu.pl/~aszklarp/pige.php?lang=pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć praktycznych:

• Laboratoria - 15 zajęć (30 godzin)

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

• Wykłady - 15 zajęć (30 godzin)

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zasadami

i pojęciami dotyczącymi projektowania i implementacji Interfejsów Użytkownika

w Środowisku Graficznym. Przedmiot skupia się głównie na programowaniu

Graficznych Interfejsów Użytkownika w systemie operacyjnym

Windows. Omówione zostanie tworzenie GUI za pomocą natywnej biblioteki

Windows API, oraz w technologiach .NET Framework: Windows Forms

i WPF. Każda z technologii zostanie ponadto porównana z pozostałymi w

celu wyszczególnienia podobieństw, zalet i wad.

Pełny opis:

program przedmiotu obejmuje następujące tematy:

• Zasady projektowanie GUI

• Windows API:

– Okna, wiadomości, struktury danych, obsługa błędów

– Obsługa wejścia (mysz, klawiatura, itp.)

– Grafika 2-wymiarowa z użyciem GDI

– Zasoby, kontrolki, okna dialogowe

• Windows Forms:

– Struktura aplikacji i jej ustawienia

– Formatki (okna), właściwości i zdarzenia

– Kontrolki wbudowane i własne

– Zasoby i lokalizacja

• WPF:

– Język XAML, aplikacje, okna, strony

– Właściwości zależne (dependency properties), zdarzenia kierowane

(routed events), drzewa logiczne i wizualne

– Układy, panele, kontrolki zawartości i elementów (content, items

controls), polecenia (commands)

– Elementy wizualne 2D, 3D, elementy multimedialne

– Style, szablony, powiązania danych

– Zasoby, wzorzec projektowy MVVM

• Wprowadzenie do HTML-a i CSS.

• Umiędzynarodowienie interfejsu (globalizacja, lokalizacja), Ułatwienia

dostępu

• Unicode

Literatura:

1. Ch. Petzold, Programowanie Windows, 5. Ed.

2. J. Richter, Ch. Nassere, Windows via C/C++, 5. Ed.

3. Ch. Petzold, Programowanie Microsoft Windows w języku C#

4. Ch. Sells, Windows Forms 2.0 Programming in C#

5. A. Nathan, WPF 4.5. Księga eksperta

Efekty uczenia się:

Studenci, którzy uzyskali zaliczenie przedmiotu będą:

• posiadać wiedzę ogólną oraz znać podstawowe techniki z zakresu tworzenia

okienkowych graficznych interfejsów użytkownika na potrzeby

komunikacji człowiek-komputer

• znać podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu

prostych zadań informatycznych z zakresu budowy systemów

komputerowych dla systemów MS Windows

• posiadać uporządkowaną, podbudowaną wiedzę w zakresie architektury

systemów komputerowych i systemów operacyjnych

• znać podstawowe metody, techniki i narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu

prostych zadań informatycznych z zakresu wykorzystania

funkcjonalności systemu operacyjnego MS Windows

• umieć posługiwać się systemem operacyjnym MS Windows na poziomie

API

• umieć rozwiązywać proste zagadnienia z zakresu komunikacji człowiek-komputer

i projektowania prostych systemów informatycznych

• potrafić- zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować oraz zrealizować

prosty system informatyczny, używając właściwych metod, technik

i narzędzi

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenia

• W semestrze odbędzie się 9 punktowanych laboratoriów i jedno laboratorium poprawkowe

• Z zadania 6. można uzyskać do 4 punktów, z pozostałych do 12 punktów

• Laboratorium poprawkowe oceniane jest do 12 punktów, a jego wynik może zastąpić wybrany rezultat z zadań 1-5, 7-9.

• Punkty utracone poprzez jedną nieobecność mogą być odrobione w czasie poprawy. W uzasadnionych przypadkach prowadzący może:

- dla zadań wykonywanych w domu, pozwolić na przesłanie rozwiązania w terminie oddania drogą elektroniczną

- w przypadku dłuższej nieobecności, ustalić indywidualne warunki zaliczenia

• Zadania 1, 3, 5-8 oraz poprawa wykonywane będą w czasie zajęć a na ich rozwiązanie studenci będą mieli czas 90 minut.

• Zadania 2, 4 i 9 będą kontynuacją poprzedzającego zadania laboratoryjnego, rozwiązywaną w domu, która oceniana będzie podczas kolejnych zajęć.

• Rozwiązanie zadania domowego wymaga dokończenia poprzedzającego zadania laboratoryjnego, jeśli nie zostało ono ukończone w czasie zajęć.

• Wszystkie zadania oceniane będą na podstawie przedstawionego zrozumienia problemu oraz postępów w implementacji rozwiązania.

• Kod rozwiązania powinien spełniać minimalne warunki jakości dotyczące m.in. konwencji nazewnictwa, jednolitego formatowania, długości funkcji, unikania powtórzeń w kodzie, itp. Ich niezachowanie skutkować może obniżeniem punktacji.

• Warunkiem uzyskania punktów z każdego zadania jest dostarczenie rozwiązania prowadzącemu zajęcia. W przypadku niespełnienia tego wymogu za zadanie przyznane zostanie 0 punktów.

• Rozwiązania zostaną porównane za pomocą systemu anty-plagiatowego. W przypadku wykrycia znaczących podobieństw pomiędzy rozwiązaniami, ich autorzy otrzymają 0 punktów za zadanie. Dwukrotne przewinienie skutkować będzie niezaliczeniem przedmiotu.

• Do rozwiązania zadań studenci korzystać mogą ze slajdów z wykładu, własnych notatek i rozwiązań poprzednich zadań, jak również dokumentacji

używanych bibliotek dostępnych w internecie.

• Zadania za 12 punktów podzielone są na dwie części:

- Część A - laboratoria 1-4

- Część B - laboratoria 5, 7-9

• W celu uzyskania zaliczenia wymagane jest uzyskanie po 24 punkty z

Części A i B, oraz minimum 51 punktów z całego przedmiotu.

• Skala ocen:

0-50 - 2.0

51-60 - 3.0

61-70 - 3.5

71-80 - 4.0

81-90 - 4.5

91-100 - 5.0

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Aszklar, Joanna Porter-Sobieraj
Prowadzący grup: Paweł Aszklar, Cezary Bella, Tomasz Herman, Anna Kozłowska, Michał Okulewicz, Piotr Pełka, Maciej Spychała, Mikołaj Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2022-02-23 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Aszklar, Joanna Porter-Sobieraj
Prowadzący grup: Paweł Aszklar, Cezary Bella, Andrzej Lamecki, Piotr Mrozik, Joanna Porter-Sobieraj, Maciej Spychała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Aszklar, Joanna Porter-Sobieraj
Prowadzący grup: Paweł Aszklar, Bartosz Głowacki, Anna Kozłowska, Piotr Pełka, Maciej Spychała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Aszklar, Joanna Porter-Sobieraj
Prowadzący grup: Paweł Aszklar, Cezary Bella, Bartosz Głowacki, Wojciech Kowalik, Anna Kozłowska, Przemysław Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Aszklar, Joanna Porter-Sobieraj
Prowadzący grup: Paweł Aszklar, Cezary Bella, Bartosz Głowacki, Maciej Kawończyk, Wojciech Kowalik, Radosław Osiński, Piotr Pełka, Marcin Rudnik, Maciej Spychała, Szymon Szczepański, Przemysław Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Świechowski
Prowadzący grup: Maciej Kawończyk, Wojciech Kowalik, Mikołaj Leszczyński, Marcin Niedabylski, Andrzej Sawicki, Maciej Spychała, Szymon Szczepański, Maciej Świechowski, Przemysław Włodarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Walędzik
Prowadzący grup: Maciej Kawończyk, Wojciech Kowalik, Konrad Miśkiewicz, Maciej Spychała, Maciej Świechowski, Karol Walędzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Walędzik
Prowadzący grup: Maciej Bartoszuk, Michał Cwienczek, Artur Goździkowski, Martyna Grotek, Krzysztof Kachniarz, Sławomir Kwasiborski, Karol Walędzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Walędzik
Prowadzący grup: Maciej Bartoszuk, Michał Cwienczek, Artur Goździkowski, Martyna Grotek, Krzysztof Kachniarz, Sławomir Kwasiborski, Karol Walędzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2014-02-24 - 2014-09-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Walędzik
Prowadzący grup: Artur Goździkowski, Sławomir Kwasiborski, Joanna Porter-Sobieraj, Karol Walędzik, Albert Wolant, Ewa Zaremba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2013-02-20 - 2013-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karol Walędzik
Prowadzący grup: Mateusz Henc, Sławomir Kwasiborski, Joanna Porter-Sobieraj, Karol Walędzik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-30)