Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii nieorganicznej i analitycznej - laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-PCHL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chemii nieorganicznej i analitycznej - laboratorium
Jednostka: Wydział Chemiczny
Grupy: ( Chemia )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Inżynieria Biomedyczna studia I stopnia sem. 1
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

PCHL

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi: 1) typami i mechanizmami reakcji i wiązań chemicznych oraz 2) rodzajami naczyń i czynnościami pomiarowymi przeprowadzanymi w ramach analizy jakościowej i ilościowej. Podczas pierwszej części laboratorium, obejmującej zagadnienia chemii nieorganicznej, studenci uczą się przeprowadzania prostych doświadczeń mających na celu obserwację przemian chemicznych, poznanie podstawowych metod badawczych stosowanych w laboratorium chemii nieorganicznej i samodzielne wyznaczenie wybranych wielkości fizykochemicznych lub jakościową charakterystykę grup związków. Przedmiot obejmuje zagadnienia związane z równowagami ustalającymi się w roztworach wodnych, iloczynem rozpuszczalności, reakcjami kompleksowania, reakcjami red-ox oraz właściwościami chemicznymi drobin. Druga część pracowni ma zapoznać studentów z praktycznym zastosowaniem podstawowych właściwości fizykochemicznych związków w celu ich ilościowego oznaczania w próbkach (...)

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi: 1) typami i mechanizmami
reakcji i wiązań chemicznych oraz 2) rodzajami naczyń i czynnościami pomiarowymi
przeprowadzanymi w ramach analizy jakościowej i ilościowej.
Podczas pierwszej części laboratorium, obejmującej zagadnienia chemii nieorganicznej,
studenci uczą się przeprowadzania prostych doświadczeń mających na celu obserwację
przemian chemicznych, poznanie podstawowych metod badawczych stosowanych w
laboratorium chemii nieorganicznej i samodzielne wyznaczenie wybranych wielkości
fizykochemicznych lub jakościową charakterystykę grup związków. Przedmiot obejmuje
zagadnienia związane z równowagami ustalającymi się w roztworach wodnych, iloczynem
rozpuszczalności, reakcjami kompleksowania, reakcjami red-ox oraz właściwościami
chemicznymi drobin.
Druga część pracowni ma zapoznać studentów z praktycznym zastosowaniem podstawowych
właściwości fizykochemicznych związków w celu ich ilościowego oznaczania w próbkach
pochodzenia biologicznego, farmaceutycznego i środowiskowego. W ramach laboratorium
studenci zapoznają się z klasycznymi metodami analizy ilościowej (alkacymetrią,
kompleksometrią, redoksometrią i analizą strąceniową). Porównanie wyników otrzymanych w
ramach grup studenckich i ich statystyczna interpretacja ma pomóc w identyfikacji typowych
źródeł błędów wykonywanych podczas analiz.


Zakres laboratorium

 1. Omówienie regulaminu i programu pracowni, zapoznanie studentów z zasadami BHP, zapoznanie się z podstawowym sprzętem laboratoryjnym używanym podczas pracy w każdej z pracowni - 1 h (pracownia chemii nieorganicznej) + 1 h (pracownia chemii analitycznej). (2h)

 2. Podstawy chemii nieorganicznej (12h):

 3. Równowagi jonowe w roztworach wodnych. Iloczyn rozpuszczalności

  • (Badanie oddziaływań jonów w roztworach wodnych - solwatacja,
   hydroliza, poznanie metod pomiarów pH, zasada działanie roztworów
   buforowych, zapoznanie się z pojęciem iloczynu rozpuszczalności i
   poznanie czynników wpływających na zmianę rozpuszczalności).

  • Równowagi kompleksowania. Reakcje red-ox. Szereg napięciowy metali

  • Poznanie reakcji kompleksowania i czynników wpływających na jej
   przebieg, omówienie pojęcia potencjału standardowego i reakcji redox

  • Właściwości wybranych kationów (Ag+, Cu2+, Pb2+, Zn2+, Ni2+, Fe2+,
   Fe3+, Mn2+, Al3+, Cr3+, K+, Na+, Ca2+, Ba2+, NH4
   +) oraz anionów (NO3 - , NO2 -, CO3 2-, C2O4 2-, Cl-, Br-, I-, SO4
   2-, PO4 3-). Podstawy analizy jakościowej

  • Poznanie właściwości kwasowo-zasadowych oraz red-ox wybranych
   drobin oraz podstaw analizy jakościowej kationów i anionów

  • Przeprowadzenie szeregu reakcji charakterystycznych dla
   omawianych jonów w celu ich identyfikacji

 4. Klasyczne metody analizy ilościowej(16h):

 5. Alkacymetria

  • Zapoznanie się z następującymi zagadnieniami: zasada działania wskaźnika alkacymetrycznego, substancje podstawowe do nastawiania miana, krzywe miareczkowania alkacymetrycznego

  • Alkalimetryczne oznaczanie kwasu octowego i oznaczanie zawartości
   substancji kwasowych w mleku wobec wskaźnika

  • Kompleksometria

  • Zapoznanie się z następującymi zagadnieniami: rodzaj i budowa kompleksu EDTA z metalami, zasada działania wskaźników kompleksometrycznych, krzywe miareczkowania kompleksometrycznego

  • Kompleksometryczne oznaczanie wybranych pierwiastków w preparacie
   parafarmaceutycznym dodawanym do pasz, kompleksometryczne oznaczanie
   Fe, Mg i Ca

  • Redoksometria

  • Zapoznanie się z następującymi zagadnieniami: wskaźniki i krzywe
   miareczkowania redoksometrycznego, rodzaje metod redoksometrycznych

  • Oznaczanie cukrów prostych metodą jodometryczną i badania zanieczyszczeń wody i ścieków (oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą manganianu(VII), oznaczanie chemicznego zapotrzebowania tlenu metodą dichromianu(VI)

  • Analiza strąceniowa

  • Zapoznanie się z następującymi zagadnieniami: równania na iloczyn
   rozpuszczalności, krzywe miareczkowania strąceniowego, charakterystyka
   osadów do analizy wagowej

  • Oznaczanie zawartości jonów chlorkowych w wodzie z Wisły i ściekach metodą Mohra oraz w szlamie leczniczym metodą Volharda

Literatura:

  1. I. Głuch, M. Balcerzak, Chemia analityczna, Ćwiczenia laboratoryjne, Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2007.

  2. J. Minczewski, Z. Marczenko, Chemia analityczna, PWN, 2001

  3. Instrukcje do ćwiczeń udostępniane podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Prowadzący grup: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Prowadzący grup: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Prowadzący grup: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Prowadzący grup: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Prowadzący grup: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Prowadzący grup: Elżbieta Święcicka-Füchsel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

102000 - Wydział Chemiczny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-2 (2023-09-25)