Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 114A-IBxxx-ISP-WKPI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wspomagane komputerowo projektowanie inżynierskie
Jednostka: Wydział Mechatroniki
Grupy: ( Mechanika i wytrzymałość materiałów )-Inżynieria biomedyczna-inż.-EITI
( Przedmioty techniczne )---EITI
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
114000 - Wydział Mechatroniki

Kod wydziałowy:

WKPI

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Sposoby zapisu konstrukcji. Zasady odwzorowania i wymiarowania, rzutowanie. Uproszczenia w zapisie postaci geometrycznej i zapisie układu wymiarów. Odczytywanie rysunków złożeniowych. Tworzenie brył i części, rzutowanie elementów, dokumentacja części w programie CAD. Tworzenie zespołów, generowanie rysunków złożeniowych na podstawie dokumentacji przestrzennej w programie CAD. Komputerowo wspomagana analiza urządzenia: Analiza geometryczna, analiza kinematyki i dynamiki, wykorzystanie MES/MEB do analizy pracy projektowanego urządzenia. Podstawy metody elementów skończonych (MES) i brzegowych (MEB). Wybrane metody numeryczne optymalizacji. Zastosowanie MES i MEB w komputerowym wspomaganiu projektowania. Wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie tworzenia dokumentacji technicznej. Systemy CAD/CAM (Computer Aided Desing/Computer Aided Manufacturing)...

Pełny opis:

Sposoby zapisu konstrukcji. Zasady odwzorowania i wymiarowania, rzutowanie. Uproszczenia w zapisie postaci geometrycznej i zapisie układu wymiarów. Odczytywanie rysunków złożeniowych. Tworzenie brył i części, rzutowanie elementów, dokumentacja części w programie CAD. Tworzenie zespołów, generowanie rysunków złożeniowych na podstawie dokumentacji przestrzennej w programie CAD. Komputerowo wspomagana analiza urządzenia: Analiza geometryczna, analiza kinematyki i dynamiki, wykorzystanie MES/MEB do analizy pracy projektowanego urządzenia. Podstawy metody elementów skończonych (MES) i brzegowych (MEB). Wybrane metody numeryczne optymalizacji. Zastosowanie MES i MEB w komputerowym wspomaganiu projektowania. Wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie tworzenia dokumentacji technicznej. Systemy CAD/CAM (Computer Aided Desing/Computer Aided Manufacturing). Programowanie urządzeń CNC w zastosowaniach mechaniki: Przejście z programów CAD do oprogramowania CAM, napisanie programu sterującego urządzeniem CNC, wykorzystanie baz danych programów CAM, symulacja działania urządzenia CNC. Programowanie urządzeń CNC w zastosowaniach elektroniki: Rysowanie schematów elektronicznych w systemach CAM, wykorzystanie baz danych elementów w systemie CAM, optymalizacja połączeń, określenie obszarów zastrzeżonych, trasowanie automatyczne ścieżek, symulacja działania zaprojektowanego obwodu.Ways of writing a structure. Principles of mapping and dimensioning, projection. Simplifications in the geometric form notation and the layout of the dimensions. Reading assembly drawings. Creation of solids and parts, projection of elements, documentation of parts in a CAD program. Creating teams, generating assembly drawings based on spatial documentation in a CAD program. Computer-aided analysis of the device: Geometric analysis, kinematics and dynamics analysis, using MES / MEB to analyze the work of the designed device. Fundamentals of finite element (FEM) and boundary (MEB) methods. Selected numerical methods of optimization. Application of MES and MEB in computer aided design. The use of computer graphics in the process of creating technical documentation. CAD / CAM systems (Computer Aided Desing / Computer Aided Manufacturing). Programming CNC devices in mechanics applications: Switching from CAD programs to CAM software, writing a program controlling a CNC device, using CAM program databases, simulating the operation of a CNC device. Programming of CNC devices in electronics applications: Drawing electronic diagrams in CAM systems, using element databases in the CAM system, connection optimization, determining reserved areas, automatic routing of paths, simulating the operation of the designed circuit.Treść wykładu

 1. Sposoby zapisu konstrukcji.


  Formy i zasady zapisu konstrukcji, podstawowe pojęcia geometrii wykreślnej (rzutowanie, odwzorowanie na płaszczyźnie).
 2. Zapis postaci geometrycznej.
  Zasady zapisu postaci geometrycznej, stosowanie uproszczeń w zapisie, zapis układu wymiarów i tolerancji.
 3. Rysunki złożeniowe.
  Zasady tworzenia rysunków złożeniowych, stosowane uproszczenia i pomoce opisowe. Zasady scalania i nadzoru dokumentacji.
 4. Grafika komputerowa w tworzeniu dokumentacji technicznej.
  Wykorzystanie grafiki komputerowej w procesie tworzenia dokumentacji technicznej.
 5. MES i MEB.
  Podstawy metody elementów skończonych (MES) i brzegowych (MEB).
 6. MES i MEB w projektowaniu komputerowym.
  Zastosowanie MES i MEB w komputerowym wspomaganiu projektowania.
 7. Systemy CAD/CAM.
  Podstawy optymalizacji, przedstawienie wybranych metod numerycznych optymalizacji, zastosowanie wybranych metod numerycznych optymalizacji w projektowaniu inżynierskim.
 8. Systemy CAD/CAM.
  Zakres możliwości i zastosowań systemów CAM, współdziałanie systemów CAM z innymi systemami, wymagania programów CAM, rozwój systemów CAD/CAM, kryteria oceny systemów CAD/CAM, omówienie przykładowego systemu wspomaganego komputerowo projektowania procesów obróbki.Zakres laboratorium

 1. Systemy CAD 1.


  Tworzenie brył i części, rzutowanie elementów, dokumentacja części w programie CAD.
 2. Systemy CAD 2.
  Tworzenie zespołów, generowanie rysunków złożeniowych na podstawie dokumentacji przestrzennej w programie CAD.
 3. Komputerowo wspomagana analiza urządzenia.
  Analiza geometryczna, analiza kinematyki i dynamiki, wykorzystanie MES/MEB do analizy pracy projektowanego urządzenia.Zakres projektu

 1. Programowanie urządzeń CNC w zastosowaniach mechaniki.


  Przejście z programów CAD do oprogramowania CAM, napisanie programu sterującego urządzeniem CNC, wykorzystanie baz danych programów CAM, symulacja działania urządzenia CNC.
 2. Programowanie urządzeń CNC w zastosowaniach elektroniki.
  Rysowanie schematów elektronicznych w systemach CAM, wykorzystanie baz danych elementów w systemie CAM, optymalizacja połączeń, określenie obszarów zastrzeżonych, trasowanie automatyczne ścieżek, symulacja działania zaprojektowanego obwodu.
Literatura:


Literatura

 1. M.Miecielica, W.Wisniewski, Komputerowe wspomaganie projektowania procesów, PWN 2005.
 2. K. Paprocki, Zasady zapisu konstrukcji, OWPW 2005.
 3. A. Bober, M. Dudziak, Zapis konstrukcji, WNT 1999.
 4. Materiały firmowe AutoDesk, PTC (program AutoCAD 2018, Inventor, ProEngineer), SSC (Working Model).
 5. Materiały firmowe do programów komp.: ADAMS, ANSYS, ABAQUS, ANSYS dla Inventora, ProMechanica dla ProEngineera.
 6. T. Dobrzański, Rysunek techniczny maszynowy, WNT, wyd. 24.
 7. T. Zagrajek, G. Krzesiński, P. Marek, Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Ćwiczenia z zastosowaniem systemu ANSYS, Of. Wyd. PW, Warszawa 2006.
 8. G. Rakowski, Z. Kacprzyk, Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Of. Wyd. PW, Warszawa 2005.
 9. A. Jaworski, Metoda elementów brzegowyc,. Of. Wyd. PW, Warszawa 2000.
 10. P. Płuciennik, Projektowanie elementów maszyn z wykorzystaniem programu Autodesk Inventor, Wydawnictwo Naukowe PWN 2013.
 11. C. Orłowski, Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inżynierskch, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2012.
 12. M.Lisowski, P.Czop, Projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja układów mechatronicznych, Wydawnictwo AGH, 2016.
 13. M. Sydor, Wprowadzenie do CAD, Podstawy komputerowego wspomaganego projektowania, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.


Oprogramowanie:

 1. Autodesk Inventor
 2. Adams
 3. Ansys
 4. PTC (ProEngineer)
 5. SSC (Working Model)

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2022/2023 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zaczyk
Prowadzący grup: Daniel Janczak, Andrzej Skalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki
114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Zaczyk
Prowadzący grup: Wojciech Credo, Andrzej Skalski, Marcin Zaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Jasińska-Choromańska
Prowadzący grup: Andrzej Skalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Jasińska-Choromańska
Prowadzący grup: Danuta Jasińska-Choromańska, Andrzej Skalski, Marcin Zaczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Jasińska-Choromańska
Prowadzący grup: Danuta Jasińska-Choromańska, Andrzej Skalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Jasińska-Choromańska
Prowadzący grup: Danuta Jasińska-Choromańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Jasińska-Choromańska
Prowadzący grup: Danuta Jasińska-Choromańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Jasińska-Choromańska
Prowadzący grup: Danuta Jasińska-Choromańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Jasińska-Choromańska
Prowadzący grup: Danuta Jasińska-Choromańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Jasińska-Choromańska
Prowadzący grup: Danuta Jasińska-Choromańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Danuta Jasińska-Choromańska
Prowadzący grup: Danuta Jasińska-Choromańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Ocena łączna
Jednostka realizująca:

114000 - Wydział Mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa tel: (22) 234 7211 https://pw.edu.pl kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)