Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży IT

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1170-IN000-MSP-0678 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Uruchamianie i prowadzenie działalności gospodarczej w branży IT
Jednostka: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
Grupy: Informatyka i Systemy Informacyjne, Metody sztucznej inteligencji, sem. 1 z 3 (edycja letnia)
Informatyka i Systemy Informacyjne, Przetwarzanie i analiza danych, semestr 1 z 3
Informatyka i Systemy Informacyjne, Przetwarzanie i analiza danych, semestr 2 z 4
Inżynieria i analiza danych, II st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 1 z 3
Inżynieria i analiza danych, II st. - przedmioty obowiązkowe, sem. 2 z 4
Przedmioty obieralne społeczno-ekonomiczne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem jest zapoznanie studentów z tematyką inicjowania i prowadzenia działalności gospodarczej, ochrony własności intelektualnej, prawa autorskiego i zasad etycznych związanych z wykonywaniem zawodu informatyka.

Wymagania wstępne:

Zainteresowanie tematyką prowadzenia działalności gospodarczej wraz z ekonomiczną analizą przedsięwzięcia informatycznego, prawa własności intelektualnej, prawa autorskiego i zasad etycznych związanych z wykonywaniem zawodu informatyka.

Pełny opis:

Moduł 1. Analiza ekonomiczna przedsięwzięcia IT

Wprowadzenie do finansów firmy: cele finansowe firmy i decyzje finansowe firmy, zasady sporządzania sprawozdań finansowych (bilans, rachunek przepływów pieniężnych).

Podstawowe wskaźniki finansowe: wskaźniki płynności, rentowności, zadłużenia, przydatność analizy wskaźnikowej

Decyzje inwestycyjne: wartość bieżąca netto, wewnętrzna stopa zwrotu, wskaźnik rentowności, długoterminowe źródła finansowania – kryteria wyboru.

Plan finansowy: istota i budowa planu finansowego

Moduł 2. Prawo działalności gospodarczej, własności intelektualnej i prawo autorskie

Zasady publicznego prawa gospodarczego i podstawowe zasady ustroju gospodarczego: pojęcie konstytucji gospodarczej, zakres konstytucyjnej regulacji ustroju gospodarczego i znaczenie tej regulacji, sprawiedliwość społeczna - narzędzie łagodzenia skutków gospodarki rynkowej i wyrównywania szans czy też instrument ograniczania rynku realizowany na koszt przedsiębiorców, zasada subsydiarności, zasada społecznej gospodarki rynkowej; konstytucyjne gwarancje wolności gospodarczej, wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz konstytucyjna ochrona własności i jej konsekwencje dla gospodarki rynkowej oraz przedsiębiorców, ograniczenia wolności gospodarczej.

Administracja właściwa w sprawach gospodarki, samorząd gospodarczy i zawodowy

Prawo działalności gospodarczej: pojęcia działalności gospodarczej i przedsiębiorcy, zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, działalność wolna, koncesjonowana i regulowana, funkcje administracji gospodarczej,

Konkurencja jako zasada gospodarki rynkowej i środki jej ochrony oraz Prawo ochrony konsumenta

Podstawowe pojęcia w zakresie własności intelektualnej, podział praw własności intelektualnej: historia i źródła ochrony prawa autorskiego, historia i źródła ochrony praw własności przemysłowej, historia i źródła ochrony know-how.

Prawo autorskie: przedmiot i podmiot prawa autorskiego, rodzaje praw autorskich, czas trwania praw autorskich, przejście praw autorskich: dziedziczenie, umowy prawno autorskie (umowy przenoszące prawa autorskie, umowy licencyjne), ochrona praw autorskich, dozwolony użytek chronionych utworów.

Ochrona programów komputerowych i baz danych, plagiat

Moduł 3. Projekty IT, środowisko przemysłowe, BHP i wpływ na otoczenie

Projekty informatyczne: podejście procesowe i projektowe w zarządzaniu, IT jako źródło podejścia projektowego; tradycyjne i zwinne (agile) zarządzanie projektami.

Zarządzanie zasobami w projektach: trójkąt projektu i jego znaczenie, zasoby materialne i niematerialne projektu, kapitał ludzki i zarządzanie HR w projektach IT, ryzyko i zmiana w projekcie, jakość projektów

Moduł 4. Etyka w zawodzie informatyka

Etyka zarządzania: pojęcie, konsekwencje braku etyki, etyka pracownika i pracodawcy, etyka w zawodzie informatyka (ochrona własności intelektualnej, ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo systemów informatycznych, social media)

Odpowiedzialność społeczna organizacji: CSR i sustanability jako istotne czynniki w funkcjonowaniu współczesnych organizacji (CSR firm IT – case study)

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Rutkowski A. (2016), Zarządzanie finansami, Warszawa: PWE.

2. Gronkiewicz – Waltz H., Wierzbowski M. (red.) (2013), Prawo gospodarcze. Zagadnienia administracyjnoprawne, wydanie 3 zmienione, Warszawa: LexisNexis.

3. Kostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura. Podręcznik akademicki, Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne.

4. Sieńczyło-Chlabicz J.(red.) (2011), Prawo własności intelektualnej, Warszawa: LexisNexis.

5. Sułkowski Ł., Ignatowski G. (2013), Etyka w służbie biznesu, Łódź: Studia i Monografie.

6. Trocki M (red.). (2012), Nowoczesne zarządzanie projektami, Warszawa: PWE.

Literatura uzupełniająca:

1. M. Będkowski-Kozioł, Ł. Gołąb, "Prawo gospodarcze publiczne. Testy", Warszawa 2011, wyd. 2.

2. K. Kokocińska, A. Trela, "Publiczne prawo gospodarcze w orzecznictwie", Poznań 2011.

Źródła prawa:

1.Konstytucja RP w zakresie dotyczącym problematyki wykładów;

2.Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej w zakresie dotyczącym swobody przedsiębiorczości, swobody świadczenia usług, ochrony konkurencji i pomocy publicznej;

3.ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

4.ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów;

5.rozporządzenie Rady (WE) nr 1/2003 z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu;

6.ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej;

7.ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą w trakcie zajęć rozwiązywali i dyskutowali case study oraz kazusy prawne (aktywność) - 30% oceny

Projekt semestralny - 50% oceny

Prezentacja projektu - 20 % oceny

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (w trakcie)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Bartczak, Olga Sobolewska
Prowadzący grup: Krzysztof Bartczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Sobolewska
Prowadzący grup: Tadeusz Kubik, Olga Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Kubik, Olga Sobolewska
Prowadzący grup: Olga Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Sobolewska
Prowadzący grup: Lidia Sobczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Olga Sobolewska
Prowadzący grup: Milena Bodych-Biernacka, Olga Sobolewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.