Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w informatyce

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 639B-INxxx-MEP-PADUZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w informatyce
Jednostka: Ośrodek Kształcenia na Odległość
Grupy: ( Przedmioty ekonomiczno-społeczne )--mgr. za. o.-EITI
( Przedmioty ekonomiczno-społeczne )-mgr. za. o.-WE
( Przedmioty razem )--mgr. za. o.-EITI
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Jednostka decyzyjna:

103000 - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Kod wydziałowy:

PADUZ

Numer wersji:

1

Skrócony opis:

Głównym celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi problematyki prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych środków technicznych. W trakcie zajęć należy zaakcentować elementy cywilistyczne i gospodarcze. Na tyle, na ile jest to niezbędne, zwrócono uwagę na elementy procedury dochodzenia roszczeń i odpowiedzialności. W programie zwrócono też uwagę na elementy prawno-porównawcze związane z funkcjonowaniem Polski w Unii Europejskiej. Przedmiot ten składa się z dwu części: pierwszą jest omówienie skutków zastosowania nowych technologii w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Część druga dotyczy zagadnień wynikających z zastosowania tych technologii w sferze ekonomicznej.

Pełny opis:

PRAWNE ASPEKTY E-BIZNESU

CZĘŚĆ PIERWSZA

Podstawowe pojęcia prawoznawstwa. Źródła prawa, wykładnia. Podmiotowość prawna. Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych. Osobowość fizyczna i osobowość prawna. Przedstawicielstwo. Pojęcie prawa. Pojęcie i struktura normy prawnej Gałęzie prawa. Źródła prawa. Interpretacja prawa. Analogia. Podmiotowość prawna. Przedstawicielstwo.

CZĘŚĆ DRUGA

Prawo działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość. Pojęcie działalności gospodarczej. Koncesja, działalność regulowana. Pojęcie przedsiębiorcy. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej. Ewidencja gospodarcza. Elektroniczny rejestr gospodarczy.

1. Podstawowe zasady ustroju gospodarczego Polski według Konstytucji z dnia 2 kwietnia 1997 roku.

2. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej według ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

3. Ograniczenia w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej.

3.1 Koncesjonowanie działalności gospodarczej.

3.2. Działalność regulowana i zezwolenia na działalność gospodarczą.

4. Inne wymogi prawne związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

5. Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

6. Zadania organów administracji publicznej w zakresie działalności gospodarczej.

CZĘŚĆ TRZECIA

Zobowiązania.

1.1. Charakterystyka prawa zobowiązań.

1.2. Przedmiot zobowiązania.

2.2. Powstanie zobowiązania.

3.1. Zagadnienia wstępne.

3.2. Podstawowe zasady umów.

3.3. Umowy wzajemne.

3.4. Zawarcie umowy – model tradycyjny

3.5. Podpis elektroniczny

3.6. Umowy o świadczenie na rzecz i przez osobę trzecią.

CZĘŚĆ CZWARTA

Zasady wykonania umów w prawie polskim. Wielość dłużników i wierzycieli. Odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nieprawidłowego wykonania umowy. Odszkodowanie umowne. Kara umowna. Wykonanie zobowiązania.

4.1. Zagadnienia ogólne.

4.2. Wykonanie zobowiązań z umów wzajemnych.

4.3. Złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

4.4. Wielość dłużników lub wierzycieli.

4.5. Zobowiązanie solidarne.

5. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.

5.1. Zagadnienia ogólne.

5.2. Skutki niewykonania lub nieprawidłowego wykonania

6. Sposoby wygaśnięcia zobowiązania.

7. Wybrane umowy.

7.1. Umowa sprzedaży.

7.1.2. Odpowiedzialność za wady. gwarancja jakości

7.2. Umowa najmu.

7.2.2. Najem lokalu mieszkalnego.

7.3. Dzierżawa.

7.4. Umowa o dzieło.

7.5. Umowa zlecenia.

EKONOMICZNE ASPEKTY E-BUSINESSU

CZĘŚĆ PIERWSZA

Podstawowe pojęcia i zjawiska ekonomiczne. Rynek. Rynki producenta. Popyt. Podaż. Działanie rynku (równowaga rynkowa). Ingerencja państwa w rynek.

CZĘŚĆ DRUGA

Przedsiębiorstwo Formy rachunku w przedsiębiorstwie.

CZĘŚĆ TRZECIA

Marketing. Wstęp. Produkt. Cykl życia produktu.

CENA Prosta cenowa elastyczność popytu.

DYSTRYBUCJA PROMOCJA PR (Public Relations) Środki aktywizacji sprzedaży. Sprzedaż bezpośrednia

PROMOCJA

REKLAMA Kampania reklamowa.

CZĘŚĆ CZWARTA

Znaczenie Internetu w działalności gospodarczej. Intranet i jego rola w przedsiębiorstwie Ekstranet i jego rola w przedsiębiorstwie Internet jako innowacja w marketingu. Wpływ Internetu na przedsiębiorstwa i sektory gospodarki. Efekty zastosowania Internetu.

Literatura:

Gregor B., Stawiszyński M., e-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź.

Marciniak S. i in., Makro i mikroekonomia – Podstawowe problemy, PWN, Warszawa.

„Prawo gospodarcze” pod red. H. Kisilowskiej, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.

J. Kufel, W. Siuda: „Prawo gospodarcze dla ekonomistów”, Scriptum.

C. Kosikowski: „Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz” , Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis.

Podrecki P., Okoń Z., Litwiński P., Świerczyński M., Targosz T., Smycz M., Kasprzycki D.: „Prawo Internetu” , LexisNexis.

„Umowy elektroniczne w obrocie gospodarczym”, pod red. J. Gołaczyńskiego, Difin

Konstytucja

Kodeks cywilny

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawowe regulacje prawne i konstrukcje ekonomiczne w zakresie działalności gospodarczej.

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą relacji prawnych dopuszczalnych na terytorium RP pomiędzy podmiotami. Posiada podstawową wiedzę o zasadach zawierania i wykonywania umów, a także o relacjach ekonomii i prawa.

Umiejętności:

Student potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą podstawowych konstrukcji prawa i ekonomii do znalezienia podstawowych informacji i ich wykorzystania.

Potrafi wykorzystać wiedzę dotyczącą prawa do rozwiązywania konkretnych problemów i formułowania odpowiednich rozstrzygnięć.

Kompetencje społeczne:

Student umie wykorzystać podstawową wiedzę z zakresu prawa i ekonomii do prawidłowego określania skutków wykonywanej działalności.

Umie formułować i przedstawiać uzasadnione prawnie i ekonomicznie opinie na tematy związane z działalnością gospodarczą i je poprawnie uzasadniać.

Ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie konieczność dalszego doskonalenia się zawodowego i rozwoju osobistego.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: Cezary Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2021-02-20 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Kategoria opłat przedmiotu:

Przedmiot

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Woźniak
Prowadzący grup: Cezary Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.