Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Angielska terminologia techniczna w budownictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BU000-ISP-0120 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Angielska terminologia techniczna w budownictwie
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 6, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstawowego słownictwa, zwrotów i skrótów stosowanych w języku angielskim w budownictwie i dziedzinach pokrewnych.

Pełny opis:

Celem nauczania przedmiotu jest opanowanie przez studenta podstawowego słownictwa, zwrotów i skrótów stosowanych w języku angielskim w dziedzinach:

* budownictwo ogólne (architektura, zagospodarowanie działki, oznaczenia i skróty na rysunkach architektoniczno-budowlanych, itp.);

* mechanika i wytrzymałość materiałów (oznaczenia punktów, schematów statycznych, sił wewnętrznych, podpór, naprężeń itp.);

* materiałoznawstwo (materiały, kolory, faktury itp.);

* konstrukcje metalowe (elementy, spawy, łączniki mechaniczne itp.);

* konstrukcje betonowe (elementy, oznaczenia zbrojenia i technologii wykonania itp.);

* konstrukcje drewniane (elementy, łączniki: gwoździe, wkręty, kształtki itp.);

* mechanika gruntów i fundamentowanie (oznaczenia gruntów, rodzaje

fundamentów itp.);

* zarządzanie (umowy, pisma formalne, kosztorysowanie i wycena robót, prawo budowlane itp.);

* technologia robót budowlanych (organizacja placu budowy, maszyny budowlane, BHP i ochrona przeciwpożarowa itp.);

* instalacje budowlane (instalacja gazowa, wodociągowa, kanalizacyjna, wentylacyjna itp.);

* słownictwo w dziedzinach przedmiotów obieralnych (do wyboru np. budownictwo komunikacyjne, budownictwo podziemne, bezpieczeństwo pożarowe budynków, trwałość i ochrona budowli, konstrukcje mostowe, budownictwo przemysłowe, remonty i naprawy obiektów budowlanych);

Student powinien nauczyć się:

* czytać rysunki architektoniczno-budowlane i konstrukcyjne sporządzonych w języku angielskim;

* rozumieć podstawowe zwroty budowlane, w języku angielskim, zawarte w projektach, umowach, kosztorysach i wycenach robót;

* znać oznaczenia organizacyjne, w języku angielskim, na placu budowy;

* przygotowywać opracowania techniczne (budowlane) w języku angielskim;

* przygotowywać i przedstawiać prezentacje techniczne (budowlane) w języku angielskim.

Literatura:

1. Jadwiga Linde-Usiekniewicz (red. naukowa), Wielki słownik polsko-angielski PWN-Oxford, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 20112. Tomasz Tomlik, Słownika budownictwa, infrastruktury i wyposażenia, wydanie IV, wydawnictwo PRZEKŁADNIA, 20093. literatura branżowa w języku angielskim np. Archives of Civil Engineering, Institute of Fundamental Technological Research, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest:

* obecność na zajęciach zgodnie z Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej;

* zaliczenie sprawdzianu z omówionej terminologii;

* napisanie pracy pisemnej w języku angielskim, na indywidualnie zadany temat powiązany z omawianymi zagadnieniami;

* przygotowanie i przedstawienie prezentacji w języku angielskim, na indywidualnie zadany temat powiązany z omawianymi zagadnieniami (praca indywidualna lub grupowa).

Zaliczenie sprawdzianu, pracy pisemnej lub prezentacji oznacza uzyskanie co najmniej 40% punktów przewidzianych za to zadanie. Zaliczenie ww. prac na poziomie minimalnym nie jest równoznaczne z zaliczeniem przedmiotu (patrz skala ocen).

Na ocenę końcową składają się oceny cząstkowe wyrażone w postaci punktów:

* zaliczenie sprawdzające opanowanie omówionej terminologii (70 pkt.);

* ocena pracy pisemnej (10 pkt.);

* ocena prezentacji (20 pkt.).

Końcowa ocena zależy od liczby uzyskanych punktów, według następującej skali:

0-55 punktów – ocena 2,0 (niedostateczny);

55,5-64,5 pkt. – 3,0 (dostateczny);

65-73,5 pkt. – 3,5 (dość dobry);

74-82,5 pkt. – 4,0 (dobry);

83-91,5 pkt. – 4,5 (ponad dobry);

92-100 pkt. – 5,0 (bardzo dobry).

Dopuszcza się dodatkowe zaliczenie w formie odpowiedzi ustnej lub pisemnej, w przypadku niejednoznacznego wyniku studenta (np. duże rozbieżności pomiędzy ocenami cząstkowymi, ocena końcowa pomiędzy wartościami dopuszczanymi przez Regulamin Studiów w Politechnice Warszawskiej). Student ma prawo do zaliczenia komisyjnego w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie Studiów w Politechniki Warszawskiej.

Poza zajęciami kontakt prowadzącego ze studentami odbywa się podczas konsultacji, w uzgodnionych na początku semestru terminach lub drogą elektroniczną.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2020-02-22 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Fangrat
Prowadzący grup: Jadwiga Fangrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Fangrat
Prowadzący grup: Jadwiga Fangrat
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2018-02-19 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dolny
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2017-02-20 - 2017-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Dolny
Prowadzący grup: Piotr Dolny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2016-02-23 - 2016-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kochanek
Prowadzący grup: Piotr Dolny, Krzysztof Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. letni" (zakończony)

Okres: 2015-02-23 - 2015-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kochanek
Prowadzący grup: Krzysztof Kochanek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.