Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geometria wykreślna - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BU000-ISP-0191 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria wykreślna - projekt
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

BS1A_08_P

Liczba godzin zajęć praktycznych:

15

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu jest rozwijanie wyobraźni przestrzennej, umiejętności projektowania i zapisu formy geometrycznej obiektów przestrzennych oraz zapoznanie z podstawowymi metodami odwzorowywania elementów przestrzeni na płaszczyźnie i ich restytucji na potrzeby praktyki inżynierskiej.

Pełny opis:

P1 - Zadania projektowe - geometryczne konstrukcje podstawowe i pomocnicze, kreślenie figur, krzywych, stycznych itp., P2 - Zadania projektowe - konstruowanie brył i wyznaczanie ich rzutów prostokątnych, P3 - Zadania projektowe - wyznaczanie rzutów prostokątnych brył zadanych w aksonometrii, P4 - Zadania projektowe - wyznaczanie śladów prostych i płaszczyzn, wyznaczanie odległości, wyznaczanie punktu przebicia płaszczyzny prostą, P5 - Zadania projektowe - transformacje, wyznaczanie odległości punktów od prostej i płaszczyzny i kąta między prostymi i płaszczyznami, wyznaczanie krawędzi przenikania figur, uzupełnianie rzutów brył i figur, podnoszenie z kładu, zadania miarowe, P6 - Zadania projektowe - wyznaczanie przekroju sześcianu oraz brył wpisanych w sześcian płaszczyznami zadawanymi różnie położonymi trzema punktami, P7 - Zadania projektowe - wyznaczanie przekroju brył wpisanych w sześcian płaszczyznami zadawanymi trzema punktami, P8 - Zadania projektowe - rozwiązywanie dachów, wyznaczanie rzutów dachów bez ograniczeń i z ograniczeniami, P9 - Zadania projektowe - konstruowanie i wyznaczanie rzutów figur i brył leżących na zadanych płaszczyznach, P10 - Zadania projektowe - wyznaczanie przekrojów brył nieobrotowych i obrotowych zadanymi płaszczyznami, wyznaczanie przenikania brył nieobrotowych i obrotowych, P11 - Zadania projektowe - wyznaczanie rzutów aksonometrycznych brył dla zadanych warunków rzutowania oraz wyznaczanie rzutów cieni figur i brył na siebie i na rzutnie, P12 - Zadania projektowe - projekt prac niwelacyjnych przy zadanych warunkach topograficznych terenu dla wykonania placu i drogi wjazdowej o zadanym nachyleniu oraz przy zadanych spadkach wykopu i nasypu.

Literatura:

1. Lewandowski Z., Geometria wykreślna, PWN, Warszawa,1987.

2. Otto F. I E., Podręcznik geometrii wykreślnej, PWN, Warszawa, 1988.

3. Szerszeń S., Nauka o rzutach, PWN, Warszawa 1964.

4. Przewłocki S., Geometria wykreślna w budownictwie, Arkady, Warszawa 1997.

5. Jankowski W., Geometria wykreślna, PWN, Warszawa 1990.

6. B. Grochowski B., Geometria wykreślna z perspektywą stosowaną, PWN, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

1. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie geometrii umożliwiającą odwzorowywanie elementów przestrzeni na płaszczyźnie i ich restytucji na potrzeby praktyki inżynierskiej.

2. Ma podstawową wiedzę w zakresie zastosowań geometrii wykreślnej w różnych dyscyplinach inżynierskich związanych z budownictwem, np. w architekturze, geodezji, mechanice itd.

3. Zna metody rzutowania wykorzystywane do odwzorowywań graficznych obiektów budowlanych, sposoby ich przedstawiania w rzutach prostokątnych, aksonometrycznych i pespektywie. Umie znaleźć ślady prostych i płaszczyzn, punkty przebicia i krawędzie przecięcia, przekroje, cienie i linie przenikania dowolnych figur oraz brył nieobrotowych i obrotowych.

4. Potrafi poszukiwać i zdobywać informacje literaturowe w zakresie metodyki rozwiązywania zadań z zakresu geometrii wykreślnej.

5. Ma umiejętność samodzielnego dokształcania, wykorzystywanego do realizacji zadań projektowych, nieomawianych w ramach zajęć wykładowych.

6. Potrafi wyznaczyć rzeczywiste kształty i wymiary obiektów, dokonać ich transformacji, rozwiązać geometrycznie powierzchnie dachów, posadzek, ukształtowanie terenu, nasypu i wykopu, wyznaczyć rzuty równoległe i środkowe dowolnego obiektu przestrzennego.

7. Potrafi pracować indywidualnie i w grupie podczas rozwiązywania zadań geometrycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność studentów na zajęciach projektowych jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności na zajęciach student jest zobowiązany do przedstawienia prowadzącemu usprawiedliwienia. Dopuszcza się dwukrotną nieobecność na zajęciach.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się odbywa się na poszczególnych zajęciach

w semestrze podczas oceny postępu w rozwiązywaniu przez studentów zadanych prac konstrukcyjnych.

3. Konsultacja z prowadzącym zajęcia, podczas której student przedstawia swoje prace do oceny, odnotowywana jest jako obecność na zajęciach .

4. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie liczby 36 punktów z 60 możliwych do zdobycia za wykreślone prace konstrukcyjne. Punkty z ćwiczeń projektowych uzyskuje się sumując oceny z 12 zadanych zestawów prac, składających się z wybranych zadań konstrukcyjnych. Każdy przyjęty po konsultacji do oceny zestaw prac oceniany jest

w skali od 3 do 5 pkt. Na ocenę tę składają się obok oceny arkuszy kreślarskich również ocena ich obrony. Uzyskanie oceny poniżej 3 pkt. wymaga poprawy i przedstawienia zestawu prac do ponownej oceny. Suma uzyskanych punktów decyduje o ocenie ostatecznej z przedmiotu. Przeliczenie punktów na oceny przebiega według schematu: od 36 do 40 pkt. – ocena dostateczna, od 41 do 45 pkt. – ocena ponad dostateczna, od 46 do 50 pkt. – ocena dobra, od 51 do 55 pkt. – ocena ponad dobra oraz od 56 do 60 pkt. – ocena bardzo dobra. Student może poprawić ocenę z przedmiotu w terminach wyznaczonych przez prowadzącego zajęcia przed zakończeniem zajęć w semestrze.

5. Nieuzyskanie 36 punktów powoduje niezaliczenie przedmiotu i konieczność jego powtarzania.

6. Na zajęciach student ma możliwość zapoznania się z rozwiązaniami zadań, wykonania szkiców i planu rozwiązania zadań. Prace kreślarskie student wykonuje w domu.

7. Stwierdzenie niesamodzielności pracy lub użycia materiałów i urządzeń innych niż przybory kreślarskie skutkuje oceną niedostateczną, bez możliwości jej poprawienia

i niezaliczeniem przedmiotu.

8. W trakcie zajęć zabrania się rejestrowania dźwięku i obrazu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Koper
Prowadzący grup: Artur Koper, Włodzimierz Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Włodzimierz Koper
Prowadzący grup: Włodzimierz Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Koper
Prowadzący grup: Artur Koper
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.