Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Teoria sprężystości i plastyczności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BU000-MSP-0090 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Teoria sprężystości i plastyczności
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia stacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

BS2A_04

Liczba godzin zajęć teoretycznych:

15

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami obliczeń stosowanymi w teorii sprężystości i plastyczności, dzięki którym możliwe jest znalezienie rozwiązań dla układów konstrukcyjnych i procesów technologicznych, w których zastosowanie podstawowych metod obliczeń znanych w wytrzymałości materiałów i mechanice budowli jest niemożliwe, bądź daje wyniki obliczeń obarczone znacznymi błędami.

Literatura:

1. Brunarski L., Kwieciński M.: Wstęp do teorii sprężystości i plastyczności. Wyd. PW, Warszawa 1984. 2. Brunarski L., Górecki B.: Zbiór zadań z teorii spręystosci i plastyczności. Wyd. PW, Warszawa 1984. 3. Timoszenko S., Goodier J. N.: Teoria sprężystości. Arkady, Warszawa 1962. 4. Sawczuk A.: Nośność graniczna ram płaskich. Arkady, Warszawa 1964. 5. Kączkowski Z.: Płyty - obliczenia statyczne. Arkady, Warszawa 2000. 6. Czech M., Sielamowicz I. Stany sprężysto – plastyczne i nośność graniczna układów prętowych. PWN, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Zna podstawowe metody stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu teorii konstrukcji, korzysta z rachunku różniczkowego i całkowego.

Weryfikacja: Sprawdzian (W)

Metody i kryteria oceniania:

Aktualny regulamin przedmiotu znajduje się w opisie aktualnie realizowanego cyklu przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

100000 - Politechnika Warszawska

Przewidywana liczba studetów:

385

Uwagi:

Regulamin przedmiotu

1. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

2. Weryfikacja osiągnięcia efektów uczenia się jest przeprowadzana za pomocą dwóch sprawdzianów. Oba polegają na przygotowaniu pisemnego opracowania na zadany temat.

3. Zaliczenie zajęć wymaga zaliczenia obu sprawdzianów, czyli oddania pisemnych opracowań przygotowanych odręcznie i ewentualnie zeskanowanych. Za opracowania pisemne wystawiana jest najwyższa ocena wg obowiązującej skali ocen, jeśli zostały one oddane w czasie semestru. Każdy rozpoczęty tydzień przekroczenia tego terminu oznacza obniżenie oceny o jeden stopień. Opóźnienie dłuższe niż 2 tygodnie skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej. Ocena końcowa z zajęć jest średnią arytmetyczną z ocen obu sprawdzianów z zastrzeżeniem, że jeśli ocena z jednego sprawdzianu jest niedostateczna, to średniej nie oblicza się, a ocena końcowa z zajęć jest oceną niedostateczną.

4. Oceny uzyskiwane przez studentów są im podawane indywidualnie i niezwłocznie na ich wniosek ustnie lub pisemnie. Poprawa ocen w przypadku obu sprawdzianów ma formę pisemnego sprawdzianu poprawkowego.

5. Niezaliczenie przedmiotu oznacza konieczność powtarzania zajęć w całości.

6. Ze względu na przyjęte metody weryfikacji osiągnięcia efektów kształcenia (patrz punkt 2 Regulaminu przedmiotu) nie wprowadza się żadnych wymagań dotyczących rodzaju materiałów i urządzeń dopuszczonych do używania przez studentów podczas tejże weryfikacji.

7. Stwierdzenie niesamodzielności pracy podczas weryfikacji efektów uczenia się skutkuje niezaliczeniem przedmiotu.

8. Rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas zajęć może się odbywać wyłącznie po uzyskaniu zgody prowadzącego zajęcia i tylko w zakresie, w jakim ta zgoda zostanie udzielona.

9. Ze względu na specyfikę przyjętej formy zaliczenia i oceny zajęć nie określa się zasad dostępu studentów do swoich prac.

10. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu zastrzeżone jest wyłącznie dla prowadzącego przedmiot, przy czym nie narusza to praw studentów wynikających z § 11 ust. 4 i 5 Regulaminu studiów w PW. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzyga obowiązujący Regulamin Studiów w PW lub inne nadrzędne akty prawne.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

100000 - Politechnika Warszawska

Przewidywana liczba studetów:

385

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 50 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski, Grzegorz Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Ocena łączna

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski, Grzegorz Sadowski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski, Grzegorz Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski, Grzegorz Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2014/2015 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2014-09-29 - 2015-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kosiorek
Prowadzący grup: Mirosław Kosiorek, Władysław Ostrowski, Grzegorz Sadowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2013/2014 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2013-10-01 - 2014-02-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kosiorek
Prowadzący grup: Mirosław Kosiorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2012/2013 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2012-10-01 - 2013-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Kosiorek
Prowadzący grup: Mirosław Kosiorek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.