Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metody komputerowe w inżynierii lądowej - projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BU000-MSP-0162 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody komputerowe w inżynierii lądowej - projekt
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 1, studia stacjonarne II stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kod wydziałowy:

BS2A_11_P

Liczba godzin zajęć praktycznych:

45

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest poznanie metod obliczeniowych wykorzystywanych w obliczeniach inżynierskich (m. in. metoda różnic skończonych oraz metoda elementów skończonych), w tym ich algorytmów oraz ograniczeń, a także nabycie praktycznych umiejętności modelowania zagadnień inżynierskich oraz rozwiązywania ich tymi metodami z wykorzystaniem programów komputerowych. Ponadto w ramach wykładów studenci zapoznają się z podstawowymi zagadnieniami i technikami związanymi z technologią modelowania BIM.

Literatura:

1. Rakowski G., Kacprzyk Z.: Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji. Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 2005.

2. Szmelter J.: Metody komputerowe w mechanice. PWN, Warszawa 1980.

3. Kleiber M.: Wprowadzenie do metody elementów skończonych. PWN, Warszawa-Poznań 1989.

Efekty uczenia się:

Profil ogólnoakademicki - wiedza

Efekt W07_01

Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu zadań inżynierskich z zakresu budownictwa, korzysta z rachunku różniczkowego i całkowego, zna podstawy fizyczne nowoczesnej inżynierii, zna podstawowy sprzęt wykorzystywany do badań inżynierskich, umie modelować proste obiekty budowlane i posługiwać się programami do obliczeń statycznych i dynamicznych, zna podstawowe metody i techniki wykonywania dokumentacji budowlanej, zna metody oceny nakładów rzeczowych i metody kalkulacji czasu wykonania różnych robót budowlanych.

Weryfikacja: Zadania projektowe (P1, P2, P3, P4)

Profil ogólnoakademicki - umiejętności

Efekt U07_01

Potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla budowlanej działalności inżynierskiej. Potrafi zestawiać i formatować w przejrzysty sposób dane oraz wyniki obliczeń uzyskanych z programów komputerowych. Potrafi wykorzystać dostępne oprogramowanie do opracowania i prezentacji wykonanych projektów. Wykorzystuje oprogramowanie komputerowe do obliczeń i rysunków.

Weryfikacja: Zadania projektowe (P1, P2, P3, P4)

Metody i kryteria oceniania:

1. Na zajęciach projektowych dopuszczalne są nieobecności niezależnie od ich charakteru (usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione). Usprawiedliwianie nieobecności nie jest wymagane.

2. Osiągnięcie założonych efektów uczenia weryfikowane jest poprzez wykonanie projektów w liczbie i o tematyce wskazanej przez prowadzącego na pierwszych zajęciach. Projekty wykonywane są według założeń wydanych przez prowadzącego.

3. Warunkiem zaliczenia jest odpowiednia frekwencja na zajęciach (patrz punkt 1). W celu uzyskania zaliczenia wymagane jest poprawne wykonanie i oddanie projektów wskazanych jako obowiązkowe. Spełnienie tego warunku oznacza osiągnięcie efektów kształcenia na poziomie minimalnym i skutkuje uzyskaniem końcowej oceny z zajęć 3,0. Oddanie co najmniej jednego projektu ponad obowiązkowe minimum skutkuje uzyskaniem oceny końcowej z zajęć nie niższej niż 3,5, przy czym za jeden projekt można uzyskać podniesienie oceny o co najwyżej jeden pełen stopień.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

100000 - Politechnika Warszawska

Przewidywana liczba studetów:

323

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Jednostka realizująca:

100000 - Politechnika Warszawska

Przewidywana liczba studetów:

323

Uwagi:

Brak uwag.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 45 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Jaskulski
Prowadzący grup: Roman Jaskulski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.