Politechnika Warszawska - Centralny System Uwierzytelniania
Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Konstrukcje betonowe 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 7190-BUBOG-ISP-0510 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Konstrukcje betonowe 2
Jednostka: Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
Grupy: Przedmioty z sem. 7, studia stacjonarne I stopnia, WBMiP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Liczba godzin zajęć teoretycznych:

30

Metody i kryteria oceniania:

Regulamin przedmiotu

Kod przedmiotu: BS1A_51 Semestr: 7

Przedmiot: Konstrukcje betonowe 2 -Wykład

Kierownik przedmiotu: dr inż. Krzysztof Kamiński

1. Obecność na wykładach jest nieobowiązkowa.

2. Efekty uczenia się przypisane do wykładu będą weryfikowane podczas egzaminu pisemnego składającego się z części teoretycznej i praktycznej. Minimalna liczba punktów na wynik pozytywny to 60%.

3. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnych ocen ze egzaminu pisemnego i ćwiczeń projektowych i laboratoryjnych. Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen z projektu (waga 0,3), laboratorium (waga 0,1) i egzaminu (waga 0,6).

4. Ocena ze egzaminu przekazywana jest do wiadomości studentów niezwłocznie po sprawdzeniu prac i dokonaniu ich oceny (forma przekazywania ocen do ustalenia ze studentami w trakcie zajęć). Ocena końcowa z wykładów przekazywana jest do wiadomości studentów w formie uzgodnionej ze studentami.

5. Student ma prawo przystąpić do egzaminu w trzech wybranych terminach spośród wyznaczonych w sesjach egzaminacyjnych lub poza okresem sesji egzaminacyjnych. Za zgodą prowadzącego student może przystąpić do sprawdzianu w dodatkowych terminach jedynie w wypadkach losowych. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć wykładowych.

6. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć długopis (lub pióro) z niebieskim lub czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania odpowiedzi oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Korzystanie z jakichkolwiek metod porozumiewania się piszącego sprawdzian z innymi osobami (poza prowadzącym) lub źródłami informacji jest zabronione i traktowane będzie jako złamanie regulaminu z powiadomieniem Dziekana. W wypadku sprawdzianu metodą on-line student po zakończeniu czasu przeznaczonego na pisanie sprawdzianu skanuje wszystkie strony przed kamerą internetową z zapisem przez prowadzącego, a następnie bezzwłocznie skanuje lub fotografuje wszystkie strony i wysyła przy pomocy programu MS-Teams lub uczelnianego adresu mailowego wraz z oświadczeniem o samodzielności napisania pracy.

7. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji. Prowadzący może po sprawdzeniu pracy pisemnej podjąć decyzję o weryfikacji samodzielności pracy studenta w formie sprawdzianu ustnego.

8. Rejestrowanie przez studentów w trakcie zajęć, bez zgody prowadzącego dźwięku i obrazu w jakiejkolwiek formie jest zabronione i będzie traktowane, jako złamanie praw autorskich.

9. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do jego sprawdzianu w terminie uzgodnionym ze Starostą roku.

Kod przedmiotu: BS1A_51-L Semestr: 7

Przedmiot: Konstrukcje betonowe 2- Laboratorium

10. Obecność na wszystkich zajęciach laboratoryjnych jest obowiązkowa. Na pierwszych zajęciach prowadzący przeprowadzi szkolenie dotyczące zasad bhp wykonywania badań w laboratorium. Ze szkolenia zostanie sporządzony pisemny protokół podpisany przez wszystkich studentów uczestniczących w szkoleniu i prowadzącego. Przed przeszkoleniem i podpisaniem protokołu udział studentów w badaniach laboratoryjnych jest zabroniony. Jedną usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach student może odrobić na zajęciach w innej grupie za zgoda prowadzącego. Należy wybrać starostę grupy.

11. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane podczas sprawdzianu pisemnego przeprowadzonego w ostatnim tygodniu semestru bądź obrony ustnej. Warunkiem przystąpienia do sprawdzianu (obrony) jest wykonanie, przekazanie prowadzącemu i zaakceptowanie przez prowadzącego sprawozdania końcowego. Sprawozdanie ma być wykonane jako praca zespołowa, w miarę możliwości równomiernie rozdzielona pomiędzy członków grupy laboratoryjnej. Każda cześć sprawozdania ma być przypisana do jej autora, indywidualnie oceniona z uwagi na pracochłonność i jakość wykonania.

12. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach, przyjęcie przez prowadzącego sprawozdania końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny ze sprawdzianu pisemnego. Ocena z przedmiotu jest średnią ocen ze sprawozdania i sprawdzianu pisemnego bądź obrony ustnej. W wypadku wybrania przez prowadzącego obrony ustnej pytania należy zadawać studentom w grupach 3 osobowych.

13. Student ma prawo przystąpić do obrony w dwóch wybranych terminach przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć laboratoryjnych.

14. Na sprawdzianie, podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się, każdy piszący powinien mieć kalkulator, długopis oraz kilka czystych arkuszy papieru formatu A4. Pozostałe materiały i przybory pomocnicze, szczególnie telefony komórkowe i inne urządzenia elektroniczne, są zabronione.

15. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

16. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest dozwolone, jeśli prowadzący udzieli wyraźnej zgody.

17. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do raportu końcowego i sprawdzianu pisemnego w terminie uzgodnionym ze Starostą grupy.

Kod przedmiotu: BS1A_51-P Semestr: 7

Przedmiot: Konstrukcje betonowe 2- Projekt

18. Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa. Jedną usprawiedliwioną nieobecność na zajęciach student może odrobić na zajęciach w innej grupie za zgodą prowadzącego.

19. Efekty uczenia się przypisane do przedmiotu będą weryfikowane dwukrotnie: w 4-6 tygodniu zajęć po wykonaniu projektu płyty krzyżowo-zbrojonej wielopolowej oraz 14-15 tygodniu po wykonaniu projektu ramy płaskiej. Formą sprawdzenia efektów kształcenia jest obserwacja przez prowadzącego samodzielnej pracy studenta na zajęciach oraz obrona ustna obydwu projektów. Warunkiem przystąpienia do obrony jest wcześniejsze wykonanie, przekazanie prowadzącemu i zaakceptowanie przez prowadzącego projektu pisemnego.

20. Warunkiem koniecznym zaliczenia przedmiotu jest uczestnictwo we wszystkich zajęciach, przyjęcie przez prowadzącego projektu pisemnego i uzyskanie pozytywnej oceny z obrony ustnej. Ocena z przedmiotu jest średnią ocen z projektu i obrony ustnej.

21. Student ma prawo przystąpić do obrony projektu nr 2 (Płyta) w dwóch wybranych terminach w 4-6 tygodniu zajęć oraz projektu nr 3 (Rama) w dwóch terminach w 14-15 tygodniu zajęć, lecz przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Student powtarza, z powodu niezadowalających wyników, całość zajęć projektowych.

22. Jeżeli podczas weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się zostanie stwierdzona niesamodzielność pracy studenta lub korzystanie przez niego z materiałów lub urządzeń innych niż dozwolone w regulaminie przedmiotu, student uzyskuje ocenę niedostateczną i traci prawo do zaliczenia przedmiotu w jego bieżącej realizacji.

23. Rejestrowanie dźwięku i obrazu przez studentów w trakcie zajęć jest zabronione, chyba że prowadzący udzieli wyraźnej zgody.

24. Prowadzący zajęcia umożliwia studentowi wgląd do ocenionego projektu w terminie uzgodnionym ze Starostą grupy.

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2021/2022 - sem. zimowy" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Piotr Dolny, Krzysztof Kamiński, Piotr Wiliński, Małgorzata Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2020/2021 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Piotr Dolny, Krzysztof Kamiński, Piotr Wiliński, Małgorzata Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2019/2020 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Krzysztof Kamiński, Piotr Wiliński, Małgorzata Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Projekt - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2018/2019 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-17
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 18 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Piotr Dolny, Krzysztof Kamiński, Piotr Wiliński, Małgorzata Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2017/2018 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Piotr Dolny, Krzysztof Kamiński, Piotr Wiliński, Małgorzata Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2016/2017 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-02-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin, 12 miejsc więcej informacji
Projekt, 30 godzin, 17 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 90 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński, Małgorzata Wydra
Prowadzący grup: Piotr Dolny, Krzysztof Kamiński, Piotr Wiliński, Małgorzata Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "rok akademicki 2015/2016 - sem. zimowy" (zakończony)

Okres: 2015-10-01 - 2016-02-22
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Kamiński
Prowadzący grup: Piotr Dolny, Krzysztof Kamiński, Piotr Wiliński, Małgorzata Wydra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Ocena łączna
Laboratorium - Zaliczenie
Projekt - Zaliczenie
Wykład - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Warszawska.